Regulamin sklepu

 
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO IMPEL24.PL
WAŻNY OD 25.05.2022

WSTĘP

DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE

1) „Regulamin” – niniejszy regulamin określający warunki i zasady korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego, a także warunki i zasady świadczenia Usług prezentowanych w Sklepie Internetowym Integralną część regulaminu stanowią także wszelkie załączniki oraz Szczegółowe warunki świadczenia Usług, zawierane z Klientem drogą elektroniczną.
2) „Usługodawca” – Impel System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000127540, NIP: 8971613637, REGON: 93207538000000.
3) „Klient” – użytkownik, który korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną, oraz  osoba fizyczna będąca Konsumentem lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną,  która złożyła zamówienie na realizację Usługi przy użyciu  dostępnych w Sklepie Internetowym konfiguratorów Usług oraz formularzy zamówienia zawartych w elektronicznym koszyku, na zasadach wskazanych w Regulaminie.
4) „Konsument” – osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
5) „Godziny Robocze” – godziny w przedziale od 8:00 do 16:00 przypadające w Dni Robocze.
6) „Dni Robocze” – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
7) „Sklep Internetowy” – grupa powiązanych ze sobą dokumentów HTML, udostępnianych w Internecie przez serwer WWW, zlokalizowany pod adresem internetowym www.impel24.pl prowadzonym przez Usługodawcę, w celu umożliwienia składania zapytań oraz zamówień na prezentowane w Sklepie Internetowym Usługi, a także dokonania ich zakupu oraz zapłaty, przy pomocy środków porozumiewania się na odległość.
8) „Formularz Zapytania” – zawarty w Sklepie Internetowym formularz umożliwiający złożenie zapytania dotyczącego usług świadczonych drogą elektroniczną lub prezentowanych w tym Sklepie przez Usługodawcę, określający podstawowe parametry zapytania. 
9) „Potwierdzenie złożenia zamówienia” – dokument elektroniczny przesyłany automatycznie przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany przez Klienta, stanowiący dla Klienta potwierdzenie złożenia zamówienia przez Klienta.
10) „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji” – dokument elektroniczny przesyłany przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany przez Klienta, stanowiący oświadczenie Usługodawcy  o otrzymaniu zamówienia, w zakresie zawartym w potwierdzeniu. Z chwilą otrzymania przez Klienta Potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji następuje zawarcie Umowy o świadczenie Usługi.
11) „Potwierdzenie zrealizowania zamówienia” – dokument elektroniczny przesyłany po wykonaniu Usługi przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany przez Klienta, zawierający informacje dotyczące zrealizowania Usługi.
12) „System teleinformatyczny” – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 ze zm.), np. komputer, telefon.
13) „SWU” –  zawarte w załączniku nr 1 do Regulaminu – Szczegółowe warunki świadczenia Usług,  stanowiące dodatkowe warunki i zasady zawartej przez Usługodawcę z Klientem drogą elektroniczną Umowy o świadczenie Usługi, będące integralną częścią Regulaminu.
14) „Umowa o świadczenie Usługi” – zawarta drogą elektroniczną umowa pomiędzy Usługodawcą, a Klientem w przedmiocie świadczenia Usługi zamówionej przez Klienta spośród Usług dostępnych w Sklepie Internetowym, na zasadach wskazanych w Regulaminie, w tym SWU.
15) „Usługa” –  usługa prezentowana celem możliwości nabycia przez Klienta w Sklepie Internetowym i świadczona przez Usługodawcę na warunkach wskazanych w Regulaminie, w tym SWU.
16) „Partner” – spółka wchodząca w skład Grupy Impel, która świadczy usługę prezentowaną w Sklepie Internetowym, którą można zamówić, poza funkcjonalnościami Sklepu Internetowego bezpośrednio u Partnera za pośrednictwem kontaktu umożliwionego przez Formularza Zapytania.
17) „Grupa Impel” – grupa kapitałowa (w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości (Dz.U.2021.217. t.j z dnia 2021.02.01), w której spółą dominującą jest  spółka Impel SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000004185, NIP: 8990106769.

WSTĘP

1.Regulamin odnosi się do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej działającej pod domeną www.impel24.pl, w rozumieniu przepisów art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2020 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.).
2.Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady i warunki świadczenia Usług zamówionych drogą elektroniczną, prezentowanych na stronie internetowej www.impel24.pl, przez Administratora strony internetowej będącego jednocześnie Usługodawcą tj. spółkę prowadzącą działalność  gospodarczą pod firmą:
Impel System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000127540, NIP: 8971613637, REGON: 93207538000000, dokumentacja spółki przechowywana jest  w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 2 769 000,00 zł.

Dane do korespondencji:
Impel System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Antoniego Słonimskiego 1, 50-304 Wrocław
e-mail: sklep.internetowy@impel.pl
numer infolinii: +48 71 761161

3.Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Regulamin w Sklepie Internetowym każdorazowo przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Regulamin znajduje się i jest możliwy do pozyskania (skopiowania) w odnośniku (linku) zlokalizowanym w stopce strony internetowej www.impel24.pl.
4.Na żądanie Klienta, Usługodawca udostępni Regulamin w dodatkowy sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
5.Usługodawca świadczy zgodnie z Regulaminem za pośrednictwem Sklepu Internetowego usługi wyszczególnione, opisane oraz dostępne w Sklepie Internetowym w chwili skorzystania lub zamówienia Usługi. 
6.Usługi prezentowane w Sklepie Internetowym są świadczone przez Usługodawcę wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz na zasadach wskazanych w Regulaminie.
7. Usługodawca może porozumiewać się z Klientem pisemnie (listownie) lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość, tj. przy użyciu telefonu lub poczty elektronicznej (e-mail).

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep  Internetowy ma na celu prezentowanie przez Usługodawcę Usług opisanych w tym Sklepie  Internetowym oraz zapewnienia możliwości składania zamówień i zapytań przez Klientów na wybrane Usługi, a także zapewnienia możliwości zakupu i zapłaty za te Usługi.
2.Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Usługodawcy.
3.Korzystanie z Sklepu  Internetowego oraz świadczenie usług przez Usługodawcę odbywa się na zasadach wskazanych w Regulaminie.
4.Zamówienie oraz zakup Usług prezentowanych przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego wymaga uprzedniego zapoznania się Klienta z Regulaminem oraz uprzedniej akceptacji przez Klienta postanowień Regulaminu, w tym SWU.

OGÓLNE ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG  DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1.Usługodawca udostępnia Sklep Internetowy Klientom oraz świadczy określone w Regulaminie usługi drogą elektroniczną w celu: 1) promocji Usług,  2) umożliwienia składania zapytań dotyczących Usług prezentowanych w tym Sklepie internetowym, 3) umożliwienia składania zamówień i zawierania Umów o świadczenie Usługi przy użyciu funkcjonalności zawartych w Sklepie Internetowym, w tym wymiany informacji.
2.Usługodawca zapewnia działanie Systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, umożliwiając nieodpłatnie korzystanie przez Klientów z usług świadczonych drogą elektroniczną, za wyjątkiem świadczenia Usług w oparciu o zawartą z Klientem drogą elektroniczną Umowę o świadczenie  zamówionej Usługi, której realizacja jest odpłatna na zasadach wskazanych w Regulaminie.
3.Usługodawca zapewnia Klientom nieodpłatnie korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi.
4.Klient ponosi koszty własnego dostępu do Internetu oraz wyposażenia w sprzęt i oprogramowanie potrzebne do korzystania z Sklepu Internetowego.
5.Usługodawca zapewnia jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz potwierdzenie faktu złożenia oświadczeń woli i ich treści, niezbędnych do zawarcia drogą elektroniczną Umowy o świadczenie Usługi, poprzez weryfikację Klienta za pośrednictwem odpowiednio: systemu płatności elektronicznej lub kontaktu telefonicznego i adresu poczty elektronicznej (e-mail). 
6.Usługodawca umożliwia Klientowi zakończenie, w każdej chwili, korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, poprzez zaprzestanie korzystania z Sklepu Internetowego lub przesłanie informacji pocztą elektroniczną (e-mail) o woli zakończenia usługi świadczonej drogą elektroniczną (np. otrzymywanie informacji handlowej), (za wyjątkiem rozwiązania zawartej drogą elektroniczną Umowy o świadczenie Usługi, której zasady rozwiązywania zostały określone w dalszej części Regulaminu).
7.Usługodawca podejmuje działania niezbędne do prawidłowego i w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego w zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej, w tym informatycznej, i zobowiązuje się usuwać nieprawidłowości. 

RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1.Rozpoczęcie korzystania z Sklepu Internetowego następuje z chwilą wyświetlenia Sklepu Internetowego w przeglądarce internetowej na ekranie urządzenia, z którego korzysta Klient, a zakończenie korzystania ze Sklepu  Internetowego następuje z chwilą zamknięcia w przeglądarce internetowej okna Sklepu  Internetowego.  
2.Usługodawca w ramach prowadzonego Sklepu Internetowego świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na:
1) udostępnieniu Kreatora usług dezynfekcji;
2) udostępnieniu konfiguratorów Usług i dodawaniu Usług do koszyka;
3) udostępnieniu elektronicznego koszyka, w celu umożliwienia złożenia zamówienia na Usługi oraz dokonania natychmiastowej lub późniejszej płatności za Usługi;
4) udostępnieniu Formularza Zapytania;
5) przekierowaniu do odrębnego serwisu płatności działającego jako aplikacja internetowa (webowa) pod adresem strony internetowej www.przelewy24.pl, prowadzonego przez PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, w celu zapłaty za Usługę;
6) umożliwieniu zawarcia Umowy o świadczenie Usługi, poprzez udostępnienie konfiguratorów Usług i  dodanie wybranych Usług do elektronicznego koszyka oraz opłacenie lub złożenie zamówienia, przy użyciu poczty elektronicznej e-mail (Usługa poczty elektronicznej nie jest świadczona przez Usługodawcę i wymaga posiadania poczty elektronicznej e-mail przez Klienta).
7) umożliwieniu Klientowi – poprzez wyrażenie zgody i kliknięcie odpowiedniego checboxa przesłania droga elektroniczną informacji o zainteresowaniu otrzymywaniem  subskrypcji informacji handlowej, polegającej na przesyłaniu pod wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail), biuletynu informacyjnego dotyczącego promocji usług lub informacji o nowych usługach Usługodawcy i podmiotów z grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Impel SA (których lista dostępna jest w Sklepie Internetowym) do której należy Usługodawca, w szczególności za pośrednictwem Sklepu  Internetowego. 
8) umożliwieniu Klientowi – poprzez wyrażenie zgody i kliknięcie odpowiedniego checboxa przesłania drogą elektroniczną informacji o zainteresowaniu otrzymywaniem subskrypcji przesyłania automatycznych informacji marketingowych o usługach i akcjach marketingowych, od  Impel System Sp. z o.o. oraz spółek należących do grupy kapitałowej Impel S.A przy użyciu podanego numeru telefonu oraz adresu e-mail oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.
9)udostępnienie usługi LiveChat,
10) udostępnieniu formularza  na podstronie Praca – Wyślij aplikację, umożliwiającego przesłanie do Usługodawcy zapytania dotyczącego aktualnych ofert pracy. Przesłanie formularza następuje poprzez wypełnienie pól formularza: 1) imię i nazwisko (wymagane),  2) adres e-mail (wymagane), telefon, preferowany obszar (wybór z listy, województwo (wybór z listy) oraz kliknięcie przycisku „Wyślij aplikacje”.
11) udostępnieniu opinii Google Review, polegające na umożliwieniu Klientowi bezpośrednio w Sklepie Internetowym,  zapoznania się z opiniami użytkowników przeglądarki Google na temat Usług.

USŁUGA – KREATOR USŁUGI DEZYNFEKCJI

1.Klient może skorzystać z kreatora usługi dezynfekcji, poprze kliknięcie dostępnej na stronie głównej Sklepu Internetowego zakładki Usługi dezynfekcji oraz wybór z rozwijanej listy zakładki Kreator usług dezynfekcji.
2.Kreator usługi dezynfekcji umożliwia uzyskanie przez Klienta  automatycznej rekomendacji dotyczącej rodzaju Usługi dezynfekcji, poprzez wybór przez Klienta odpowiednich wariantów odpowiedzi związanych z zawartymi w kreatorze pytaniami tj.: Jaką przestrzeń mamy zdezynfekować? Czy w przestrzeni przeznaczonej do dezynfekcji znajdują się: (…)?.Kiedy mamy wykonać dla Ciebie usługę? Czy dezynfekowaną przestrzeń można zakwalifikować jako: (…).
W wyniku skorzystania z usługi Klient otrzymuje automatycznie generowaną informacje o rekomendowanej technologii wraz z szybkim linkiem do jej opisu oraz konfiguratora Usługi.

USŁUGA LIVECHAT

1.Poprzez usługę LiveChat Klient może uzyskać natychmiastową i w czasie rzeczywistym informację na temat wszelkich usług prezentowanych lub świadczonych w Sklepie  Internetowym korzystając z okienka chatu dostępnego z każdej strony wchodzącej w skład Sklepu  Internetowego.
2.Klient inicjuje rozmowę poprzez rozwinięcie (kliknięcie) przycisku chatu, dostępnego u dołu strony Sklepu Internetowego, a kończy ją poprzez przerwanie rozmowy, zamknięcie okienka czatu lub okna Sklepu  Internetowego.
3.W przypadku  otwarcia okna chatu i pierwszego kontaktu z Klientem oraz najczęściej zadawanych pytań, informacji udziela bot (system sztucznej inteligencji), w pozostałych przypadkach informacji udzielają pracownicy Usługodawcy.
4.Skorzystanie z usługi LiveChatu jest możliwe w dni robocze w godzinach  od 8:00-16:00. W pozostałych godzinach rozwinięcie okienka LiveChatu i wpisanie pytania powoduje otrzymanie komunikatu o niedostępności pracowników Sklepu internetowego.
5.Treść rozmowy zapisanej na LiveChat  jest zapisywana w archiwum  Usługodawcy. W miarę możliwości, na prośbę Klienta Usługodawca może udostępnić treść rozmowy, Klient w tym celu kliknięciem w górny prawy róg chatu otwiera listę i wybiera – „wyślij transkrypcję czatu na adres e-mail” i wskazuje  adres poczty elektronicznej na który ma zostać przesłana transkrypcja.
6.W celu świadczenia usługi LiveChat niezbędne są dane dotyczące aktualnej lokalizacji Klienta, dane dotyczące systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, historii odwiedzanych przez Klienta stron Sklepu Internetowego.
7.Podanie adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne, chyba że Usługodawca zażąda wysłania transkrypcji prowadzonej za pośrednictwem LiveChatu rozmowy.

USŁUGA POLEGAJĄCA NA UDOSTĘPNIENIU KONFIGURATORÓW USŁUG I DODAWANIU USŁUG DO KOSZYKA

1.Klienci mogą zapoznać się z zakresem, rodzajami i zastosowaniem prezentowanych w Sklepie Internetowym Usług, poprzez zapoznanie się z informacjami zawartymi w ich opisie dostępnym w Sklepie Internetowym.
2.Wybór Usługi stanowiącej przedmiotu zamówienia przez Klienta  rozpoczyna się w momencie kliknięcia w odpowiednią zakładkę dostępna na stronie Sklepu Internetowego dotyczącą jednego z rodzajów Usług oferowanych przez Usługodawcę i poprzez zaznaczenie (kliknięcie) wybranej Usługi przez Klienta.
3.Po dokonaniu wyboru Usługi, Klient celem zamówienia Usługi przechodzi do obligatoryjnego wypełnienia pól konfiguratora zamówienia Usługi, to jest:
1) w przypadku wyboru zakładki Usługi dezynfekcji, Klient wskazuje liczbę metrów kwadratowych, na których ma być zrealizowana Usługa oraz miejsce realizacji Usługi wypełniając pola: kod pocztowy (wymagane), miasto (wymagane), ulica (wymagane), nr budynku (wymagane), wybiera preferowaną datę realizacji Usługi; 
2) w przypadku wyboru zakładki Usługi na cmentarzu (Usługa podstawowa sprzątanie, Usługa standardowa sprzątanie i mycie, Usługa kompleksowa, sprzątanie, czyszczenie)Klient (będący Konsumentem): wskazuje cmentarz poprzez wybór lokalizacji cmentarza na mapie, wybiera z rozwijanej listy rodzaj nagrobka: a) urna /mały grób do 1 m2, b) grób pojedynczy do 2 m2,  c) grób podwójny do 4 m2, d) grobowiec większy niż (>) 4 m2, a także wybiera, czy usługa ma zostać wykonana jednorazowo, czy powtórzona wielokrotnie – do wyboru :a) dwukrotnie (2 x), b) czterokrotnie (4 x), c) lub dwunastokrotnie (12 x),  wybiera preferowaną datę realizacji Usługi, wskazuje imię i nazwisko osoby zmarłej oznaczonej na nagrobku, datę odejścia, numer kwatery nagrobka
3) w przypadku wyboru zakładki Usługi czyszczenie paneli PV Klient wybiera z rozwijanej listy województwo, wskazuje miejsce realizacji Usługi wypełniając pola: kod pocztowy (wymagane), miasto (wymagane), ulica (wymagane), wskazuje w polu do wpisania liczbę paneli do wyczyszczenia lub  powierzchnie m2, wybiera, czy usługa ma zostać wykonana jednorazowo, czy powtórzona wielokrotnie – do wyboru: a) dwukrotnie (2 x), wybiera preferowaną datę realizacji Usługi.
4) w przypadku wyboru zakładki Usługi mycie  farm fotowoltaicznych, Klient wskazuje miejsce realizacji Usługi wypełniając pola: kod pocztowy (wymagane), miasto (wymagane), ulica (wymagane), wskazuje liczbę metrów kwadratowych paneli do wyczyszczenia, wybiera usługa ma zostać wykonana jednorazowo, wybiera preferowaną datę realizacji Usługi.
5) w przypadku wyboru zakładki Usługi pranie wykładzin i dywanów , Klient wskazuje miejsce realizacji Usługi wypełniając pola: kod pocztowy (wymagane), miasto (wymagane), ulica (wymagane), wskazuje liczbę metrów kwadratowych wykładzin lub dywanów do wyprania oraz liczbę sztuk , zaznacza czy usługa obejmuje impregnację (checkbox) , wskazuje ilość plam do usunięcia, wybiera preferowaną datę realizacji Usługi.
6) w przypadku wyboru zakładki Usługi pranie tapicerki meblowej, Klient wskazuje miejsce realizacji Usługi wypełniając pola: kod pocztowy (wymagane), miasto (wymagane), ulica (wymagane), wskazuje liczbę sztuk i rodzaj mebli, zaznacza czy usługa obejmuje impregnację (checkbox) , wskazuje ilość plam do usunięcia, wybiera preferowaną datę realizacji Usługi.
7) w przypadku wyboru zakładki Usługi sprzątanie gabinetów lekarskich, Klient wskazuje miejsce realizacji Usługi wypełniając pola: kod pocztowy (wymagane), miasto (wymagane), ulica (wymagane), podaję liczbę m2 kwadratowych do wysprzątania, liczbę gabinetów do posprzątania (wybór z listy), typ kontraktu ( wybór z listy ile razy w tygodniu usługa ma być realizowana – przy czym w przypadku wyboru rodzaju kontraktu 6 x lub 7 x w tygodniu lub kontraktu na 12 miesięcy zamówienie usługi przez formularz jest niemożliwe i wymaga zawarcia indywidualnej umowy z Klientem poprzez Formularz Zapytania), ile razy mają zostać umyte okna, ile razy ma zostać przeprowadzona dezynfekcja, wybiera preferowaną datę realizacji Usługi.
4.Preferowana data realizacji Usługi wskazywana przez Klienta, jest wyłącznie informacją dla Usługodawcy o dogodnym dla Klienta terminie realizacji Usługi –  jego preferencji. Usługodawca nie jest zobowiązany do zrealizowania Usługi w terminie preferowanym przez Klienta, chyba że potwierdził ten wybór Klienta w Potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji. W przypadku gdy Usługodawca nie będzie mógł zrealizować Usługi w preferowanym przez Klienta terminie, skontaktuje się w tym celu z Klientem w celu uzgodnienia innego dogodnego dla Stron terminu realizacji Usługi –  zgodnie z postanowieniami działu „Czas i miejsce realizacji Usługi”.
5.Po wykonaniu czynności opisanych w ust. 3 powyżej, system Sklepu Internetowego dokona automatycznej wyceny wybranej Usługi, w oparciu o wyżej wskazane, wprowadzone przez Klienta dane dotyczące wybranej Usługi oraz wyświetli informację o cenie wybranej Usługi, która zawiera podatek VAT oraz koszty dojazdu Usługodawcy do miejsca świadczenia Usługi.
6.Po wykonaniu czynności, o których mowa powyżej, poprzez kliknięcie pola „dodaj do koszyka”, Usługa zostaje dodana przez Klienta do koszyka, następnie Klient według własnego wyboru może kontynuować zakupy poprzez kliknięcie przycisku „wróć do zakupów” i dodać do koszyka inne Usługi lub przejść bezpośrednio do zawartości koszyka w celu zamówienia bądź zakupienia Usług, poprzez kliknięcie  przycisku „przejdź do koszyka”.
7. Klient może przejść do koszyka w każdym momencie zakupów w Sklepie Internetowym  poprzez kliknięcie na ikonę koszyka w prawym górnym rogu Sklepu internetowego.

USŁUGA POLEGAJĄCA NA MOŻLIWOŚCI DOKONANIA NATYCHMIASTOWEJ PŁATNOŚCI ZA USŁUGI LUB ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA NA USŁUGĘ I OPŁACENIA ZAMÓWIENIA PÓŹNIEJ ZA POŚREDNICTWEM ELEKTRONICZNEGO KOSZYKA

1.Klient przechodząc do elektronicznego koszyka ma możliwość: 1) weryfikacji zawartości koszyka i jego dogodnej edycji, w tym usunięcia dodanych Usług 2) dokonania zakupu i zapłaty za Usługę znajdującą się w koszyku 3) złożenia zamówienia na znajdująca się w koszyku Usługę i jej późniejszego opłacenia na zasadach wskazanych w Regulaminie.
KROK 1: Po wyświetleniu strony elektronicznego koszyka Klient może zapoznać się z  wybranym przez Klienta zakresem przedmiotu zamówienia dokonać weryfikacji jego zawartości w  zakresie: 1) wybranej Usługi/Usług, 2) danych szczegółowych zawartych w konfiguratorze Usługi, 3) ceny całkowitej za Usługę.
KROK 2: Klient po weryfikacji zawartości koszyka, może 1) usunąć wszystkie lub wybrane Usługi z koszyka lub 2) powrócić do zakupów poprzez kliknięcie przycisku „Wróć do zakupów” lub 3) w przypadku zamiaru dokonania zakupu Usługi zdecydować się na złożenie zamówienia i wybrać w tym celu jedną z dostępnych metod płatności tj. przelewy24, przelew bankowy, płatność czekiem, przelew, PayPal i kliknąć przycisk „Dalej”.
KROK 3: Po kliknięciu w przycisk „Dalej”  następuje wyświetlenie formularza – Twoje dane. Klient w zależności od tego czy składa zamówienie jako Konsument lub przedsiębiorca, zaznacza odpowiednie pole wyboru Firma lub Osoba prywatna. 
1) w przypadku, gdy Klient zaznaczył pole wyboru Firma, Klient wypełnia pola formularza i wskazuje: –nazwa podmiotu/firmy (wymagane); adres siedziby podmiotu; kod pocztowy (wymagane); miasto (wymagane); ulica i numer budynku/lokalu (wymagane); NIP (wymagane); telefon kontaktowy (wymagane); adres poczty elektronicznej (e-mail)  (wymagane);; ewentualne uwagi w polu do wpisania wiadomości; 
2) w przypadku, gdy Klient jest Konsumentem i zaznacza pole wyboru Klient indywidualny, Klient wypełnia pola formularza i wskazuje: Imię i nazwisko Klienta (wymagane); adres zamieszkania; kod (wymagane); miasto (wymagane); ulica (wymagane); nr budynku (wymagane); telefon kontaktowy (dobrowolne), adres poczty elektronicznej (e-mail) (wymagane);ewentualne uwagi w polu do wpisania wiadomości;
Po prawidłowym wypełnieniu pól formularza w celu wyświetlenia podsumowania przedmiotu zamówienia i jego finalizacji Klient klika „Dalej”.
KROK 4: Na tym etapie Klient może zapoznać się z podsumowaniem zamówienia i wszystkimi jego składnikami, ma również możliwość zastosowania Kodu rabatowego, poprzez wpisanie kodu kuponu i kliknięcie przycisku „Zastosuj kupon”, system wyświetli cenę brutto za Usługę po rabacie oraz wysokość rabatu w złotych.
KROK 5: Klient przed złożeniem zamówienia ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem, w tym Szczególnymi warunkami świadczenia Usługi (SWU),  akceptację  Regulaminu Klient potwierdza poprzez kliknięcie (zaznaczenie) checboxa stanowiącego oświadczenie Klienta o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i jego akceptacji.
KROK 6: Złożenie zamówienia finalizuje kliknięcie przez Klienta przycisku ”Zapłać teraz” po którym Klient zostanie przekierowany do wybranej  natychmiastowej metody płatności, lub w przypadku gdy Klient wybrał przelew tradycyjny jako metodę płatności kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie”.
KROK 7: Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Klient otrzymuje Potwierdzenie złożenia zamówienia na adres elektroniczny – adres skrzynki e-mail wskazany na etapie składania zamówienia (KROK 3) oraz w przypadku wyboru opcji „Złóż zamówienie” odrębnej wiadomości e-mail link umożliwiający dokonanie szybkiej płatności za złożone zamówienie lub dane Usługodawcy do dokonania przelewu tradycyjnego. Klient ma 3 Dni Robocze na dokonanie płatności za Usługi objęte zamówieniem, liczone od chwili otrzymania wiadomości.
KROK 8: Usługodawca, w przeciągu 24 Godzin Roboczych od momentu otrzymania płatności za zamówienie lub ewentualnie potwierdzenia jej dokonania przez Klienta prześle na podany w elektronicznym formularzu zamówienia adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji ze wszystkimi jego składnikami i informacjami wskazanymi w Kroku 1 oraz Kroku 5.
KROK 9: po zapłacie ceny za zamówione Usługi, z chwilą przesłania przez Usługodawcę Potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, następuje zawarcie pomiędzy Usługodawcą, a Klientem Umowy o świadczenie Usługi wskazanej w złożonym przez Klienta zamówieniu, na warunkach określonych w Regulaminie, w tym SWU.
6.Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji  przez Usługodawcę jest jego opłacenie przez Klienta w  wysokości wskazanej w podsumowaniu zamówienia, w terminie do 3 Dni Roboczych od dnia złożenia zamówienia.
7.Warunki Umowy o świadczenie Usługi zamówionej przez Klienta są zawarte w Regulaminie, w tym SWU.

USŁUGA POLEGAJĄCA NA ZŁOŻENIU ZAPYTANIA PRZY POMOCY ELEKTRONICZNEGO FORMULARZA ZAPYTANIA LUB ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ (E MAIL) 

1.Klient może przesłać za pośrednictwem Formularza zapytania do Usługodawcy dowolne pytanie dotyczące wszelkich usług prezentowanych lub świadczonych w Sklepie Internetowym. 2.Formularz zapytania znajduje się dodatkowo na podstronie dotyczącej:
1)Usług porządkowych;
2)Usługi DDD (Dezynsekcja, Deratyzacja, Dezynfekcja);
3)Usługi renowacji-posadzek;
4)Usługi alpinistycznej;
5)Usługi kadrowo-płacowej realizowanej przez Partnera:
Impel Business  Solutions Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Antoniego Słonimskiego 6 we Wrocławiu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000026794, REGON: 932083639, NIP: 8992311290,
6)Usługi zarządzanie dokumentami realizowanej przez Partnera:
Impel Business  Solutions Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Antoniego Słonimskiego 6 we Wrocławiu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000026794, REGON: 932083639, NIP: 8992311290,
7)Usługi OCR faktur realizowanej przez Partnera:
Impel Business  Solutions Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Antoniego Słonimskiego 6 we Wrocławiu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000026794, REGON: 932083639, NIP: 8992311290,
8)Usługi księgowej realizowanej przez Partnera:
Impel Business  Solutions Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Antoniego Słonimskiego 6 we Wrocławiu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000026794, REGON: 932083639, NIP: 8992311290,
9)Ochrona imprez realizowanej przez Partnera – Impel Technical Security  Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ślężna 118 we Wrocławiu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000801596, REGON: 110165233 NIP:563174363.
10)Ochrona imprez realizowanej przez Partnera – Impel Technical Security  Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ślężnej 118 we Wrocławiu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000801596, REGON: 110165233 NIP:5631743635
11) Zarzadzanie nieruchomością realizowanej przez Partnera –  Integrum Management Sp. z o.o
z siedzibą przy ul. Marcina Flisa 4 w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000226987, NIP: 6321879619
3.Usługi wskazane w pkt 1) -4) są świadczone przez Usługodawcę, a wskazane  w pkt. 5)-11) są świadczone przez wskazanego przy usłudze Partnera Usługodawcy. Umowy na świadczenie wybranej usługi wskazane powyżej nie są zawierane z Klientem poza funkcjonalnościami Sklepu Internetowego, w skutek  odrębnej umowy indywidualnych uzgodnień i nie są objęte Regulaminem.
3. W celu przesłania przez Klienta zapytania za pośrednictwem formularza:
KROK 1: Klient podaje w polach formularza następujące dane niezbędne do złożenia zapytania, to jest:1) imię i nazwisko Klienta (wymagane); adres poczty elektronicznej (e-mail) (wymagane); numer telefonu (dobrowolne); województwo (wymagane); temat poprzez „Wybierz temat” (lista rozwijana trzech kategorii + inne); wpisuje treść pytania poprzez uzupełnienie odpowiednego pola tekstowego;
KROK 2: Klient przed wysłaniem zapytania, ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem, co potwierdza poprzez kliknięcia checkboxa stanowiącego oświadczenie Klienta o zapoznaniu się z treścią Regulaminu.
KROK 3: Przesłanie zapytania do Usługodawcy finalizuje kliknięcie przycisku „Wyślij Zapytanie” oraz odznaczenie checkboxa z oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią aktualnie obowiązującego Regulaminu.
Usługodawca skontaktuje się z Klientem telefonicznie (jeśli podany został w Formularzu zapytania numer telefonu) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (e-mail).

USŁUGA ŚWIADCZONA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ POLEGAJĄCA NA PRZESYŁANIU –INFORMACJI HANDLOWEJ 

1.Subskrypcja informacji handlowej, jako informacji o produktach, promocjach, konkursach organizowanych przez Usługodawcę oraz spółki z grupy Impel, w której spółką dominującą jest spółka Impel SA (których lista dostępna jest w Sklepie Internetowym) może być świadczona na rzecz Klienta wyłącznie za jego zgodą.
2.Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej przy użyciu poczty elektronicznej e-mail, poprzez kliknięcie odpowiedniego checkbox  widocznego w koszyku przy podsumowaniu zamówienia lub wypełnianiu Formularza Zapytania, . Klient może  także wyrazić  odrębną zgodę na otrzymanie informacji handlowych SMS w sposób automatyczny na numer telefonu.
3.Na adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta zostaje przesłana wiadomość elektroniczna (e-mail) z potwierdzeniem wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej. 
4.W celu otrzymywania informacji handlowej pocztą elektroniczną lub przy użyciu telefonu za pośrednictwem SMS niezbędne jest wypełnienie odpowiednio pola email oraz telefon w Formularza Zapytania.
5.Odwołanie zgody na przetwarzanie adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu Klienta oraz chęci otrzymywania informacji handlowej także SMS może nastąpić w każdej dostępnej formie (np. poprzez kontakt telefoniczny lub wiadomość elektroniczną (e-mail), co spowoduje zaprzestanie subskrypcji informacji handlowej.
6.Polityka prywatności, stanowiący odrębny dokument, zawiera informację w zakresie przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

WARUNKI ZAWIERANIA ORAZ ROZWIĄZANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1.Zawarcie umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną polegających na korzystaniu przez Klienta z Sklepu Internetowego następuje z chwilą skorzystania z Sklepu Internetowego, to jest z chwilą wyświetlenia Sklepu Internetowego w przeglądarce internetowej na ekranie urządzenia, z którego korzysta Klient, a rozwiązanie takiej umowy następuje z chwilą zaniechania korzystania z Sklepu Internetowego przez Klienta, to jest z chwilą zamknięcia Sklepu Internetowego w przeglądarce internetowej na ekranie urządzenia, z którego korzysta Klient.
2.Zawarcie Umowy o świadczenie Usługi i jej rozwiązanie następuje na zasadach wskazanych w Regulaminie w dziale „Odstąpienie od Umowy” oraz „Anulowanie zamówienia i zasady zwrotu środków pieniężnych”.

OFERTA

1.Wszelkie cenniki i materiały informacyjne dotyczące Usług, do momentu przesłania przez Usługodawcę Potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, mają charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 11 (1) oraz  66 § 11 Kodeksu cywilnego, a jedynie za zaproszenie do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego.
2.Brak odpowiedzi Usługodawcy na zapytania Klienta oraz zastrzeżenia do zamówienia na daną Usługę nie stanowi oświadczenia o przyjęciu oferty w wersji zaproponowanej przez Klienta.

ZASADY REALIZACJI USŁUG

1. Z chwilą otrzymania przez Klienta Potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji na wskazany przez Klienta w formularzu adres poczty elektronicznej (e-mail), dochodzi do zawarcia pomiędzy Usługodawcą, a Klientem Umowy o świadczenie Usługi, na zasadach wskazanych w Regulaminie, w  tym SWU.
2.Umowa o świadczenie Usługi jest zawarta na czas wykonania usługi.
3.Z chwilą otrzymania Potwierdzenia przyjęcia zamówienia  do realizacji, Usługodawca jest zobowiązany do realizacji zamówionej Usługi w zakresie wskazanym w potwierdzeniu i zgodnym z zamówieniem Klienta wynikającym z Potwierdzenia złożenia zamówienia, na zasadach zawartych w Regulaminie, w tym SWU.
5.Usługi, są świadczone przez Usługodawcę na zasadach i warunkach wskazanych w odpowiednich dla Usługi Szczegółowych warunkach realizacji Usługi (SWU). Klient i Usługodawca są zobowiązani do wykonania obowiązków wskazanych w SWU, niezbędnych  prawidłowej realizacji Usługi przez Usługodawcę.
6.Treść Szczegółowych warunków realizacji Usługi, które stanowią integralną część Regulaminu, jest zawarta w załączniku nr 1 do Regulaminu.

MIEJSCE I CZAS REALIZACJI USŁUGI 

1.Termin realizacji Usługi stanowi termin potwierdzony przez Usługodawcę w treści Potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przesłanego przez Usługodawcę do Klienta na wskazany w Formularzu adres poczty  elektronicznej (e-mail).
2. W przypadku jeżeli Usługodawcą nie będzie mógł zrealizować Usługi w terminie wskazanym przez Klienta (przy zakupie lub składaniu zamówienia przez Klienta) jako preferowany termin realizacji Usługi, Usługodawca w terminie 24 Godzin Roboczych od zakupy lub złożenia zamówienia podejmie próby kontaktu telefonicznego lub korespondencji e-mail celem uzgodnienia dogodnego dla Klienta i Usługodawcy terminu realizacji Usługi.
3. Nie później niż na 48 godzin przed ustalonym terminem realizacji Usługi, każda ze Stron może dokonać zmiany terminu realizacji Usługi kontaktując się w tym celu w dowolny sposób z drugą Stroną i ustalając nowy termin realizacji Usługi, który zostanie potwierdzony w przesłanym przez Usługodawcę potwierdzeniu zmiany terminu realizacji Usługi.
4.W przypadku braku porozumienia Stron co do nowego terminu zrealizowania Usługi ustalonego zgodnie z ust. 3 powyżej, zamówienie zostaje anulowane, a Umowa o świadczenie Usługi ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym. 
5.W przypadku, anulowania zamówienia, gdy Klient dokonał już płatności za Usługę, Usługodawca jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Klienta uiszczonej uprzednio przez Klienta opłaty za realizację usługi na zasadach wskazanych w dziale „Anulowanie zamówienia i  zasady zwrotu środków pieniężnych”.

ZASADY I METODY PŁATNOŚCI

1.Za świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Klienta wybranej Usługi należna jest opłata, którą Klient zobowiązany jest zapłacić w wysokości wyświetlonej w elektronicznym koszyku przy danej Usłudze oraz w podsumowaniu zamówienia widocznym w momencie jego finalizacji przez Klienta. Całkowita cena za zamówioną Usługę/Usługi jest również zawarta w przesłanym do Klienta Potwierdzeniu złożenia zamówienia.  
2.Wysokość opłaty za Usługę jest zależna od wprowadzonych przez Klienta  parametrów dotyczących Usługi i jest generowana automatycznie po wprowadzeniu przez Klienta danych do konfiguratora Usługi, zgodnie z działem Regulaminu pt. „Usługa polegająca na udostępnieniu konfiguratorów usług i dodawaniu usług do koszyka”  
3.Cena za Usługę zawiera podatek VAT. 
4.Płatność za Usługę następuje w wybranej przez Usługodawcę formie tj.:
1)płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Usługodawcy;
2)płatność on-line za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl, na zasadach wskazanych w regulaminie Przelewy24.pl (dostępne metody płatności to, przelew,  płatność kartą, płatność google pay, apple pay, blik).
5.Informacja o otrzymaniu płatności wysyłana jest automatycznie (w przypadku płatności przez serwis przelewy24.pl) lub w przypadku płatności przelewem tradycyjnym przez Usługodawcę w momencie zaksięgowania wpłaty na konto techniczne Usługodawcy w serwisie przelewy24.pl. 
6.Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest jego opłacenie przez Klienta w  wysokości wskazanej w podsumowaniu zamówienia wyświetlonej w koszyku, zawartej również w Potwierdzeniu złożenia zamówienia, w terminie do 3 Dni Roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Klienta.
7.Datą płatności za Usługę jest data zaksięgowania (wpływu) środków na rachunku bankowym Usługodawcy.
8.W przypadku niedokonania zapłaty za wybraną Usługę, w terminach oraz w sposób wskazany w Regulaminie, zamówienie zostaje anulowane automatycznie.
9.Usługodawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

ANULOWANIE ZAMÓWIENIA  I ZASADY ZWROT ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

1.Złożone przez Klienta zamówienie na Usługę zostaje anulowane lub Umowa o świadczenie Usługi zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy:
1) Klient nie dokona płatności za Usługę w terminie 3 Dni Roboczych od dnia złożenia zamówienia.
2) Strony nie ustaliły dogodnego terminu realizacji Usługi, w sytuacji gdy Usługa nie mogła zostać zrealizowana przez Usługodawcę w wskazanym przez Klienta  preferowanym terminie realizacji Usługi  – tj. zgodnie z ust. 2 dziale  „Miejsce i Czas Realizacji Usługi” Regulaminu,
3)Termin realizacji usługi został zmieniony przez którąkolwiek ze Strona jednocześnie Strony nie ustaliły nowego terminu realizacji Usługi – tj. zgodnie z zgodnie z ust. w Regulaminu w dziale  „Miejsce i Czas Realizacji Usługi”,
3) Usługodawca nie może zrealizować Usługi z przyczyn leżących po stronie Klienta, które są wskazane w Szczegółowych warunkach świadczenia Usługi (SWU).
4) Klient złoży wniosek o anulowanie Usługi, a Usługodawca wyrazi zgodę na jej anulowanie (rozwiązanie za porozumieniem Stron).
5) Klient wypowiedział Umowę o świadczenie usługi na zasadach Kodeksu Cywilnego, przesyłając do Usługodawcy oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie Usługi w formie pisemnej lub za pośrednictwem skrzynki elektronicznej email pod rygorem nieważności.
6) Klient odstąpił od Umowy o świadczenie usługi na podstawie postanowień działu „Odstąpienie”.
Wszelkie zwroty płatności za niezrealizowane Usługi wykonywane są przez Usługodawcę przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
2.Zwrot dokonanych płatności na rzecz Klienta nastąpi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie do 14 dni, począwszy od dnia wystąpienia przyczyny uzasadniającej zwrot środków.
3.Anulowanie zamówienia lub rozwiązanie Umowy o świadczenie Usługi jest potwierdzone przesłanym przez Usługodawcę Potwierdzeniem anulowania zamówienia, na adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta wskazany w formularzu.
4.W przypadku wypowiedzenia Umowy o świadczenie usługi na zasadach Kodeksu Cywilnego  i po upływie terminu na odstąpienie od umowy zgodnie z działem Regulaminu „Odstąpienie”, Usługodawca jest uprawniony do  zatrzymania kwoty stanowiącej wysokość wydatków poczynionych w celu wykonania Usługi, oraz część wynagrodzenia odpowiadającą wykonanym czynnościom, z zastrzeżeniem ust.  6 i 7 poniżej.
5.Jeżeli wypowiedzenie o którym mowa w ust. 4 powyżej nastąpiło bez ważnego powodu, Klient jest zobowiązany także do naprawienia szkody wynikłej z wypowiedzenia Umowy o świadczenie usługi, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej.
6.W odniesieniu do Klienta nie będącego Konsumentem lub osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, o której mowa w art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta, przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy o świadczenie usługi przez Klienta w okresie 48h Godzin Roboczych poprzedzających termin realizacji Usługi lub w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji Usługi z przyczyn leżących po stronie Klienta, Usługodawca jest uprawniony do zatrzymania kwoty stanowiącej 100% ceny za zamówioną Usługę, która nie została zrealizowana z powyższych przyczyn.
7.Usługodawca oświadcza, że zakup Usług wielokrotnych (2x, 4x, 12x lub 1x, 2x, 3x, 4x, 5x w tygodniu na miesiąc)  jest objęty rabatem. Łączna obniżona cena za Usługi  (a co za tym idzie cena jednostkowa) za usługi świadczone wielokrotnie (2x, 4x, 12x) i opłacone z góry, obowiązuje wyłącznie w przypadku wykonania przez Usługodawcę wszystkich zamówionych przez Klienta usług wielokrotnych. 
8.W przypadku zamówienia przez Klienta będącego Konsumentem lub osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, o której mowa w art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta Usługi wielokrotnej (2x) mycia paneli PV oraz mycia farm fotowoltaicznych  w sytuacji odstąpienia od umowy  lub rezygnacji przez Klienta co do części niewykonanych Usług po upływie ustawowego 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy zgodnie z działem Odstąpienie od Umowy, Klientowi zostanie zwrócona cena za niewykonane Usługi stanowiąca różnicę pomiędzy zapłaconą przez Klienta z góry ceną łączną za Usługę wielokrotną (2x), a ceną jednostkową za zrealizowane Usługi/ę przy uwzględnieniu cen jednostkowych właściwych dla zakupu pojedynczej Usługi bez rabatu, w wysokości wskazanej w Potwierdzeniu złożenia zamówienia. 
9.W przypadku zamówienia przez Klienta Usługi na cmentarzu, która ma zostać zrealizowana wielokrotnie (2x, 4x, 12x), w przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta co do części niewykonanych Usług i po upływie ustawowego 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy zgodnie z działem „Odstąpienie od Umowy” lub rezygnacji, Klientowi zostanie zwrócona cena za niewykonane Usługi stanowiąca różnicę pomiędzy zapłaconą przez Klienta z góry ceną łączną za Usługę wielokrotną (2x, 4x, 12x), a ceną jednostkową za Usługę (wskazaną w odpowiedniej tabeli poniżej) pomnożona przez liczbę wykonanych Usług do chwili odstąpienia,  tj. przy uwzględnieniu cen jednostkowych właściwych dla zakupu pojedynczej Usługi wg poniższego cennika. 
10.Cennik cen jednostkowych za Usługę na cmentarzu z podziałem na Miasta (miejsce) realizacji Usługi – dostępny w pdf Cennik_Porządki_na_cmentarzu_ważny od_06082021.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.Usługodawca jest zobowiązany do świadczenia usług z zachowaniem należytej staranności.
2.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z nie zastosowaniem lub nie przestrzeganiem przez Klienta lub jego pracowników, współpracowników i innych osób trzecich zasad oraz warunków realizacji Usługi  wskazanych w Szczegółowych warunkach świadczenia usługi (SWU), które są warunkiem prawidłowej realizacji Usług.
3.W przypadku Klienta innego niż Konsument, odpowiedzialność Usługodawcy za wszelkie szkody powstałe w związku ze świadczeniem Usług jest ograniczona wyłącznie do wysokości wskazanej w zamówieniu Usługi opłaty za zamówioną Usługę, z której wykonaniem jest związane powstanie szkody, z wyłączeniem utraconych korzyści, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
4. Ograniczenie odpowiedzialności Usługodawcy nie dotyczy szkód powstałych w winy umyślnej Usługodawcy.
5. Usługodawca posiada polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej oraz posiadanego mienia z tytułu prowadzonej działalności związanej z świadczeniem usług porządkowo-czystościowych.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.Klient będący Konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, o której mowa w art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta, tj. zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (podstawa prawna art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta)  .
2.Termin na odstąpienie od umowy jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia otrzymania przez Klienta Potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, który jest terminem zawarcia umowy. 
3.Klient w celu odstąpienia od umowy może (ale nie musi) skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia, który stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
4.Do zachowania tego terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.
5.Usługodawca dokonuje zwrotu płatności za usługę, której dotyczy odstąpienie  przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Strony porozumieją się co do innego sposobu zwrotu.  
6. Zwrot płatności nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
7.Prawo odstąpienia od Umowy o świadczenie Usługi zawartej na odległość poza lokalem przedsiębiorstwa nie przysługuje Klientowi, po wykonaniu usługi (spełnieniu świadczenia) przez Usługodawcę w odniesieniu do tej wykonanej usługi, jeżeli usługa została zrealizowana w terminie na odstąpienie na wyraźną zgodą Klienta.
8.W przypadku zamówienia przez Klienta Usługi, która ma zostać zrealizowana wielokrotnie (2x, 4x, 12x) przy płatności z góry, w przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta w okresie przysługującego ustawowego 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy, Klient otrzyma zwrot zapłaconej ceny w wysokości proporcjonalnej do zakresu niewykonanych usług.

REKLAMACJE

1.Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz świadczeniem zamówionych Usług, Klient może składać w dowolny sposób zapewniający dojście oświadczenia woli w sprawie reklamacji, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej (e-mail) Usługodawcy: Sklep.internetowy@impel.pl lub w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy tj.  Impel System Sp. z o.o. ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław.
2.Klient w kierowanej do Usługodawcy wiadomości zawierającej reklamację powinien podać następujące informacje:
1) określenie przedmiotu reklamacji, numer zamówienia, data zamówienia,
2) datę złożenia reklamacji,
3) datę zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, 
4) uzasadnienie reklamacji lub okoliczności, jakich reklamacja dotyczy;
5) dane Klienta;
3.Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Klienta przez Usługodawcę na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail) lub w takim sam sposób w jaki reklamacja została złożona przez użyty Klienta nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Usługodawcę.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1.Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
2.Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.
3.Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą.
4.Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
5.Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Usługodawca jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii Europejskiej zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożliwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

POUFNOŚĆ

1.Każda ze Stron zobowiązuje się do poufnego traktowania wszystkich tajemnic handlowych i informacji poufnych, które zostały przekazane przez drugą stronę, a w szczególności wszelkich danych o relacjach z klientami i ich szczegółów, innych ważnych informacji takich jak plany, opisy realizacji usługi, specyfikacje produktów, informacje o procesach produkcyjnych i wszelkie inne informacje poufne udostępniane lub ujawniane przez strony w formie pisemnej lub w innej formie, w szczególności do niewykorzystywania powyższych informacji w sposób pośredni lub bezpośredni w kontaktach biznesowych lub w celach konkurencyjnych lub nieprzekazywania w kontaktach biznesowych lub w celach konkurencyjnych na rzecz osób trzecich lub bezpośrednio lub pośrednio w inny sposób samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich. 
2.Umowa o zachowaniu poufności nie ma zastosowania w przypadku, gdy informacje są dostępne publicznie, bądź których ujawnienie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa lub na mocy nakazu sądowego, w szczególności orzeczeń. Jeżeli strona chce powołać się na którykolwiek z w/w wyjątków, wówczas spoczywa na niej obowiązek udowodnienia w tym zakresie.
3.Strony nałożą obowiązek zachowania poufności zgodnie z powyższymi zasadami na wszystkie osoby zaangażowane do świadczenia Usług bądź które w inny sposób otrzymują informacje poufne zgodnie z ich przeznaczeniem.

METODY I ŚRODKI TECHNICZNE SŁUŻĄCE WYKRYWANIU I KORYGOWANIU BŁĘDÓW WE WPROWADZANYCH DANYCH

1.W procesie składania zamówienia, , istnieje możliwość dogodnej edycji wprowadzanych danych oraz zmiany zakresu zamówienia do momentu kliknięcia przycisku „Zapłać teraz”” lub „Załóż zamówienie” lub „Wyślij zapytanie”.
2.Po złożeniu zamówienia i przyjęciu go do realizacji (wysłanie przez Usługodawcę wiadomości elektronicznej (e-mail) „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji” na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail) można dokonać korekty we wprowadzonych danych osobowych lub adresowych a także, ich weryfikacji, usunięcia błędu poprzez: wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej (e-mail) Usługodawcy: sklep.internetowy@impel.pl, dane dotyczące przedmiotu zamówienia,  można zmienić za zgodą Usługodawcy.
3.Po dokonaniu korekty zamówienia Usługodawca przesyła wiadomość pocztą elektroniczna (e-mail) na adres poczty elektronicznej Klienta lub Klienta z potwierdzeniem wykonania zakresu zmian wynikających z żądania, o który mowa w pkt. 2 powyżej.

WYMAGANIA TECHNICZNE 

1.Korzystanie przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną jest możliwe wyłącznie po spełnieniu poniżej wskazanych, niezbędnych wymagań technicznych do współpracy z Systemem teleinformatycznym:
1) komputer lub urządzenie mobilne z procesorem o taktowaniu min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800×600 i 256 kolorów
2) dostęp do sprzętu elektronicznego podłączonego do sieci publicznej (Internet), w tym także za pomocą analogowej telefonii komórkowej,
3) posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail),
4) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera lub urządzenia mobilnego dokumentów w formacie HTML powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www: Internet Explorer wersja ≥ 6.0, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Google Chrome w wersjach nie niższych niż obsługujące Sklep Internetowy,
5) klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie  pól konfiguratorów lub formularzy elektronicznych.

INFORMACJA O SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUGI ŚWIADCZONEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1.Usługodawca informuje o następujących potencjalnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną: 
1) złośliwe oprogramowanie (ang. Malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany;
2) programy szpiegujące (ang. Spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które
gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je – zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody – autorowi programu;
3) spam – niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorów, często zawierające treści o charakterze reklamowym;
4) wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. Phishing);
5) włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem narzędzi hackerskich;
6) kryptoanaliza – możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego w celu umożliwienia jego złamania lub obejścia.
2.Klient, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer, urządzenia mobilne i inne urządzenia, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i zaporę sieciową (firewall). Program taki powinien być stale aktualizowany.
3.W związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przy pomocy strony internetowej, Usługodawca korzysta z oprogramowania oraz technologii kodowania zapewniającej bezpieczeństwo, poufność, prywatność i nienaruszalność przekazywanych danych i informacji.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.Administratorem danych osobowych Klientów korzystających z Sklepu Internetowego  (za wyjątkiem usług świadczonych przez Usługodawcę dla celów marketingowych po wyrażeniu przez Klienta zgody, dotyczących przesyłania informacji handlowej, w zakresie, których Impel System jest współadministratorem danych osobowych) jest:
Impel System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000127540, o NIP: 8971613637, REGON: 93207538000000, dokumentacja spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 2 769 000,00 zł, 

Korzystanie z Sklepu Internetowego związane jest z przetwarzaniem danych osobowych Klientów.
2.Usługodawca przetwarza dane Klientów na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, s. 2), zwanego dalej „RODO” oraz rozdziale 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3.Rozpoczęcia korzystania z Sklepu Internetowego wiąże się z rozpoczęciem zbierania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Sklepu Internetowego danych eksploatacyjnych niezbędnych do poprawnego wyświetlenia treści prezentowanych w Sklepie Internetowym.
1.Dla potrzeb skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną wskazanych w  Rozdziale V pkt 2 Regulaminu w Sklepie Internetowym wymaga się podania dodatkowy danych poza danymi eksploatacyjnymi, które są niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia. Zakres tych danych określony jest w postanowieniach Regulaminu odnoszących się do poszczególnych usług, w których określono, czy podanie danych jest obowiązkowe (wymagane), czy też nie (dobrowolne).
2.Poza danymi eksploatacyjnymi oraz danymi, które niezbędne dla świadczenia usług, o których mowa w dziale „Rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną”, Usługodawca może przetwarzać, za zgodą Klienta, dodatkowe dane dla celów reklamy, marketingu bezpośredniego, telemarketingu, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klienta.
2.Zbieranie przez Usługodawcę danych:
1)eksploatacyjnych nie może być wyłączone przez Klienta;
w celu świadczenia usług drogą elektroniczną wskazanych w Rozdziale V pkt 2 Regulaminu nie jest niezbędne dla korzystana z treści zamieszczonych w Sklepie, ale jest niezbędne dla potrzeb skorzystania ze ww. usług, w zakresie tam wskazanym;
2)dla celów reklamy, marketingu bezpośredniego, telemarketingu, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klienta jest całkowicie dobrowolne i niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie nie blokuje możliwości korzystania z  treści zamieszczonych w Sklepie oraz usług wskazanych w Rozdziale V pkt 2
3.Szczegółowe informacje, w tym te wymagane w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, na temat przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Klientów w Sklepu Internetowym, reguluje odrębna Polityka prywatności oraz Polityka Cookies, dostępne za pośrednictwem linku ze stopki Sklepu Internetowego.

ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

Klient obowiązany jest do korzystania z Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz ingerowanie w sposób sprzeczny z prawem w technologię Sklepu Internetowego.

PRAWA AUTORSKIE

1.Sklep Internetowy wraz z jego zwartością jest chroniony prawem autorskim.
2.Wszelkie prawa nieprzyznane wyraźnie Klientowi na podstawie niniejszego Regulaminu pozostają zastrzeżone na rzecz Usługodawcy lub podmiotów udzielających Usługodawcy praw, w szczególności licencji, do korzystania z poszczególnych utworów i rozwiązań prezentowanych w postaci zawartości Sklepu Internetowego.
3.Regulamin, Politykę Prywatności oraz Politykę Cookies Klient może utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez ich wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub zapisanie go w pamięci komputera z Sklepu Internetowego.
4.Wszelkie pozostałe materiały graficzne, treść oraz opisy usług dostępne w Sklepie Internetowym podlegają ochronie prawno-autorskiej i nie mogą być modyfikowane, kopiowane oraz rozpowszechniane bez pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Usługodawcy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Usługi świadczone drogą elektroniczną, o których mowa w Regulaminie, są świadczone wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w języku polskim oraz  zgodnie z  przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jednakże w przypadku gdy Klient jest Konsumentem, jeśli przepisy, które obowiązują w państwie takiego Klienta są dla niego korzystniejsze i przepisów tych nie można wyłączyć w drodze umowy, to znajdą one zastosowanie do świadczenia usług oraz do Umowy o świadczenie Usługi zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
2.Wszelkie spory mogące powstać pomiędzy Usługodawcą, a Klientem zostaną poddane sądom właściwym dla siedziby Usługodawcy, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
3.W przypadku, gdy Klient jest Konsumentem lub osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w art. 38a ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o prawach konsumenta,  wszelkie spory mogące powstać pomiędzy Usługodawcą a takim Klientem zostaną poddane sądom właściwym  według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, jednakże w przypadku, jeśli przepisów dotyczących jurysdykcji, które obowiązują w państwie takiego Klienta nie można wyłączyć w drodze umowy, to znajdą one zastosowanie do ustalenia właściwości miejscowej sądu w sprawach związanych z usługami oraz umową zawartą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
4.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie z zastrzeżeniem ust. 1 zdanie ostatnie, zastosowanie mają w szczególności przepisy:
1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny,
3) ustawy z dnia  10 maja 2018 roku o  ochronie danych osobowych,
4) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 sierpnia 2010 roku w sprawie utworzenia punktu kontaktowego dla administracji oraz punktu kontaktowego dla usługodawców i usługobiorców.
Usługodawca dopuszcza prawo dokonania zmian Regulaminu z przyczyn takich jak:
1) zmiany szaty graficznej strony internetowej, mającej wpływ m.in. na sposób i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
2) zmian w zakresie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności odnoszących się do usług świadczonych drogą elektroniczną,
3) względy techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zmiany mające na celu dostosowanie postanowień Regulaminu do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa,
4) wprowadzenia nowych usług, zmiana lub zaprzestanie świadczenia dotychczasowych usług, w szczególności wskutek zmiany polityki handlowej Usługodawcy, zmian otoczenia rynkowego Usługodawcy wskutek postępu technicznego, technologicznego, informatycznego, zmiany przepisów prawa,
5) zmiany lub pojawienia się nowych interpretacji przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów, albo decyzji organów administracji publicznej wpływających na działalność Usługodawcy. 
5.W przypadku Klientów korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, w ramach zawartych Umów o świadczenie Usługi, tekst jednolity zmienionego Regulaminu zostanie przesłany na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej (e-mail). W braku akceptacji zmienionego Regulaminu Klient może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym w terminie 14 dni od dnia otrzymania zmienionego Regulaminu.
6.W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, do zamówień na Usługi złożonych przed taką zmianą stosuję się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia.
7.Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść czynności prawnych dokonanych przez Klienta lub Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego do dnia wejścia w życie nowego Regulaminu, do których to czynności stosuje się treść Regulaminu obowiązującą w momencie dokonania czynności prawnej.
8.Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od momentu publikacji ich wSklepie Internetowym z jednoczesnym wskazaniem przez Usługodawcę daty opublikowania i obowiązywania zmian.
9.Usługodawca powiadomi Klienta, o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Usługodawcy, o ile Klient taki adres wskazał Usługodawcy. 
10.Wszelkie odmienne, sprzeczne lub uzupełniające warunki Umowy o świadczenie Usługi, mają moc obowiązującą tylko w przypadku ich jednoznacznej i pisemnej akceptacji przez Usługodawcę.
12.Data publikacji Regulaminu: 25.05.2022
Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje po upływie 14 dni od dnia jego publikacji w Sklepie Internetowym tj. począwszy od dnia 25.05.2022

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG-
Załącznik nr 1  do REGULAMINU O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SKLEPIE INTERNETOWYM POD DOMENĄ IMPEL24.PL

Usługodawca świadczy Usługi prezentowane w Sklepie Internetowym www.impel24.pl na zasadach wskazanych w niniejszych Szczegółowych warunkach świadczenia Usług oraz pod warunkiem przestrzegania przez Klienta zobowiązań w nich określonych i niezbędnych celem prawidłowej realizacji Usług. 

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI USŁUG DEZYNFEKCJI

1.Klient zleca Usługodawcy realizację Usługi polegającej na przeprowadzeniu wybranej spośród prezentowanych w Sklepie Internetowym Usługi dezynfekcji pomieszczeń wskazanych przez Klienta.
2.Klient oświadcza, że posiada tytuł prawny uprawniający do dysponowania pomieszczeniami w zakresie niezbędnym do złożenia zamówienia oraz przeprowadzenia usługi dezynfekcji.
3.Klient zobowiązuje się zapewnić pracownikom Usługodawcy dostęp do pomieszczeń, w których ma zostać przeprowadzona usługa dezynfekcji w terminie w którym Usługa ma zostać zrealizowana zgodnie z Regulaminem.
4.Klient jest zobowiązany do wyznaczenia osoby uprawnionej ze strony Klienta do podpisania protokołu zrealizowania Usługi dezynfekcji, w tym wpisania ewentualnych zastrzeżeń; w przypadku niewyznaczenia takiej osoby, Usługodawca jest uprawniony do jednostronnego podpisania protokołu odbioru Usługi, który stanowić będzie potwierdzenie zrealizowania Usługi dezynfekcji.
5.Klient zobowiązuje się do stosowania i przestrzegania poniższych zasad dotyczących wybranej w zamówieniu metody dezynfekcji:
1)Dezynfekcja manualna – polega na wykonaniu czynność dezynfekcji chemicznej, wykonywanej metodą przecierania powierzchni, zgodnie z instrukcją konkretnego użytego przez Usługodawcę preparatu. Dezynfekcja manualna z użyciem środków na bazie alkoholi wykonywana jest jedynie na małych powierzchniach (klamki, balustrady itd.). Użyte środki są preparatami biobójczymi wpisanymi do Wykazu Produktów Biobójczych http://www.urpl.gov.p
l/pl/produkty-biob%C3%B3jcze/wykaz-produkt%C3%B3w-biob%C3%B3jczych.
Dopuszcza się obecność osób w trakcie wykonywanej usługi dezynfekcji manualnej oraz w pomieszczeniu, gdzie usługa jest wykonywana, pod warunkiem zapewnienia osobom realizującym usługę po stronie Usługodawcy niezakłóconego dostępu do wszystkich powierzchni podlegających usłudze dezynfekcji, przez cały okres jej wykonywania.
Klient jest zobowiązany do wcześniejszego zabezpieczenia wszystkich powierzchni (np. elementy wyposażenia) nieodpornych na użyte środki lub zastosowaną metodę, przed zamoczeniem albo jednoznacznie wskazać Usługodawcy w formie pisemnej i przed realizacją usługi obszary i elementy wyłączone z usługi dezynfekcji.
W trakcie wykonywania czynności dezynfekcji manualnej niedopuszczalne jest spożywanie posiłków, palenie papierosów oraz spożywanie napojów, w pomieszczeniu, w którym usługa dezynfekcji manualnej jest wykonywana.
Powierzchnie (w tym elementy wyposażenia) podlegające dezynfekcji manualnej są wyłączone z użytkowania do czasu ich całkowitego wyschnięcia.
Powierzchnie posadzki podlegające dezynfekcji manualnej będą wyłączone przez Klienta z ruchu i użytkowania do czasu ich całkowitego wyschnięcia.
Klient przyjmuje do wiadomości, że wszystkie preparaty chemiczne używane do dezynfekcji manualnej mogą powodować uczulenie u osób wrażliwych, wobec czego zobowiązuje się do poinformowania takich osób o obowiązku opuszczenia dezynfekowanego pomieszczenia i nie przebywania  w dezynfekowanym pomieszczeniu do czasu całkowitego wyschnięcia powierzchni (w tym elementów wyposażenia) podlegających usłudze dezynfekcji.
2)Dezynfekcja metodą ozonowania: Czynność dezynfekcji fizycznej wykonywana zdalnie, z użyciem specjalistycznego urządzenia generującego ozon.
Ozonowanie wymaga całkowitego uszczelnienia pomieszczenia (zasłonięcie klimatyzacji, wentylacji itd.), uszczelnienia drzwi wejściowych i przejściowych, zamknięcia okien przez Klienta. 
Drzwi schowków lub dużych szaf, które nie są szczelne Klient powinien otworzyć na czas dezynfekcji.
Pomieszczenie ozonowane zostanie opróżnione przez Klienta z żywych roślin i zwierząt.
Osobom innym niż personel Klienta nie wolno wchodzić do pomieszczenia w trakcie całego procesu (elementem procesu jest wietrzenie), nie wolno otwierać drzwi.
Klient powinien wynieść z pomieszczenia lub specjalnie zabezpieczyć antyki, dzieła sztuki itd., ponieważ ozon może powodować szybsze starzenie się przedmiotów.
3)Dezynfekcja metodą zamgławiania. Czynność dezynfekcji polegająca na rozpyleniu w pomieszczeniu substancji chemicznej o własnościach biobójczych. Użyty preparat jest wpisany do Wykazu Produktów Biobójczych oraz jest dopuszczony do dezynfekcji metodą zamgławiania.
Zamgławianie wymaga uszczelnienia przez Klienta pomieszczenia oraz usunięcia roślin i zwierząt z pomieszczenia.
W czasie wykonywania czynności zamgławiania w pomieszczeniu mogą przebywać jedynie osoby uprawnione (personel Usługodawcy). 
Nie wolno wchodzić do pomieszczenia w trakcie całego procesu (zamgławiania, wietrzenia) osobom postronnym.
Klient jest zobowiązany do wyniesienia lub zabezpieczenia, wszelkich przedmiotów i wyposażenia nieodpornego na wilgoć generowaną przez urządzenie do zamgławiania.
4) Dezynfekcja metodą spryskiwania. Czynność dezynfekcji chemicznej wykonywana z użyciem preparatu chemicznego o własnościach biobójczych. Użyty preparat jest wpisany do Wykazu Produktów Biobójczych oraz jest dopuszczony do dezynfekcji metodą spryskiwania.
Osobom postronnym (inne niż personel Usługodawcy) nie wolno wchodzić w obszar zaznaczony taśmami lub innymi elementami, w trakcie trwania procesu dezynfekcji.
Powierzchnie zdezynfekowane można użytkować dopiero po całkowitym wyschnięciu środka dezynfekcyjnego.
Elementy wrażliwe na wilgoć Klient powinien zabezpieczyć lub usunąć z dezynfekowanego obszaru na czas procesu dezynfekcji.
6.Usługodawca jest uprawniony do wstrzymania lub odmowy realizacji Usługi dezynfekcji, w przypadku, gdy w chwili przystąpienia do realizacji usługi dezynfekcji, Klient nie zastosował wskazanych powyżej zasad lub nie dokonał wskazanych w tym dziale czynności dotyczących wybranej usługi dezynfekcji, lub wprowadzone do konfiguratora Usług i koszyka oraz widoczne w podsumowaniu zamówienia przez Klienta i Potwierdzeniu złożenia zamówienia przez Klienta parametry dotyczące wielkości powierzchni, na usługa dezynfekcji ma zostać wykonana, nie są zgodne z rzeczywistością.  
7.W przypadku wstrzymania lub odmowy realizacji Usługi dezynfekcji przez Usługodawcę z przyczyn wskazanych w ust.6 powyżej, Strony ustalą inny termin realizacji Usługi pod warunkiem zrealizowania obowiązków przez Klienta lub każda ze Stron może anulować zamówienie.
8.W przypadku określonym w ust. 6 zdanie drugie Usługodawca może wykonać usługę dezynfekcji wyłącznie w zakresie powierzchni metrów kwadratowych, która została wskazane przez Klienta za pomocą konfiguratora i koszyka widoczną w podsumowaniu zamówienia  lub za zgodą Klienta może także przystąpić do wykonania usługi dezynfekcji za dodatkową i ustaloną  z Klientem opłatą.

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI USŁUG NA CMENTARZU

1. Klient zleca Usługodawcy realizację Usługi polegającą na przeprowadzeniu przez Usługodawcę w imieniu Klienta na cmentarzu prac porządkowo-czystościowych nagrobka, w zakresie wybranego przez Klienta i opisanego w Sklepie Internetowym zestawu Usług do wyboru: 1) Usługa podstawowa sprzątanie, 2) Usługa standardowa sprzątanie i mycie, 3) Usługa kompleksowa, sprzątanie, czyszczenie).
2.Świadczone Usługi czystościowe nagrobka obejmują wyłącznie usuwanie zanieczyszczeń powierzchniowych (kurz, piasek, resztki parafin), przy użyciu metod czyszczenia powierzchniowego z użyciem uniwersalnych środków czyszczących.
3.Usługi czystościowe nie obejmują usuwania uszkodzeń chemicznych lub odbarwień powstałych przed Usługą,  których skutkiem są oddziaływania warunków atmosferycznych oraz parafiny lub rdzy na płytę nagrobka oraz wniknięcia w strukturę kamienia  lub lastryko.
4.Usługodawca świadczy wyłącznie usługi, których realizacja jest zgodna z postanowieniami Regulaminu porządkowego cmentarza, na którym usługa ma zostać zrealizowana.
5.Klient oświadcza, że jest upoważniony do dysponowania nagrobkiem lub posiada upoważnienie osoby uprawnionej do dysponowania nagrobkiem, w zakresie niezbędnym do zlecenia i realizacji usługi przez Usługodawcę. 
6.Odpady  powstałe w wyniku świadczenia usługi, są opadami Klienta (wytwórca odpadów), Klient zabezpiecza (utylizuje) we własnym zakresie odpady (zeschłe wieńce, wypalone znicze itp.) powstałe w wyniku wykonywania Usługi, zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2012 r. o odpadach i upoważnia Usługodawcę do ich wyrzucenia w jego imieniu.
7.Po wykonaniu usługi Usługodawca prześle do Klienta w terminie do 24 Godziny Robocze fotografię  ze stanu nagrobka przed wykonaniem usługi oraz po jej wykonaniu na wskazany przez Klienta w formularzu adres poczty elektronicznej (e-mail).
8.Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji usługi w przypadku:
1) braku możliwości lub istotnych trudności związanych z ustaleniem lokalizacji nagrobka z powodu podania błędnych danych dotyczących nagrobka w zamówieniu., 
2) stwierdzenia rozbieżności pomiędzy treścią informacji podanych przez Klienta przy zamówieniu, a stwierdzonym na miejscu stanem faktycznym nagrobka.
9.Informacje o zaistniałej sytuacji określonej w ust. 8 powyżej Klient otrzyma w możliwie jak najkrótszym czasie wraz z propozycją rozwiązania problemu. Usługodawca może anulować zamówienie lub zaproponować Klientowi zmianę opcji pakietu, która wiązać się może z dopłatą (w przypadku zmiany pakietu na wyższy).

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI USŁUG – CZYSZCZENIE PANELI PV

1.Klient oświadcza, że posiada tytuł prawny uprawniający do dysponowania nieruchomością na której zlokalizowane są panele fotowoltaiczne, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Usługi czyszczenia paneli fotowoltaicznych oraz że jest właścicielem paneli fotowoltaicznych lub posiada zgodę właściciel na przeprowadzenie Usługi..
2.Klient zobowiązuje się: 
1) zapewnić pracownikom Usługodawcy swobodny dostęp do miejsca instalacji paneli fotowoltaicznych, w  miejscu oraz terminie w którym Usługa ma zostać zrealizowana zgodnie z Regulaminem.
2)  zapewnić miejsce umożliwiające zaparkowanie pojazdu pracowników Usługodawcy w okolicach nieruchomości.
3) zapewnić pracownikom Usługodawcy dostęp do paneli z ziemi pod odpowiednim kątem w odległości w linii prostej nie większej niż 18 metrów
4) zamknąć psa na czas realizacji Usługi.
3.Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji usługi w przypadku, gdy Klient nie wykonał zobowiązań o których mowa w ust. 2 powyżej, które są niezbędne do zrealizowania Usługi. 
4.Usługa może zostać zrealizowana wyłącznie przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, tj. przy temperaturze dodatniej wynoszącej min. +3*C. W przypadku niższej temperatury Strony mogą ustalić inny termin realizacji Usługi lub każda ze Stron może anulować zamówienie.

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI USŁUG – MYCIE  FARM FOTOWOLTAICZNYCH

1.Klient oświadcza, że posiada tytuł prawny uprawniający do dysponowania nieruchomością na której zlokalizowane są panele fotowoltaiczne, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Usługi mycia paneli fotowoltaicznych. oraz że jest właścicielem paneli fotowoltaicznych lub posiada zgodę właściciel na przeprowadzenie Usługi.
2.Klient zobowiązuje się: 
1) zapewnić pracownikom Usługodawcy swobodny dostęp do miejsca instalacji paneli fotowoltaicznych, w  miejscu oraz terminie w którym Usługa ma zostać zrealizowana zgodnie z Regulaminem.
2)  zapewnić miejsce umożliwiające zaparkowanie pojazdu pracowników Usługodawcy w okolicach nieruchomości.
4) zamknąć psa na czas realizacji Usługi.
3.Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji usługi w przypadku, gdy Klient nie wykonał zobowiązań o których mowa w ust. 2 powyżej, które są niezbędne do zrealizowania Usługi. 
4.Po wykonaniu Usługi Strony są zobowiązane do podpisania protokołu odbioru Usługi, w przypadku nieuzasadnionej odmowy podpisania protokołu odbioru przez Klienta (innego niż Konsument) , Usługodawca jest uprawniony do jednostronnego podpisania protokołu.
5.Usługa może zostać zrealizowana wyłącznie przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, tj. przy temperaturze dodatniej wynoszącej min. +3*C. W przypadku niższej temperatury Strony mogą ustalić inny termin realizacji Usługi lub każda ze Stron może anulować zamówienie.

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI USŁUGI PRANIE WYKŁADZIN I DYWANÓW

 1.Klient oświadcza, że posiada tytuł prawny uprawniający do dysponowania nieruchomością na której zlokalizowane są wykładziny lub dywany podlegające Usłudze w celu umożliwienia Usługodawcy dostępu do miejsca  realizacji Usługi.
2.Klient oświadcza, że jest właścicielem wykładzin/y lub dywanu/ów  podlegających Usłudze lub posiada zgodę właściciela na wykonanie Usługi.
3.Klient  zobowiązuje się zapewnić pracownikom Usługodawcy swobodny dostęp do miejsca  świadczenia Usługi w terminie  w którym Usługa ma zostać zrealizowana zgodnie z Regulaminem.
4.Klient jest zobowiązany zapewnić Usługodawcy dostęp do prądu i bieżącej wody, a także dostęp do pomieszczeń oraz wykładzin lub dywanów podlegających Usłudze, na czas realizacji w pomieszczeniu mogą znajdować się wyłącznie pracownicy Usługodawcy.
5.Klient  jest zobowiązany przed przystąpieniem przez Usługodawcę do realizacji Usługi przekazać Usługodawcy specyfikację wykładziny lub dywanu podlegającego Usłudze.
6.Klient jest zobowiązany do usytuowania wykładziny lub dywanów podlegających Usłudze na czas realizacji usługi na powierzchni odpornej na zamoczenia roztworami wodnymi (powierzchnia odporna na wodę), celem uniknięcia ewentualnych uszkodzeń powierzchni pod wykładziną lub dywanem  wskutek realizacji Usługi. 
7.W przypadku gdy Klient nie przygotuje powierzchni na której Usługa ma zostać zrealizowana zgodnie z ust. 6 powyżej, Klient ma świadomość, że powierzchnia może ulec uszkodzeniu wskutek oddziaływania roztworów wodnych na jej powierzchnię lub strukturę, w szczególności na parkiet lub panele drewniane.
8.Usługodawca świadczy Usługę prania wykładzin lub dywanów wyłącznie w zakresie odświeżenia tapicerki lub wykładziny oraz usunięcia zabrudzeń powierzchniowych rozpuszczalnych w wodzie, w szczególności  takich, które nie wniknęły w strukturę.
9.Usługodawca nie świadczy usługi przywrócenia wykładziny lub dywanu do pierwotnej estetyki tj. takiej jak w przypadku tej samej nowej powierzchni.
10.W wyniku realizacji Usługi mogą ujawnić się plamy lub zabrudzenia, które wniknęły uprzednio w strukturę wykładziny lub dywanu i nie były widoczne przed realizacją Usługi. Nie są to plamy i zabrudzenia zależne od Usługodawcy i powstałe w na skutek nieprawidłowej realizacji Usługi i Usługodawca nie gwarantuje ich usunięcia.
11.Usługodawca nie gwarantuje usunięcia plam i zabrudzeń widocznych przed praniem, w szczególności wyniku przeprowadzenia Usługi nie zostaną usunięte, uszkodzenia mechaniczne zabrudzenia lub przebarwienia powstałe w związku z następującymi substancjami: wosk, klej, barwniki, w tym farby, substancje spożywcze (kawa, herbata, tłuszcz itp., substancje odzwierzęce lub ludzkie).
12.Pranie wykładzin lub dywanów nie obejmuje usługi usuwania zapachów.
13Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji usługi w przypadku, gdy Klient nie wykonał zobowiązań o których mowa powyżej.  
14.Po wykonaniu Usługi Strony są zobowiązane do podpisania protokołu odbioru Usługi, w przypadku nieuzasadnionej odmowy podpisania protokołu odbioru przez Klienta (innego niż Konsument), Usługodawca jest uprawniony do jednostronnego podpisania protokołu.

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI USŁUGI PRANIE TAPICERKI MEBLOWEJ

 1.Klient oświadcza, że posiada tytuł prawny uprawniający do dysponowania nieruchomością na której zlokalizowane są meble podlegające Usłudze w celu umożliwienia Usługodawcy dostępu do miejsca  realizacji Usługi.
2.Klient oświadcza, że jest właścicielem mebli podlegających Usłudze lub posiada zgodę właściciela na wykonanie Usługi.
3.Klient  zobowiązuje się zapewnić pracownikom Usługodawcy swobodny dostęp do miejsca  świadczenia Usługi w terminie w którym Usługa ma zostać zrealizowana zgodnie z Regulaminem.
4.Klient jest zobowiązany zapewnić Usługodawcy dostęp do prądu i bieżącej wody, a także dostęp do pomieszczeń i mebli podlegających Usłudze, na czas realizacji w pomieszczeniu mogą znajdować się wyłącznie pracownicy Usługodawcy.
5.Klient  jest zobowiązany przed przystąpieniem przez Usługodawcę do realizacji usługi przekazać Usługodawcy specyfikację mebla podlegającego Usłudze.
6.Klient jest zobowiązany do usytuowania mebli podlegających Usłudze na czas realizacji usługi na powierzchni odpornej na zamoczenia roztworami wodnymi (powierzchnia odporna na wodę), celem uniknięcia ewentualnych uszkodzeń powierzchni pod wykładziną/meblem wskutek realizacji Usługi. 
7.W przypadku gdy Klient nie przygotuje powierzchni na której Usługa ma zostać zrealizowana zgodnie z ust. 6 powyżej, Klient ma świadomość, że powierzchnia może ulec uszkodzeniu wskutek oddziaływania roztworów wodnych na jej powierzchnię lub strukturę, w szczególności na parkiet lub panele drewniane.
8.Usługodawca świadczy Usługę prania tapicerki meblowej wyłącznie w zakresie odświeżenia tapicerki oraz usunięcia zabrudzeń powierzchniowych rozpuszczalnych w wodzie, w szczególności  takich, które nie wniknęły w strukturę tapicerki.
9.Usługodawca nie świadczy usługi przywrócenia tapicerki do pierwotnej estetyki tj. takiej jak w przypadku tej samej nowej powierzchni.
10.W wyniku realizacji Usługi mogą ujawnić się plamy lub zabrudzenia, które wniknęły uprzednio w strukturę tapicerki i nie były widoczne przed realizacją Usługi. Nie są to plamy i zabrudzenia zależne od Usługodawcy i powstałe w na skutek nieprawidłowej realizacji Usługi i Usługodawca nie gwarantuje ich usunięcia.
11.Usługodawca nie gwarantuje usunięcia plam i zabrudzeń widocznych przed praniem, w szczególności wyniku przeprowadzenia Usługi nie zostaną usunięte, uszkodzenia mechaniczne zabrudzenia lub przebarwienia powstałe w związku z następującymi substancjami: wosk, klej, barwniki, w tym farby, substancje spożywcze (kawa, herbata, tłuszcz itp., substancje odzwierzęce lub ludzkie).
12.Pranie tapicerki nie obejmuje usługi usuwania zapachów.
13Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji usługi w przypadku, gdy Klient nie wykonał zobowiązań o których mowa powyżej.  
14.Po wykonaniu Usługi Strony są zobowiązane do podpisania protokołu odbioru Usługi, w przypadku nieuzasadnionej odmowy podpisania protokołu odbioru przez Klienta (innego niż Konsument), Usługodawca jest uprawniony do jednostronnego podpisania protokołu.

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI USŁUGI SPRZĄTANIE GABINETÓW LEKARSKICH

1.Klient oświadcza, że posiada tytuł prawny uprawniający do dysponowania nieruchomością na której ma zostać przeprowadzona Usługa sprzątania gabinetów lekarskich lub posiada zgodę osoby posiadającej odpowiedni tytuł prawny na wykonanie usługi sprzątania gabinetów lekarskich.
2.Klient zobowiązuje się zapewnić pracownikom Usługodawcy swobodny dostęp do miejsca  świadczenia Usługi w terminie w którym Usługa ma zostać zrealizowana zgodnie z Regulaminem, oraz dostęp do energii elektrycznej (instalacja elektryczna prądu przemiennego 230V, 50Hz, zabezpieczona bezpiecznikiem) i bieżącej wody.
3.W czasie realizacji usługi, w pomieszczeniu podlegającym Usłudze mogą przebywać wyłącznie pracownicy Usługodawcy.
4.W przypadku gdy w ramach zamówionej Usługi zawarta jest dezynfekcja, Klient zobowiązany jest do przestrzegania zasad i warunków wskazanych powyżej w dziale – Zasady i warunki realizacji usługi dezynfekcji, zawartych w niniejszych Szczegółowych warunkach świadczenia usług
5.Klient jest zobowiązany do wskazania Usługodawcy miejsca pozostawienia ścieków powstałych w wyniku świadczenia Usługi sprzątania gabinetów lekarskich, które  ze względu na ich specyfikę nie mogą zostać wylane do kanalizacji komunalnej.
6.W ramach Usługi sprzątania gabinetów lekarskich Usługodawca nie utylizuje, ani nie zabezpiecza odpadów medycznych, odpady te nie podlegają świadczonej Usłudze.
7.Odpady  powstałe w wyniku świadczenia usługi, są opadami Klienta (wytwórca odpadów), Klient zabezpiecza (utylizuje) we własnym zakresie odpady powstałe w wyniku wykonywania Usługi, zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
8.Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji usługi w przypadku, gdy Klient nie wykonał zobowiązań o których mowa powyżej w ust. 1-6, a które są niezbędne do prawidłowego zrealizowania Usługi.
9. Po wykonaniu Usługi Strony są zobowiązane do podpisania protokołu odbioru Usługi, w przypadku nieuzasadnionej odmowy podpisania protokołu odbioru przez Klienta (innego niż Konsument), Usługodawca jest uprawniony do jednostronnego podpisania protokołu odbioru.
10. Zakres czynności w ramach Usługi sprzątania gabinetów lekarskich został określony w tabeli:

L.P.

Usługa:

Częstotliwość

Gabinety:

1.

Mycie i dezynfekcja powierzchni podłóg

Zgodnie z wariantem cenowym

2.

Mycie i dezynfekcja poziomych powierzchni mebli

Zgodnie z wariantem cenowym

3.

Wymiana worków w pojemnikach na odpady

Zgodnie z wariantem cenowym

4.

Przecieranie na wilgotno parapetów, grzejników, nóg od stołów i krzeseł

1 x tydzień

5.

Przecieranie na wilgotno i odtłuszczanie słuchawek telefonicznych

1 x miesiąc

6.

Mycie przeszkleń wewnętrznych

1 x tydzień

7.

Mycie urządzeń sanitarno – higienicznych

Zgodnie z wariantem cenowym

8.

Mycie i polerowanie klamek, uchwytów drzwiowych

Zgodnie z wariantem cenowym

Recepcja, ciągi komunikacyjne:

1.

Zmywanie twardych powierzchni podłóg

Zgodnie z wariantem cenowym

2.

Wymiana worków w pojemnikach na odpady

Zgodnie z wariantem cenowym

3.

Przecieranie na wilgotno parapetów, kaloryferów

1 x tydzień

4.

Mycie przeszkleń wewnętrznych

1 x tydzień

Sanitariaty, pomieszczenia socjalne:

1.

Mycie i dezynfekcja powierzchni podłóg

Zgodnie z wariantem cenowym

2.

Mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych

Zgodnie z wariantem cenowym

3.

Mycie i dezynfekcja ścian pokrytych glazurą

1 x tydzień

4.

Wymiana worków w pojemnikach na odpady

Zgodnie z wariantem cenowym

5.

Mycie i polerowanie luster

Zgodnie z wariantem cenowym

6.

Przecieranie na wilgotno parapetów, kaloryferów

1 x tydzień

7.

Dezynfekcja klamek w drzwiach

Zgodnie z wariantem cenowym

Pomieszczenia gospodarcze/magazyn:

1.

Zmywanie twardych powierzchni podłóg

1 x tydzień

2.

Mycie poziomych powierzchni mebli

1 x tydzień

Prace okresowe:

1.

Mycie okien otwieralnych, dostępnych z podłogi (tylko w wariantach cenowych 3, 4 oraz 5 x w tygodniu)

2 x rok

2.

Zamgławianie pomieszczeń (tylko w wariancie cenowym 5 x w tygodniu)

1 x w miesiącu

 

ZASADY I WARUNKI AKCJI PROMOCYJNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ USŁGODAWCĘ W RAMACH SKLEPU IMPEL24.PL

1.Usługodawca może organizować akcje promocyjne dotyczące Usług prezentowanych w Sklepie Internetowym impel24.pl, których jest organizatorem.
2. Usługi, których dotyczą akcje promocyjne są świadczone na warunkach i zasadach wskazanych w Regulaminie Sklepu Impel24.pl z uwzględnieniem poniższych dodatkowych zasad.
3. Udział w akcji promocyjnej przez Usługobiorcę jest dobrowolny.
4. Akcje promocyjne dotyczą wyłącznie Usług na które zamówienie złożono za pośrednictwem Sklepu Internetowego impel24.pl.
5.Usługodawca prowadzi następujące akcje promocyjne:
1) Akcja promocyjna na zakup jednorazowej Usługi sprzątania gabinetów lekarskich po promocyjnej cenie 378,00 zł brutto.:
a) akcja jest prowadzona w terminie od 21.04.2022 do odwołania. W ramach akcji promocyjnej Usługobiorca może skorzystać ze specjalnego kodu promocyjnego otrzymanego drogą telefoniczną od konsultanta Sklepu internetowego impel24.pl, umożliwiającego Usługobiorcy nabycie jednorazowej Usługi sprzątania gabinetów lekarskich za cenę 378,00 zł brutto przy użyciu Formularza zamówienia.
b ) warunkiem skorzystania z akcji promocyjnej i użycia kodu promocyjnego przez Usługobiorcę jest wpisanie przez Usługobiorcę  w polu „UWAGI” otrzymanego od konsultanta kodu promocyjnego  dostępnego po kliknięciu przycisku „złóż zamówienie” w Formularzu Zamówienia dotyczącego zamówienia usługi sprzątania gabinetów lekarskich.
c) po złożeniu zamówienia i kliknięciu przycisku „Wyślij zamówienie”, Usługodawca prześle do Usługobiorcy na adres e-mail wskazany w Formularzu zamówienia Potwierdzenie złożenia zamówienia do realizacji,  dodatkowo Usługodawca prześle do Usługobiorcy informacje o cenie Usługi  wynoszącą 378,00 zł wraz z linkiem  do szybkiej płatności.
d) kod promocyjny może być wykorzystany i wpisany przez Usługobiorcę wyłącznie w terminie obowiązywania akcji promocyjnej.
UWAGA:
e) z akcji promocyjnej wyłączona jest możliwość nabycia przez Usługobiorcę Usługi sprzątania gabinetów lekarskich za pośrednictwem Formularza Kup-Teraz.
f) Usługobiorca może wziąć udział w akcji promocyjnej i skorzystać z kodu promocyjnego tylko raz w całym okresie obowiązywania akcji promocyjnej.
g) niedozwolone jest również aby Usługa sprzątania gabinetów lekarskich była świadczona w tym samym miejscu (gabinecie lekarskim), ale na podstawie zamówień złożonych przez różnych Usługobiorców. W takim przypadku zamówienie złożone jako ostatnie, zostanie automatycznie anulowane, a środki pieniężne zwrócone zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
e)w ramach akcji promocyjnej można nabyć wyłącznie jednorazową Usługę sprzątania  gabinetów lekarskich, wyłączona jest zatem możliwość zamówienia Usług, które mają być realizowane wielokrotnie tj. więcej niż raz.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY (WZÓR)  –Załącznik nr 2  do REGULAMINU O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SKLEPIE INTERNETOWYM POD DOMENĄ IMPEL24.PL (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat (Usługodawca): Impel System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000127540, o numerze NIP: 8971613637, o numerze REGON: 93207538000000, dokumentacja spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,.
Oświadczam, że dokonałem zamówienia na usługę jako: (zaznacz właściwe)
ð Osoba fizyczna będąca konsumentem, tj. dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
ALBO
ð Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, w celu związanym bezpośrednio z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale usługa ta nie posiada dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Informuję o odstąpieniu od umowy dot. usługi polegającej na:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Numer zamówienia: …………………………………………………………………………………………………………….
Data zawarcia umowy/otrzymania Potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………………………….
Firma przedsiębiorcy:……………………………………………………………………………………………………………………..
Dane/adres:……………………………………………………………………………………………………………………………
Proszę o zwrot zapłaconej ceny na rachunek bankowy nr: …………………………………………………                  
Data i podpis: …………………………

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO IMPEL24.PL
Ważny do 24.05.2022

 

WSTĘP

DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE

1) „Regulamin” – niniejszy regulamin określający warunki i zasady korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną w ramach Serwisu Internetowego, a także warunki i zasady świadczenia Usług prezentowanych w Serwisie Internetowym, którego integralną część stanowią Szczegółowe warunki świadczenia Usług, zawierane z Klientem drogą elektroniczną.

2) „Usługodawca” – Impel System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000127540, NIP: 8971613637, REGON: 93207538000000.

3) „Klient” – użytkownik, który korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną, a także osoba fizyczna będąca Konsumentem lub będąca przedsiębiorcą osoba fizyczna (to jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną,  która złożyła zamówienie na realizację Usługi przy użyciu formularzy dostępnych w Serwisie Internetowym.

4) „Konsument” – osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

5) „Godziny Robocze” – godziny w przedziale od 8:00 do 16:00 przypadające w Dni Robocze.

6) „Dni robocze” – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

7) „Serwis Internetowy” – grupa powiązanych ze sobą dokumentów HTML, udostępnianych w Internecie przez serwer WWW, zlokalizowany pod adresem internetowym www.impel24.pl prowadzonym przez Usługodawcę, w celu umożliwienia składania zapytań oraz zamówień na prezentowane w Serwisie Internetowym Usługi przy pomocy środków porozumiewania się na odległość.

8) „Formularz Kup Teraz” – zawarty w Serwisie Internetowym formularz umożliwiający złożenie zamówienia na wybraną, prezentowaną w tym Serwisie przez Usługodawcę Usługę, określający podstawowe informacje oraz parametry zamówienia, przy jednoczesnym dokonaniu przez Klienta zapłaty.

9) „Formularz   Zamówienia” – zawarty w Serwisie Internetowym formularz umożliwiający złożenie zamówienia na wybraną, prezentowaną w tym Serwisie przez Usługodawcę Usługę, określający podstawowe informacje oraz parametry zamówienia. 

10) „Formularz Zapytania” – zawarty w Serwisie Internetowym formularz umożliwiający złożenie zapytania dotyczącego usług świadczonych drogą elektroniczną lub prezentowanych w tym Serwisie przez Usługodawcę, określający podstawowe parametry zapytania. 

11) „Potwierdzenie złożenia zamówienia” – dokument elektroniczny przesyłany automatycznie przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany przez Klienta, stanowiący potwierdzenie otrzymania zamówienia oraz informacji przekazanych przez Klienta za pośrednictwem Formularza Kup Teraz lub Formularza Zamówienia.

12) „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji” – dokument elektroniczny przesyłany przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany przez Klienta, stanowiący podsumowanie zamówienia; z chwilą otrzymania przez Klienta Potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji następuje zawarcie Umowy o świadczenie Usługi.

13) „Potwierdzenie zrealizowania zamówienia” – dokument elektroniczny przesyłany po wykonaniu Usługi przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany przez Klienta, zawierający informacje dotyczące zrealizowania Usługi.

14) „System teleinformatyczny” – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 ze zm.), np. komputer, telefon;

15) „SWU” –  zawarte w załączniku nr 1 do Regulaminu – Szczegółowe warunki świadczenia Usług,  stanowiące warunki i zasady zawartej przez Usługodawcę z Klientem drogą elektroniczną Umowy o świadczenie Usługi, będące integralną częścią Regulaminu.

16) „Umowa o świadczenie Usługi” – zawarta drogą elektroniczną umowa pomiędzy Usługodawcą, a Klientem w przedmiocie świadczenia Usługi zamówionej przez Klienta spośród Usług dostępnych w Serwisie Internetowym, na zasadach wskazanych w Regulaminie, w tym SWU.

17) „Usługa” –  usługa prezentowana do nabycia w Serwisie Internetowym i świadczona przez Usługodawcę na warunkach wskazanych w Regulaminie, w tym SWU.

18) „Partner” – spółka wchodząca w skład Grupy Impel, która świadczy usługę prezentowaną w Serwisie Internetowym, którą można zamówić za pośrednictwem Formularza Zapytania oraz kontaktu z Usługodawcą.

19) „Grupa Impel” – grupa kapitałowa (w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości (Dz.U.2021.217. t.j z dnia 2021.02.01), w której spółą dominującą jest  spółka Impel SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000004185, NIP: 8990106769.

WSTĘP

1.Regulamin odnosi się do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej działającej pod domeną www.impel24.pl, w rozumieniu przepisów art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2020 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.).

2.Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady i warunki świadczenia Usług zamówionych drogą elektroniczną, prezentowanych na stronie internetowej www.impel24.pl, przez Administratora strony internetowej będącego jednocześnie Usługodawcą tj. spółkę prowadzącą działalność  gospodarczą pod firmą:

Impel System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000127540, NIP: 8971613637, REGON: 93207538000000, dokumentacja spółki przechowywana jest  w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 2 769 000,00 zł.

Dane do korespondencji:

Impel System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ślężna 118, 53-111 Wrocław

e-mail: sklep.internetowy@impel.pl

numer infolinii: +48 71 761161

3.Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Regulamin w Serwisie Internetowym każdorazowo przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Regulamin znajduje się i jest możliwy do pozyskania (skopiowania) w odnośniku (linku) zlokalizowanym w stopce strony internetowej www.impel24.pl.

4.Na żądanie Klienta, Usługodawca udostępni Regulamin w dodatkowy sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

5.Usługodawca świadczy zgodnie z Regulaminem za pośrednictwem Serwisu Internetowego usługi wyszczególnione, opisane oraz dostępne w Serwisie Internetowym w chwili skorzystania lub zamówienia Usługi. 

6.Usługi prezentowane w Serwisie Internetowym są świadczone przez Usługodawcę wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz na zasadach wskazanych w Regulaminie.

Usługodawca może porozumiewać się z Klientem pisemnie (listownie) lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość, tj. przy użyciu telefonu lub poczty elektronicznej (e-mail).

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Serwis Internetowy ma na celu prezentowanie przez Usługodawcę Usług opisanych w tym Serwisie Internetowym oraz zapewnienia możliwości składania zamówień i zapytań przez Klientów na wybrane Usługi, a także zapewnienia możliwości zapłaty za te Usługi.

2.Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Usługodawcy.

3.Korzystanie z Serwisu Internetowego oraz świadczenie usług przez Usługodawcę odbywa się na zasadach wskazanych w Regulaminie.

4.Zamówienie oraz zakup Usług prezentowanych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu Internetowego wymaga uprzedniego zapoznania się Klienta z Regulaminem oraz uprzedniej akceptacji przez Klienta postanowień Regulaminu, w tym SWU.

OGÓLNE ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG  DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1.Usługodawca udostępnia Serwis Internetowy Klientom oraz świadczy określone w Regulaminie usługi drogą elektroniczną w celu: 1) promocji usług,  2) umożliwienia składania zapytań dotyczących Usług prezentowanych w tym Serwisie, 3) umożliwienia składania zamówień i zawierania Umów o świadczenie Usługi przy użyciu funkcjonalności zawartych w Serwisie Internetowym, w tym wymiany informacji.

2.Usługodawca zapewnia działanie Systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, umożliwiając nieodpłatnie korzystanie przez Klientów z usług świadczonych drogą elektroniczną, za wyjątkiem świadczenia Usług w oparciu o zawartą z Klientem drogą elektroniczną Umowę o świadczenie Usługi, której realizacja jest odpłatna.

3.Usługodawca zapewnia Klientom nieodpłatnie korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi,

4.Klient ponosi koszty własnego dostępu do Internetu oraz wyposażenia w sprzęt i oprogramowanie potrzebne do korzystania z Serwisu Internetowego.

5.Usługodawca zapewnia jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz potwierdzenie faktu złożenia oświadczeń woli i ich treści, niezbędnych do zawarcia drogą elektroniczną Umowy o świadczenie Usługi, poprzez weryfikację Klienta za pośrednictwem odpowiednio: systemu płatności elektronicznej lub kontaktu telefonicznego i adresu poczty elektronicznej (e-mail). 

6.Usługodawca umożliwia Klientowi zakończenie, w każdej chwili, korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, poprzez zaprzestanie korzystania z Serwisu Internetowego lub przesłanie informacji pocztą elektroniczną (e-mail) o woli zakończenia usługi świadczonej drogą elektroniczną (np. otrzymywanie informacji handlowej), (za wyjątkiem rozwiązania zawartej drogą elektroniczną Umowy o świadczenie Usługi, której zasady rozwiązywania zostały określone w dalszej części Regulaminu).

7.Usługodawca podejmuje działania niezbędne do prawidłowego i w pełni poprawnego działania Serwisu Internetowego w zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej, w tym informatycznej, i zobowiązuje się usuwać nieprawidłowości. 

RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1.Rozpoczęcie korzystania z Serwisu Internetowego następuje z chwilą wyświetlenia Serwisu Internetowego w przeglądarce internetowej na ekranie urządzenia, z którego korzysta Klient, a zakończenie korzystania ze Serwisu Internetowego następuje z chwilą zamknięcia w przeglądarce internetowej okna Serwisu Internetowego.  

2.Usługodawca w ramach prowadzonego Serwisu Internetowego świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na:

1) udostępnieniu Kreatora usług dezynfekcji;

2) udostępnieniu Formularza Kup-Teraz, poprzedzonego konfiguratorem ceny Usługi;

3) udostępnieniu Formularza Zamówienia, poprzedzonego konfiguratorem ceny Usługi;

4) udostępnieniu Formularza Zapytania;

5) przekierowaniu do odrębnego serwisu płatności działającego jako aplikacja internetowa (webowa) pod adresem strony internetowej www.przelewy24.pl, prowadzonego przez PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, w celu zapłaty za Usługę;

6) umożliwieniu zawarcia umowy, poprzez udostępnienie Formularza Kup-Teraz, Formularza Zamówienia, Formularza Zapytania i kontakt telefoniczny (usługa  dostępu do sieci telekomunikacyjnej przy użyciu telefonu, nie jest świadczona przez Usługodawcę i wymaga posiadania przez Klienta telefonu przyłączonego do sieci telekomunikacyjnej) oraz poczty elektronicznej e-mail (Usługa poczty elektronicznej nie jest świadczona przez Usługodawcę i wymaga posiadania poczty elektronicznej e-mail przez Klienta).

7) umożliwieniu Klientowi – poprzez wyrażenie zgody i kliknięcie odpowiedniego checboxa przesłania droga elektroniczną informacji o zainteresowaniu otrzymywaniem  subskrypcji informacji handlowej, polegającej na przesyłaniu pod wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail), biuletynu informacyjnego dotyczącego promocji usług lub informacji o nowych usługach Usługodawcy i podmiotów z grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Impel SA (których lista dostępna jest w Serwisie Internetowym) do której należy Usługodawca, w szczególności za pośrednictwem Serwisu Internetowego. 

8) umożliwieniu Klientowi – poprzez wyrażenie zgody i kliknięcie odpowiedniego checboxa przesłania drogą elektroniczną informacji o zainteresowaniu otrzymywaniem subskrypcji przesyłania automatycznych informacji marketingowych o usługach i akcjach marketingowych, od  Impel System Sp. z o.o. oraz spółek należących do grupy kapitałowej Impel S.A przy użyciu podanego numeru telefonu oraz adresu e-mail oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.

9)udostępnienie usługi LiveChat,

10) udostępnieniu formularza  na podstronie Praca – Wyślij aplikację, umożliwiającego przesłanie do Usługodawcy zapytania dotyczącego aktualnych ofert pracy. Przesłanie formularza następuje poprzez wypełnienie pól formularza: 1) imię i nazwisko (wymagane),  2) adres e-mail (wymagane), telefon, preferowany obszar (wybór z listy, województwo (wybór z listy) oraz kliknięcie przycisku „Wyślij aplikacje”.

11) udostępnieniu opinii Google Review, polegające na umożliwieniu Klientowi bezpośrednio w Serwisie Internetowym,  zapoznania się z opiniami użytkowników przeglądarki Google na temat Usług.

USŁUGA – KREATOR USŁUGI DEZYNFEKCJI

1.Klient może skorzystać z kreatora usługi dezynfekcji, poprze kliknięcie dostępnej na stronie głównej Serwisu Internetowego zakładki Usługi dezynfekcji oraz wybór z rozwijanej listy zakładki Kreator usług dezynfekcji.

2.Kreator usługi dezynfekcji umożliwia uzyskanie przez Klienta  automatycznej rekomendacji dotyczącej rodzaju Usługi dezynfekcji, poprzez wybór przez Klienta odpowiednich wariantów odpowiedzi związanych z zawartymi w kreatorze pytaniami tj.: Jaką przestrzeń mamy zdezynfekować? Czy w przestrzeni przeznaczonej do dezynfekcji znajdują się: (…)?.Kiedy mamy wykonać dla Ciebie usługę? Czy dezynfekowaną przestrzeń można zakwalifikować jako: (…).

W wyniku skorzystania z usługi Klient otrzymuje automatycznie generowaną informacje o rekomendowanej technologii wraz z szybkim linkiem do jej opisu oraz konfiguratora Usługi.

USŁUGA LIVECHAT

1.Poprzez usługę LiveChat Klient może uzyskać natychmiastową i w czasie rzeczywistym informację na temat wszelkich usług prezentowanych lub świadczonych w Serwisie Internetowym korzystając z okienka chatu dostępnego z każdej strony wchodzącej w skład Serwisu Internetowego.

2.Klient inicjuje rozmowę poprzez rozwinięcie (kliknięcie) przycisku chatu, dostępnego u dołu strony Serwisu Internetowego, a kończy ją poprzez przerwanie rozmowy, zamknięcie okienka czatu lub okna Serwisu Internetowego.

3.W przypadku  otwarcia okna chatu i pierwszego kontaktu z Klientem oraz najczęściej zadawanych pytań, informacji udziela bot (system sztucznej inteligencji), w pozostałych przypadkach informacji udzielają pracownicy Usługodawcy.

4.Skorzystanie z usługi LiveChatu jest możliwe w dni robocze w godzinach  od 8:00-16:00. W pozostałych godzinach rozwinięcie okienka LiveChatu i wpisanie pytania powoduje otrzymanie komunikatu o niedostępności pracowników Serwisu internetowego.

5.Treść rozmowy zapisanej na LiveChat  jest zapisywana w archiwum  Usługodawcy. W miarę możliwości, na prośbę Klienta Usługodawca może udostępnić treść rozmowy, Klient w tym celu kliknięciem w górny prawy róg chatu otwiera listę i wybiera – „wyślij transkrypcję czatu na adres e-mail” i wskazuje  adres poczty elektronicznej na który ma zostać przesłana transkrypcja.

6.W celu świadczenia usługi LiveChat niezbędne są dane dotyczące aktualnej lokalizacji Klienta, dane dotyczące systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, historii odwiedzanych przez Klienta stron Serwisu Internetowego.

7.Podanie adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne, chyba że Usługodawca zażąda wysłania transkrypcji prowadzonej za pośrednictwem LiveChatu rozmowy.

USŁUGA POLEGAJĄCA NA ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA PRZY POMOCY ELEKTRONICZNEGO FORMULARZA KUP  TERAZ

1.Klienci mogą zapoznać się z zakresem, rodzajami i zastosowaniem prezentowanych w Serwisie Internetowym Usług, poprzez zapoznanie się z informacjami zawartymi w ich opisie dostępnym w Serwisie Internetowym.

2.Złożenie zamówienia przy pomocy zawartego w Serwisie Internetowym Formularza Kup Teraz rozpoczyna się w momencie wyboru przez Klienta jednego z rodzajów Usług oferowanych przez Usługodawcę i poprzez zaznaczenie (kliknięcie) wybranej Usługi przez Klienta, poprzedzonej konfiguratorem ceny danej Usługi.

3.Po dokonaniu wyboru Usługi przez Klienta, Klient przechodzi do obligatoryjnego wypełnienia pól konfiguratora zamówienia Kup Teraz dotyczącego wybranej Usługi, to jest:

1) w przypadku wyboru zakładki Usługi dezynfekcji, Klient wskazuje liczbę metrów kwadratowych, na których ma być zrealizowana Usługa oraz miejsce realizacji Usługi wypełniając pola: kod pocztowy (wymagane), miasto (wymagane), ulica (wymagane), nr budynku (wymagane); 

2) w przypadku wyboru zakładki Usługi na cmentarzu (Usługa podstawowa sprzątanie, Usługa standardowa sprzątanie i mycie, Usługa kompleksowa, sprzątanie, czyszczenie)Klient (będący Konsumentem): wskazuje cmentarz poprzez wybór lokalizacji cmentarza na mapie, wybiera z rozwijanej listy rodzaj nagrobka: a) urna /mały grób do 1 m2, b) grób pojedynczy do 2 m2,  c) grób podwójny do 4 m2, d) grobowiec większy niż (>) 4 m2, a także wybiera, czy usługa ma zostać wykonana jednorazowo, czy powtórzona wielokrotnie – do wyboru :a) dwukrotnie (2 x), b) czterokrotnie (4 x), c) lub dwunastokrotnie (12 x).

3) w przypadku wyboru zakładki Usługi czyszczenie paneli PV Klient wybiera z rozwijanej listy województwo, wskazuje miejsce realizacji Usługi wypełniając pola: kod pocztowy (wymagane), miasto (wymagane), ulica (wymagane), wskazuje w polu do wpisania liczbę paneli do wyczyszczenia lub  powierzchnie m2, wybiera, czy usługa ma zostać wykonana jednorazowo, czy powtórzona wielokrotnie – do wyboru: a) dwukrotnie (2 x),

4) w przypadku wyboru zakładki Usługi mycie  farm fotowoltaicznych, Klient wskazuje miejsce realizacji Usługi wypełniając pola: kod pocztowy (wymagane), miasto (wymagane), ulica (wymagane), wskazuje liczbę metrów kwadratowych paneli do wyczyszczenia, wybiera usługa ma zostać wykonana jednorazowo.

5) w przypadku wyboru zakładki Usługi pranie wykładzin i tapicerek, Klient wskazuje miejsce realizacji Usługi wypełniając pola: kod pocztowy (wymagane), miasto (wymagane), ulica (wymagane), wskazuje liczbę metrów kwadratowych do wyprania lub ilość sztuk i rodzaj mebli, zaznacza czy usługa obejmuje impregnację (checkbox) , wskazuje ilość plam do usunięcia paneli do wyczyszczenia.

5) w przypadku wyboru zakładki Usługi sprzątanie gabinetów lekarskich, Klient wskazuje miejsce realizacji Usługi wypełniając pola: kod pocztowy (wymagane), miasto (wymagane), ulica (wymagane), podaję liczbę m2 kwadratowych do wysprzątania, liczbę gabinetów do posprzątania (wybór z listy), typ kontraktu ( wybór z listy ile razy w tygodniu usługa ma być realizowana – przy czym w przypadku wyboru rodzaju kontraktu 6 x lub 7 x w tygodniu lub kontraktu na 12 miesięcy zamówienie usługi przez formularz jest niemożliwe i wymaga zawarcia indywidualnej umowy z Klientem poprzez Formularz Zapytania), ile razy mają zostać umyte okna, ile razy ma zostać przeprowadzona dezynfekcja.

4.Po wykonaniu czynności opisanych w ust. 3 powyżej, system Serwisu Internetowego dokona automatycznej wyceny wybranej Usługi, w oparciu o wyżej wskazane, wprowadzone przez Klienta dane dotyczące wybranej Usługi oraz wyświetli informację o cenie wybranej Usługi, która zawiera podatek VAT oraz koszty dojazdu Usługodawcy do miejsca świadczenia Usługi.

5.Po wykonaniu czynności, o których mowa powyżej, poprzez kliknięcie pola „Kup Teraz” następuje etap związany z rozpoczęciem złożenia zamówienia na wybraną Usługę za jednoczesną zapłatą ceny przez Klienta.

KROK 1: Klient podaje w polach formularza następujące dane niezbędne do złożenia zamówienia, to jest:

w przypadku, gdy Klient jest przedsiębiorcą zaznacza pole wyboru Firma, Klient wypełnia pola formularza i wskazuje: nazwa podmiotu/firmy (wymagane); adres siedziby podmiotu; kod pocztowy (wymagane); miasto (wymagane); ulica (wymagane); nr budynku (wymagane); NIP (wymagane); imię i nazwisko zamawiającego (wymagane); telefon kontaktowy (dobrowolne); adres poczty elektronicznej (e-mail)  (wymagane); preferowany termin realizacji Usługi; ewentualne uwagi w polu do wpisania wiadomości; 

2) w przypadku, gdy Klient jest Konsumentem i zaznacza pole wyboru Klient indywidualny, Klient wypełnia pola formularza i wskazuje: Imię i nazwisko Klienta (wymagane); adres zamieszkania; kod (wymagane); miasto (wymagane); ulica (wymagane); nr budynku; telefon kontaktowy (dobrowolne), adres poczty elektronicznej (e-mail) (wymagane); preferowany termin realizacji Usługi; ewentualne uwagi w polu do wpisania wiadomości;

3) Dodatkowo w przypadku Usługi na cmentarzu (Usługa podstawowa sprzątanie, Usługa standardowa sprzątanie i mycie, Usługa kompleksowa, sprzątanie, czyszczenie)Klient (tylko będący Konsumentem) wypełnia pola formularza: imię i nazwisko osoby zmarłej (wymagane); data urodzin osoby zmarłej (MM/DD/RRRR); data zgonu osoby zmarłej (DD/MM/RRRR) (wymagane); numer grobu;

KROK 2: Klient przed złożeniem zamówienia ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem, w tym Szczególnymi warunkami świadczenia Usługi (SWU),  akceptację  Regulaminu Klient potwierdza poprzez kliknięcie checboxa stanowiącego oświadczenie Klienta o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i jego akceptacji.

KROK 3:złożenie zamówienia finalizuje kliknięcie przycisku „Zapłać teraz wygodnie z Przelewy24” oraz zaznaczenie checkboxa z oświadczeniem o zapoznaniu i akceptacji Regulaminu.

KROK 4: następnie Klient zostaje przekierowany do zewnętrznego systemu płatności, gdzie dokonuje wyboru metody płatności spośród dostępnych (bankowość on-line, BLIK, portfele elektroniczne) i dokonuje zapłaty za wybraną Usługę.

KROK 5: po złożeniu zamówienia przez Klienta, Klient otrzymuje Potwierdzenie złożenia zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany na etapie składania zamówienia (KROK 1).

KROK 6: Usługodawca, w przeciągu 24 Godzin Roboczych od momentu złożenia i opłacenia zamówienia przez Klienta, podejmie próby kontaktu telefonicznego lub przy użyciu poczty elektronicznej (e-mail) z Klientem, celem:

1) w przypadku zamówienia Usługi Dezynfekcji:

– potwierdzenie złożenia zamówienia przez Klienta;

– potwierdzenie poprawności danych wskazanych przez Klienta w konfiguratorze i formularzu;

– uzgodnienia daty i godziny wykonania Usługi;

– weryfikacji poprawności wybranej metody dezynfekcji dla potrzeb Klienta; 

– wskazanie rodzaju pomieszczeń, w jakich Usługa ma zostać przeprowadzona;

2) w przypadku zamówienia Usługi na Cmentarzu:

– potwierdzenie złożenia zamówienia przez Klienta;

– potwierdzenie poprawności danych wskazanych przez Klienta w konfiguratorze i formularzu;

– uzgodnienia daty wykonania Usługi;   

– informacje o materiale (kruszcu), z jakiego wykonany jest nagrobek;

– stanie zabrudzeń nagrobka;

– rodzaj i ilość uszkodzeń;

3) w przypadku wyboru Usługi czyszczenie paneli PV oraz Usługi mycie farm fotowoltaicznych : 

– potwierdzenie złożenia zamówienia przez Klienta;

– potwierdzenie poprawności danych wskazanych przez Klienta w konfiguratorze i formularzu;

– uzgodnienia daty i godziny wykonania Usługi;

4) w przypadku wyboru Usługi pranie dywanów i tapicerek:

– potwierdzenie złożenia zamówienia przez Klienta;

– potwierdzenie poprawności danych wskazanych przez Klienta w konfiguratorze i formularzu;

– uzgodnienia daty i godziny wykonania Usługi;

-ustalenie informacji odnośnie rodzaju i wielkości plam oraz ich źródła;

-dostępności do obiektu oraz podłogi z wykładziną/dywanem.

5) w przypadku wyboru zakładki Usługi sprzątanie gabinetów lekarskich:

– potwierdzenie poprawności danych wskazanych przez Klienta w konfiguratorze i formularzu;

– uzgodnienia daty i godziny wykonania Usługi;

KROK 7: następnie na podany w elektronicznym formularzu zamówienia adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta zostaje przesłane przez Usługodawcę Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji ze wszystkimi jego składnikami i informacjami wskazanymi w Kroku 1 oraz Kroku 6, oraz informacją o prawie do odstąpienia od umowy.

KROK 8:  z chwilą przesłania przez Usługodawcę Potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, następuje zawarcie pomiędzy Usługodawcą a Klientem Umowy o świadczenie Usługi wskazanej w złożonym przez Klienta zamówieniu, na warunkach określonych w Regulaminie, w tym SWU.

6.W przypadku nieopłacenia zamówienia w terminie 12 Godzin Roboczych od chwili wysłania Formularza Zamówienia Kup Teraz, zamówienie zostaje anulowane i wygasa automatycznie.

7.Warunki Umowy o świadczenie Usługi zamówionej przez Klienta są zawarte w Regulaminie, w tym SWU.

USŁUGA POLEGAJĄCA NA ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA PRZY POMOCY ELEKTRONICZNEGO FORMULARZA ZAMÓWIENIA

1.Klienci  mogą zapoznać się z zakresem, rodzajami i zastosowaniem prezentowanych w Serwisie Internetowym Usług, poprzez zapoznanie się z informacjami zawartymi w ich opisie dostępnym w Serwisie Internetowym.

2.Złożenie zamówienia przy pomocy zawartego w Serwisie Internetowym Formularza zamówienia rozpoczyna się w momencie wyboru przez Klienta jednego z rodzajów/pakietów Usług oferowanych przez Usługodawcę i poprzez zaznaczenie (kliknięcie) wybranej Usługi przez Klienta, poprzedzonej konfiguratorem ceny danej Usługi.

3.Po dokonaniu wyboru Usługi przez Klienta, Klient przechodzi do obligatoryjnego wypełnienia pól konfiguratora zamówienia dotyczącego wybranej Usługi, to jest:

1) w przypadku wyboru zakładki Usługi dezynfekcji, Klient wskazuje liczbę metrów kwadratowych, na których ma być zrealizowana Usługa oraz miejsce realizacji Usługi wypełniając pola: kod pocztowy (wymagane), miasto (wymagane), ulica (wymagane), nr budynku (wymagane); 

2) w przypadku wyboru zakładki Usługi na cmentarzu (Usługa podstawowa sprzątanie, Usługa standardowa sprzątanie i mycie, Usługa kompleksowa, sprzątanie, czyszczenie)Klient (będący Konsumentem): wskazuje cmentarz poprzez wybór lokalizacji cmentarza na mapie, wybiera z rozwijanej listy rodzaj nagrobka: a) urna /mały grób do 1 m2, b) grób pojedynczy do 2 m2,  c) grób podwójny do 4 m2, d) grobowiec większy niż (>) 4 m2, a także wybiera, czy usługa ma zostać wykonana jednorazowo, czy powtórzona wielokrotnie – do wyboru :a) dwukrotnie (2 x), b) czterokrotnie (4 x), c) lub dwunastokrotnie (12 x).

3) w przypadku wyboru zakładki Usługi czyszczenie paneli PV Klient wybiera z rozwijanej listy województwo, wskazuje miejsce realizacji Usługi wypełniając pola: kod pocztowy (wymagane), miasto (wymagane), ulica (wymagane), wskazuje w polu do wpisania liczbę paneli do wyczyszczenia lub  powierzchnie m2, wybiera, czy usługa ma zostać wykonana jednorazowo, czy powtórzona wielokrotnie – do wyboru: a) dwukrotnie (2 x),

4) w przypadku wyboru zakładki Usługi mycie  farm fotowoltaicznych, Klient wskazuje miejsce realizacji Usługi wypełniając pola: kod pocztowy (wymagane), miasto (wymagane), ulica (wymagane), wskazuje liczbę metrów kwadratowych paneli do wyczyszczenia, wybiera usługa ma zostać wykonana jednorazowo.

5) w przypadku wyboru zakładki Usługi pranie wykładzin i tapicerek, Klient wskazuje miejsce realizacji Usługi wypełniając pola: kod pocztowy (wymagane), miasto (wymagane), ulica (wymagane), wskazuje liczbę metrów kwadratowych do wyprania lub ilość sztuk i rodzaj mebli, zaznacza czy usługa obejmuje impregnację (checkbox) , wskazuje ilość plam do usunięcia paneli do wyczyszczenia.

5) w przypadku wyboru zakładki Usługi sprzątanie gabinetów lekarskich, Klient wskazuje miejsce realizacji Usługi wypełniając pola: kod pocztowy (wymagane), miasto (wymagane), ulica (wymagane), podaję liczbę m2 kwadratowych do wysprzątania, liczbę gabinetów do posprzątania (wybór z listy), typ kontraktu ( wybór z listy ile razy w tygodniu usługa ma być realizowana – przy czym w przypadku wyboru rodzaju kontraktu 6 x lub 7 x w tygodniu lub kontraktu na 12 miesięcy zamówienie usługi przez formularz jest niemożliwe i wymaga zawarcia indywidualnej umowy z Klientem poprzez Formularz Zapytania), ile razy mają zostać umyte okna, ile razy ma zostać przeprowadzona dezynfekcja.

4.Po wykonaniu czynności opisanych w ust. 3 powyżej, system Serwisu Internetowego dokona automatycznej wyceny wybranej Usługi, w oparciu o wyżej wskazane, wprowadzone przez Klienta dane dotyczące wybranej Usługi oraz wyświetli informację o cenie wybranej Usługi, która zawiera podatek VAT oraz koszty dojazdu Usługodawcy do miejsca świadczenia Usługi.

5.Po wykonaniu czynności, o których mowa powyżej, poprzez kliknięcie pola „Złóż zamówienie teraz” następuje etap związany z rozpoczęciem złożenia zamówienia na wybraną Usługę:

KROK 1:Klient podaje w polach formularza następujące dane niezbędne do złożenia zamówienia, to jest:

1) w przypadku, gdy Klient jest przedsiębiorcą i zaznacza pole wyboru Firma, Klient wypełnia pola formularza i wskazuje: –nazwa podmiotu/firmy (wymagane); adres siedziby podmiotu; kod pocztowy (wymagane); miasto (wymagane); ulica (wymagane); nr budynku (wymagane); NIP (wymagane); imię i nazwisko zamawiającego (wymagane); telefon kontaktowy (dobrowolne); adres poczty elektronicznej (e-mail)  (wymagane); preferowany termin realizacji Usługi; ewentualne uwagi w polu do wpisania wiadomości; 

2) w przypadku, gdy Klient jest Konsumentem i zaznacza pole wyboru Klient indywidualny, Klient wypełnia pola formularza i wskazuje: Imię i nazwisko Klienta (wymagane); adres zamieszkania; kod (wymagane); miasto (wymagane); ulica (wymagane); nr budynku (wymagane); telefon kontaktowy (dobrowolne), adres poczty elektronicznej (e-mail) (wymagane); preferowany termin realizacji Usługi; ewentualne uwagi w polu do wpisania wiadomości;

3) Dodatkowo w przypadku Usługi na Cmentarzu (Usługa podstawowa sprzątanie, Usługa standardowa sprzątanie i mycie, Usługa kompleksowa, sprzątanie, czyszczenie) Klient wypełnia pola formularza: imię i nazwisko osoby zmarłej (wymagane); data urodzin osoby zmarłej (MM/DD/RRRR); data zgonu osoby zmarłej (DD/MM/RRRR) (wymagane); numer grobu;

KROK 2: Klient przed złożeniem zamówienia ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem, w tym Szczególnymi warunkami świadczenia Usługi (SWU),  akceptację  Regulaminu Klient potwierdza poprzez kliknięcie checboxa stanowiącego oświadczenie Klienta o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i jego akceptacji.

KROK 3: Złożenie zamówienia finalizuje kliknięcie przycisku „Wyślij zamówienie teraz” oraz odznaczenie checkboxa z oświadczeniem o zapoznaniu i akceptacji Regulaminu.

KROK 4: Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Klient otrzymuje Potwierdzenie złożenia zamówienia na adres elektroniczny – adres skrzynki e-mail wskazany na etapie składania zamówienia (KROK 1) oraz w odrębnej wiadomości e-mail link umożliwiający dokonanie szybkiej płatności za złożone zamówienie. Klient ma 3 Dni Robocze na dokonanie płatności za Usługi objęte zamówieniem, liczone od chwili otrzymania wiadomości.

KROK 5: Usługodawca, w przeciągu 24 Godzin Roboczych od momentu otrzymania płatności za zamówienie lub ewentualnie potwierdzenia jej dokonania przez Klienta, podejmie próby kontakty telefonicznego lub przy pomocy poczty elektronicznej e-mail z Klientem, celem:

1) w przypadku zamówienia Usługi Dezynfekcji:

– potwierdzenie złożenia zamówienia przez Klienta;

– potwierdzenie poprawności danych wskazanych przez Klienta w konfiguratorze i formularzu;

– uzgodnienia daty i godziny wykonania Usługi;

– weryfikacji poprawności wybranej metody dezynfekcji dla potrzeb Klienta; 

– wskazanie rodzaju pomieszczeń, w jakich Usługa ma zostać przeprowadzona;

2) w przypadku zamówienia Usługi na Cmentarzu:

– potwierdzenie złożenia zamówienia przez Klienta;

– potwierdzenie poprawności danych wskazanych przez Klienta w konfiguratorze i formularzu;

– uzgodnienia daty wykonania Usługi;   

– informacje o materiale (kruszcu), z jakiego wykonany jest nagrobek;

– stanie zabrudzeń nagrobka;

– rodzaj i ilość uszkodzeń;

3) w przypadku wyboru Usługi czyszczenie paneli PV oraz Usługi mycie farm fotowoltaicznych : 

– potwierdzenie złożenia zamówienia przez Klienta;

– potwierdzenie poprawności danych wskazanych przez Klienta w konfiguratorze i formularzu;

– uzgodnienia daty i godziny wykonania Usługi;

4) w przypadku wyboru Usługi pranie dywanów i tapicerek:

– potwierdzenie złożenia zamówienia przez Klienta;

– potwierdzenie poprawności danych wskazanych przez Klienta w konfiguratorze i formularzu;

– uzgodnienia daty i godziny wykonania Usługi;

-ustalenie informacji odnośnie rodzaju i wielkości plam oraz ich źródła;

-dostępności do obiektu oraz podłogi z wykładziną/dywanem.

5) w przypadku wyboru zakładki Usługi sprzątanie gabinetów lekarskich:

– potwierdzenie poprawności danych wskazanych przez Klienta w konfiguratorze i formularzu;

– uzgodnienia daty i godziny wykonania Usługi;

KROK 6: Następnie na podany w elektronicznym formularzu zamówienia adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta zostaje przesłane przez Usługodawcę Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji ze wszystkimi jego składnikami i informacjami wskazanymi w Kroku 1 oraz Kroku 6, oraz informacją o prawie do odstąpienia od umowy.

KROK 7: po zapłacie ceny za zamówione Usługi, z chwilą przesłania przez Usługodawcę Potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, następuje zawarcie pomiędzy Usługodawcą a Klientem Umowy o świadczenie Usługi wskazanej w złożonym przez Klienta zamówieniu, na warunkach określonych w Regulaminie, w tym SWU.

6.Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest jego opłacenie przez Klienta, w przypadku nieopłacenia zamówienia na Usługę w terminie do 3 Dni Roboczych od otrzymania wiadomości e-mail zawierającej link do szybkiej płatności, przesłanym na adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta. 

7.Warunki Umowy o świadczenie Usługi zamówionej przez Klienta są zawarte w Regulaminie, w tym SWU.

USŁUGA POLEGAJĄCA NA ZŁOŻENIU ZAPYTANIA PRZY POMOCY ELEKTRONICZNEGO FORMULARZA ZAPYTANIA LUB ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ (E MAIL) 

1.Klient może przesłać za pośrednictwem Formularza zapytania do Usługodawcy dowolne pytanie dotyczące wszelkich usług prezentowanych lub świadczonych w Serwisie Internetowym. 2.Formularz zapytania znajduje się dodatkowo na podstronie dotyczącej:

1)Usług porządkowych;

2)Usługi DDD (Dezynsekcja, Deratyzacja, Dezynfekcja);

3)Usługi renowacji-posadzek;

4)Usługi alpinistycznej;

5)Usługi kadrowo-płacowej realizowanej przez Partnera:

Impel Business  Solutions Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Antoniego Słonimskiego 6 we Wrocławiu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000026794, REGON: 932083639, NIP: 8992311290,

6)Usługi zarządzanie dokumentami realizowanej przez Partnera:

Impel Business  Solutions Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Antoniego Słonimskiego 6 we Wrocławiu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000026794, REGON: 932083639, NIP: 8992311290,

7)Usługi OCR faktur realizowanej przez Partnera:

Impel Business  Solutions Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Antoniego Słonimskiego 6 we Wrocławiu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000026794, REGON: 932083639, NIP: 8992311290,

8)Usługi księgowej realizowanej przez Partnera:

Impel Business  Solutions Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Antoniego Słonimskiego 6 we Wrocławiu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000026794, REGON: 932083639, NIP: 8992311290,

9)Ochrona imprez realizowanej przez Partnera – Impel Technical Security  Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ślężna 118 we Wrocławiu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000801596, REGON: 110165233, NIP:563174363.

10)Ochrona imprez realizowanej przez Partnera – Impel Technical Security  Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ślężnej 118 we Wrocławiu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000801596, REGON: 110165233, NIP:5631743635

11) Zarzadzanie nieruchomością realizowanej przez Partnera –  Integrum Management Sp. z o.o

z siedzibą przy ul. Marcina Flisa 4 w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000226987, NIP: 6321879619

3.Usługi wskazane w pkt 1) -4) są świadczone przez Usługodawcę, a wskazane  w pkt. 5)-11) są świadczone przez wskazanego przy usłudze Partnera Usługodawcy. Umowy na świadczenie wybranej usługi wskazane powyżej nie są zawierane z Klientem poza funkcjonalnościami Serwisu Internetowego, w skutek  odrębnej umowy indywidualnych uzgodnień i nie są objęte Regulaminem.

3. W celu przesłania przez Klienta zapytania za pośrednictwem formularza:

KROK 1: Klient podaje w polach formularza następujące dane niezbędne do złożenia zapytania, to jest:1) imię i nazwisko Klienta (wymagane); adres poczty elektronicznej (e-mail) (wymagane); numer telefonu (dobrowolne); województwo (wymagane); temat poprzez „Wybierz temat” (lista rozwijana trzech kategorii + inne); wpisuje treść pytania poprzez uzupełnienie odpowiednego pola tekstowego;

KROK 2: Klient przed wysłaniem zapytania, ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem, co potwierdza poprzez kliknięcia checkboxa stanowiącego oświadczenie Klienta o zapoznaniu się z treścią Regulaminu.

KROK 3: Przesłanie zapytania do Usługodawcy finalizuje kliknięcie przycisku „Wyślij Zapytanie” oraz odznaczenie checkboxa z oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią aktualnie obowiązującego Regulaminu.

Usługodawca skontaktuje się z Klientem telefonicznie (jeśli podany został w Formularzu zapytania numer telefonu) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (e-mail).

USŁUGA ŚWIADCZONA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ POLEGAJĄCA NA PRZESYŁANIU –INFORMACJI HANDLOWEJ 

1.Subskrypcja informacji handlowej, jako informacji o produktach, promocjach, konkursach organizowanych przez Usługodawcę oraz spółki z grupy Impel, w której spółką dominującą jest spółka Impel SA (których lista dostępna jest w Serwisie Internetowym) może być świadczona na rzecz Klienta wyłącznie za jego zgodą.

2.Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej, poprzez kliknięcie odpowiedniego checkbox przy wypełnianiu Formularza Zapytania, Formularza Kup Teraz lub Formularza Zamówienia, odrębnie Klient może  także wyrazić zgodę na otrzymanie informacji handlowych w sposób automatyczny także przy użyciu telefonu (SMS).

3.Na adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta zostaje przesłana wiadomość elektroniczna (e-mail) z potwierdzeniem wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej. 

4.W celu otrzymywania informacji handlowej pocztą elektroniczną lub przy użyciu telefonu za pośrednictwem SMS niezbędne jest wypełnienie odpowiednio pola email oraz telefon z Formularza Zapytania, Formularza Kup Teraz lub Formularza Zamówienia.

5.Odwołanie zgody na przetwarzanie adresu poczty elektronicznej (e-mail) Klienta oraz chęci otrzymywania informacji handlowej może nastąpić w każdej dostępnej formie (np. poprzez kontakt telefoniczny lub wiadomość elektroniczną (e-mail), co spowoduje zaprzestanie subskrypcji informacji handlowej.

6.Polityka prywatności, stanowiący odrębny dokument, zawiera informację w zakresie przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

WARUNKI ZAWIERANIA ORAZ ROZWIĄZANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1.Zawarcie umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną polegających na korzystaniu przez Klienta z Serwisu Internetowego następuje z chwilą skorzystania z Serwisu Internetowego, to jest z chwilą wyświetlenia Serwisu Internetowego w przeglądarce internetowej na ekranie urządzenia, z którego korzysta Klient, a rozwiązanie takiej umowy następuje z chwilą zaniechania korzystania z Serwisu Internetowego przez Klienta, to jest z chwilą zamknięcia Serwisu Internetowego w przeglądarce internetowej na ekranie urządzenia, z którego korzysta Klient.

2.Zawarcie Umowy o świadczenie Usługi i jej rozwiązanie następuje na zasadach wskazanych w Regulaminie w dziale „Odstąpienie od Umowy” oraz „Anulowanie zamówienia i zasady zwrotu środków pieniężnych”.

OFERTA

1.Wszelkie cenniki i materiały informacyjne dotyczące Usług, do momentu przesłania przez Usługodawcę Potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, mają charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 11 Kodeksu cywilnego, a jedynie za zaproszenie do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego.

2.Brak odpowiedzi Usługodawcy na zapytania Klienta oraz zastrzeżenia do zamówienia na daną Usługę nie stanowi oświadczenia o przyjęciu oferty w wersji zaproponowanej przez Klienta.

ZASADY REALIZACJI USŁUG

1.W przypadku przesłania przez Klienta Formularza Kup Teraz lub Formularza Zamówienia, następuje złożenie przez Klienta zamówienia na wybraną Usługę.

2. Z chwilą otrzymania przez Klienta Potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji na wskazany przez Klienta w formularzu adres poczty elektronicznej (e-mail), dochodzi do zawarcia pomiędzy Usługodawcą, a Klientem Umowy o świadczenie Usługi, na zasadach wskazanych w Regulaminie, w  tym SWU.

3.Umowa o świadczenie Usługi jest zawarta na czas wykonania usługi.

4.Z chwilą otrzymania Potwierdzenia przyjęcia zamówienia  do realizacji, Klient zleca, a Usługodawca jest zobowiązany do realizacji zamówionej Usługi na zasadach zawartych w Regulaminie oraz w potwierdzeniu, które zawiera dane wskazane przez Klienta w formularzu oraz szczegóły Usługi uzgodnione przez Strony w formie telefonicznej.

5.Usługi, są świadczone przez Usługodawcę na zasadach i warunkach wskazanych w odpowiednich dla Usługi Szczegółowych warunkach realizacji Usługi (SWU). Klient i Usługodawca są zobowiązani do wykonania obowiązków wskazanych w SWU, niezbędnych  prawidłowej realizacji Usługi przez Usługodawcę.

6.Treść Szczegółowych warunków realizacji Usługi, które stanowią integralną część Regulaminu, jest zawarta w załączniku nr 1 do Regulaminu.

MIEJSCE I CZAS REALIZACJI USŁUGI 

1.Usługodawca jest zobowiązany zrealizować zamówioną przez Klienta Usługę w miejscu oraz w czasie wskazanym przez Klienta w Formularzu Kup Teraz lub Formularzu Zamówienia i potwierdzonym przez Usługodawcę w Potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.

2.Termin realizacji Usługi zostanie ustalony przez Strony telefonicznie oraz zostanie wskazany w treści Potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przesłanego przez Usługodawcę do Klienta na wskazany w Formularzu adres poczty  elektronicznej (e-mail).

3.Strony w czasie do 48 godzin przed ustalonym terminem realizacji Usługi, mogą dokonać zmiany uzgodnionego terminu realizacji Usługi kontaktując się w tym celu z drugą Stroną i ustalając nowy termin realizacji Usługi, który zostanie potwierdzony w przesłanym przez Usługodawcę potwierdzeniu zmiany terminu realizacji Usługi.

4.W przypadku braku porozumienia Stron co do nowego terminu zrealizowania Usługi, zamówienie zostaje anulowane, a Umowa o świadczenie Usługi ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym. 

5.W przypadku, anulowania zamówienia, gdy Klient dokonał już płatności za Usługę, Usługodawca jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Klienta uiszczonej uprzednio przez Klienta opłaty za realizację usługi na zasadach wskazanych w dziale „Anulowanie zamówienia i  zasady zwrotu środków pieniężnych”.

ZASADY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

1.Za świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Klienta wybranej Usługi należna jest opłata, którą Klient zobowiązany jest zapłacić w wysokości zgodnej ze złożonym zamówieniem na Usługę i potwierdzonej w Potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.

2.Wysokość opłaty za Usługę jest zależna od wprowadzonych przez Klienta  parametrów dotyczących Usługi i jest generowana automatycznie po wprowadzeniu przez Klienta do Formularza Kup Teraz lub Formularza Zamówienia danych dotyczących wybranej usługi.

3.Cena za Usługę zawiera podatek VAT. 

4.Płatność za Usługę następuje w wybranej przez Usługodawcę formie:

1)płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Usługodawcy, 

2)płatność on-line za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl, na zasadach wskazanych w regulaminie Przelewy24.pl;

5.Informacja o otrzymaniu płatności wysyłana jest automatycznie (w przypadku płatności przez serwis przelewy24.pl) lub w przypadku płatności przelewem tradycyjnym przez Usługodawcę w momencie zaksięgowania wpłaty na konto techniczne Usługodawcy w serwisie przelewy24.pl. 

6.Warunkiem przyjęcia do realizacji Usługi zamówionej za pośrednictwem Formularza Kup Teraz jest dokonanie przez Klienta zapłaty w terminie 12 Godzin Roboczych od momentu  złożenia zamówienia na wybraną Usługę.

7.Warunkiem realizacji Usługi zamówionej za pośrednictwem Formularza Zamówienia jest dokonanie przez Klienta zapłaty w terminie 3 Dni Roboczych od dnia otrzymania wiadomości e-mail zawierającej link do szybkiej płatności, przesłanym na adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta. 

8.Datą płatności za Usługę jest data zaksięgowania (wpływu) środków na rachunku bankowym Usługodawcy.

9.W przypadku niedokonania zapłaty za wybraną Usługę, w terminach oraz w sposób wskazany w Regulaminie, zamówienie zostaje anulowane automatycznie.

10.Usługodawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

ANULOWANIE ZAMÓWIENIA  I ZASADY ZWROT ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

1.Złożone przez Klienta zamówienie na Usługę zostaje anulowane lub Umowa o świadczenie Usługi zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy:

1) Klient nie dokona płatności za zamówioną Usługę w terminie 12 Godzin Roboczych  od  momentu przesłania zamówienia za pośrednictwem Formularza Kup Teraz.

2) Klient nie dokona płatności za Usługę zamówioną za pośrednictwem Formularza zamówienia w terminie 3 Dni Roboczych od dnia otrzymania wiadomości e-mail zawierającej link do szybkiej płatności.

3) Termin realizacji usługi został zmieniony przez którąkolwiek ze Stron zgodnie z ust. 3 dział XIII Regulaminu, a jednocześnie Strony nie ustaliły nowego terminu realizacji Usługi.

4) Usługodawca nie może zrealizować Usługi z przyczyn leżących po stronie Klienta, które są wskazane w Szczegółowych warunkach świadczenia Usługi (SWU).

5) Klient złoży wniosek o anulowanie Usługi, a Usługodawca wyrazi zgodę na jej anulowanie (rozwiązanie za porozumieniem Stron).

6) Klient wypowiedział Umowę o świadczenie usługi na zasadach Kodeksu Cywilnego, przesyłając do Usługodawcy oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie Usługi w formie pisemnej lub za pośrednictwem skrzynki elektronicznej email pod rygorem nieważności.

7) Klient odstąpił od Umowy o świadczenie usługi na podstawie postanowień działu XVII.

Wszelkie zwroty płatności za niezrealizowane Usługi wykonywane są przez Usługodawcę przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

2.Zwrot dokonanych płatności na rzecz Klienta nastąpi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie do 14 dni, począwszy od dnia wystąpienia przyczyny uzasadniającej zwrot środków.

3.Anulowanie zamówienia lub rozwiązanie Umowy o świadczenie Usługi jest potwierdzone przesłanym przez Usługodawcę Potwierdzeniem anulowania zamówienia, na adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta wskazany w formularzu.

4.W przypadku wypowiedzenia Umowy o świadczenie usługi na zasadach Kodeksu Cywilnego  i po upływie terminu na odstąpienie od umowy zgodnie z działem XVII Regulaminu, Usługodawca jest uprawniony do  zatrzymania kwoty stanowiącej wysokość wydatków poczynionych w celu wykonania Usługi, oraz część wynagrodzenia odpowiadającą wykonanym czynnościom, z zastrzeżeniem ust.  6 i 7 poniżej.

5.Jeżeli wypowiedzenie o którym mowa w ust. 4 powyżej nastąpiło bez ważnego powodu, Klient jest zobowiązany także do naprawienia szkody wynikłej z wypowiedzenia Umowy o świadczenie usługi, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej.

6.W odniesieniu do Klienta nie będącego Konsumentem lub osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, o której mowa w art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta, przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy o świadczenie usługi przez Klienta w okresie 48h Godzin Roboczych poprzedzających termin realizacji Usługi lub w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji Usługi z przyczyn leżących po stronie Klienta, Usługodawca jest uprawniony do zatrzymania kwoty stanowiącej 100% ceny za zamówioną Usługę, która nie została zrealizowana z powyższych przyczyn.

7.Usługodawca oświadcza, że zakup Usług wielokrotnych (2x, 4x, 12x lub 1x, 2x, 3x, 4x, 5x w tygodniu na miesiąc)  jest objęty rabatem. Łączna obniżona cena za Usługi  (a co za tym idzie cena jednostkowa) za usługi świadczone wielokrotnie (2x, 4x, 12x) i opłacone z góry, obowiązuje wyłącznie w przypadku wykonania przez Usługodawcę wszystkich zamówionych przez Klienta usług wielokrotnych. 

8.W przypadku zamówienia przez Klienta będącego Konsumentem lub osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, o której mowa w art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta Usługi wielokrotnej (2x) mycia paneli PV oraz mycia farm fotowoltaicznych  w sytuacji odstąpienia od umowy  lub rezygnacji przez Klienta co do części niewykonanych Usług po upływie ustawowego 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy zgodnie z działem Odstąpienie od Umowy, Klientowi zostanie zwrócona cena za niewykonane Usługi stanowiąca różnicę pomiędzy zapłaconą przez Klienta z góry ceną łączną za Usługę wielokrotną (2x), a ceną jednostkową za zrealizowane Usługi/ę przy uwzględnieniu cen jednostkowych właściwych dla zakupu pojedynczej Usługi bez rabatu, w wysokości wskazanej w Potwierdzeniu złożenia zamówienia. 

9.W przypadku zamówienia przez Klienta Usługi na cmentarzu, która ma zostać zrealizowana wielokrotnie (2x, 4x, 12x), w przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta co do części niewykonanych Usług i po upływie ustawowego 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy zgodnie z działem „Odstąpienie od Umowy” lub rezygnacji, Klientowi zostanie zwrócona cena za niewykonane Usługi stanowiąca różnicę pomiędzy zapłaconą przez Klienta z góry ceną łączną za Usługę wielokrotną (2x, 4x, 12x), a ceną jednostkową za Usługę (wskazaną w odpowiedniej tabeli poniżej) pomnożona przez liczbę wykonanych Usług do chwili odstąpienia,  tj. przy uwzględnieniu cen jednostkowych właściwych dla zakupu pojedynczej Usługi wg poniższego cennika. 

10.Cennik cen jednostkowych za Usługę na cmentarzu z podziałem na Miasta (miejsce) realizacji Usługi – dostępny w pdf Cennik_Porządki_na_cmentarzu_ważny od_06082021.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.Usługodawca jest zobowiązany do świadczenia usług z zachowaniem należytej staranności.

2.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z nie zastosowaniem lub nie przestrzeganiem przez Klienta lub jego pracowników, współpracowników i innych osób trzecich zasad oraz warunków realizacji Usługi  wskazanych w Szczegółowych warunkach świadczenia usługi (SWU), które są warunkiem prawidłowej realizacji Usług.

3.W przypadku Klienta innego niż Konsument, odpowiedzialność Usługodawcy za wszelkie szkody powstałe w związku ze świadczeniem Usług jest ograniczona wyłącznie do wysokości wskazanej w zamówieniu Usługi opłaty za zamówioną Usługę, z której wykonaniem jest związane powstanie szkody, z wyłączeniem utraconych korzyści, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.

4. Ograniczenie odpowiedzialności Usługodawcy nie dotyczy szkód powstałych w winy umyślnej Usługodawcy.

5. Usługodawca posiada polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej oraz posiadanego mienia z tytułu prowadzonej działalności związanej z świadczeniem usług porządkowo-czystościowych.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.Klient będący Konsumentem lub osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, o której mowa w art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (podstawa prawna: art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

2.Termin na odstąpienie od umowy jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia otrzymania przez Klienta Potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, który jest terminem zawarcia umowy. 

3.Klient w celu odstąpienia od umowy może (ale nie musi) skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia, który stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

4.Do zachowania tego terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.

5.Usługodawca dokonuje zwrotu płatności za usługę, której dotyczy odstąpienie  przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Strony porozumieją się co do innego sposobu zwrotu.  

6. Zwrot płatności nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

7.Prawo odstąpienia od Umowy o świadczenie Usługi zawartej na odległość poza lokalem przedsiębiorstwa nie przysługuje Klientowi, po wykonaniu usługi (spełnieniu świadczenia) przez Usługodawcę w odniesieniu do tej wykonanej usługi, jeżeli usługa została zrealizowana w terminie na odstąpienie na wyraźną zgodą Klienta.

8.W przypadku zamówienia przez Klienta Usługi, która ma zostać zrealizowana wielokrotnie (2x, 4x, 12x) przy płatności z góry, w przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta w okresie przysługującego ustawowego 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy, Klient otrzyma zwrot zapłaconej ceny w wysokości proporcjonalnej do zakresu niewykonanych usług.

REKLAMACJE

1.Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu Internetowego oraz świadczeniem zamówionych Usług, Klient może składać w dowolny sposób zapewniający dojście oświadczenia woli w sprawie reklamacji, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej (e-mail) Usługodawcy: Sklep.internetowy@impel.pl lub w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy tj.  Impel System Sp. z o.o. ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław.

2.Klient w kierowanej do Usługodawcy wiadomości zawierającej reklamację powinien podać następujące informacje:

1) określenie przedmiotu reklamacji, numer zamówienia, data zamówienia,

2) datę złożenia reklamacji,

3) datę zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, 

4) uzasadnienie reklamacji lub okoliczności, jakich reklamacja dotyczy;

5) dane Klienta;

3.Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Klienta przez Usługodawcę na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail) lub w takim sam sposób w jaki reklamacja została złożona przez użyty Klienta nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Usługodawcę.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1.Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

2.Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.

3.Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą.

4.Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

5.Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Usługodawca jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii Europejskiej zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożliwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

POUFNOŚĆ

1.Każda ze Stron zobowiązuje się do poufnego traktowania wszystkich tajemnic handlowych i informacji poufnych, które zostały przekazane przez drugą stronę, a w szczególności wszelkich danych o relacjach z klientami i ich szczegółów, innych ważnych informacji takich jak plany, opisy realizacji usługi, specyfikacje produktów, informacje o procesach produkcyjnych i wszelkie inne informacje poufne udostępniane lub ujawniane przez strony w formie pisemnej lub w innej formie, w szczególności do niewykorzystywania powyższych informacji w sposób pośredni lub bezpośredni w kontaktach biznesowych lub w celach konkurencyjnych lub nieprzekazywania w kontaktach biznesowych lub w celach konkurencyjnych na rzecz osób trzecich lub bezpośrednio lub pośrednio w inny sposób samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich. 

2.Umowa o zachowaniu poufności nie ma zastosowania w przypadku, gdy informacje są dostępne publicznie, bądź których ujawnienie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa lub na mocy nakazu sądowego, w szczególności orzeczeń. Jeżeli strona chce powołać się na którykolwiek z w/w wyjątków, wówczas spoczywa na niej obowiązek udowodnienia w tym zakresie.

3.Strony nałożą obowiązek zachowania poufności zgodnie z powyższymi zasadami na wszystkie osoby zaangażowane do świadczenia Usług bądź które w inny sposób otrzymują informacje poufne zgodnie z ich przeznaczeniem.

METODY I ŚRODKI TECHNICZNE SŁUŻĄCE WYKRYWANIU I KORYGOWANIU BŁĘDÓW WE WPROWADZANYCH DANYCH

1.W procesie składania zamówienia, przy pomocy elektronicznego Formularza zamówienia lub Formularza Kup Teraz, istnieje możliwość dogodnej edycji wprowadzanych danych oraz zmiany zakresu zamówienia do momentu kliknięcia przycisku „Zapłać teraz wygodnie z przelewy24” lub „Wyślij zamówienie teraz” lub „Wyślij zapytanie”.

2.Po złożeniu zamówienia i przyjęciu go do realizacji (wysłanie przez Usługodawcę wiadomości elektronicznej (e-mail) „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji” na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail) można dokonać korekty we wprowadzonych danych osobowych lub adresowych a także, ich weryfikacji, usunięcia błędu poprzez: wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej (e-mail) Usługodawcy: sklep.internetowy@impel.pl, dane dotyczące przedmiotu zamówienia,  można zmienić za zgodą Usługodawcy.

3.Po dokonaniu korekty zamówienia Usługodawca przesyła wiadomość pocztą elektroniczna (e-mail) na adres poczty elektronicznej Klienta lub Klienta z potwierdzeniem wykonania zakresu zmian wynikających z żądania, o który mowa w pkt. 2 powyżej.

WYMAGANIA TECHNICZNE 

1.Korzystanie przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną jest możliwe wyłącznie po spełnieniu poniżej wskazanych, niezbędnych wymagań technicznych do współpracy z Systemem teleinformatycznym:

1) komputer lub urządzenie mobilne z procesorem o taktowaniu min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800×600 i 256 kolorów

2) dostęp do sprzętu elektronicznego podłączonego do sieci publicznej (Internet), w tym także za pomocą analogowej telefonii komórkowej,

3) posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail),

4) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera lub urządzenia mobilnego dokumentów w formacie HTML powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www: Internet Explorer wersja ≥ 6.0, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Google Chrome w wersjach nie niższych niż obsługujące Serwis Internetowy,

5) klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

INFORMACJA O SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUGI ŚWIADCZONEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1.Usługodawca informuje o następujących potencjalnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną: 

1) złośliwe oprogramowanie (ang. Malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany;

2) programy szpiegujące (ang. Spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które

gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je – zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody – autorowi programu;

3) spam – niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorów, często zawierające treści o charakterze reklamowym;

4) wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. Phishing);

5) włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem narzędzi hackerskich;

6) kryptoanaliza – możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego w celu umożliwienia jego złamania lub obejścia.

2.Klient, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer, urządzenia mobilne i inne urządzenia, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i zaporę sieciową (firewall). Program taki powinien być stale aktualizowany.

3.W związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przy pomocy strony internetowej, Usługodawca korzysta z oprogramowania oraz technologii kodowania zapewniającej bezpieczeństwo, poufność, prywatność i nienaruszalność przekazywanych danych i informacji.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.Administratorem danych osobowych Klientów korzystających z Serwisu Internetowego  (za wyjątkiem usług świadczonych przez Usługodawcę dla celów marketingowych po wyrażeniu przez Klienta zgody, dotyczących przesyłania informacji handlowej, w zakresie, których Impel System jest współadministratorem danych osobowych) jest:

Impel System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000127540, o NIP: 8971613637, REGON: 93207538000000, dokumentacja spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 2 769 000,00 zł, 

Korzystanie z Serwisu Internetowego związane jest z przetwarzaniem danych osobowych Klientów.

2.Usługodawca przetwarza dane Klientów na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, s. 2), zwanego dalej „RODO” oraz rozdziale 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.Rozpoczęcia korzystania z Serwisu Internetowego wiąże się z rozpoczęciem zbierania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Serwisu danych eksploatacyjnych niezbędnych do poprawnego wyświetlenia treści prezentowanych w Serwisie Internetowym.

1.Dla potrzeb skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną wskazanych w  Rozdziale 0 pkt 0 Regulaminu w Serwisie Internetowym wymaga się podania dodatkowy danych poza danymi eksploatacyjnymi, które są niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia. Zakres tych danych określony jest w postanowieniach Regulaminu odnoszących się do poszczególnych usług, w których określono, czy podanie danych jest obowiązkowe (wymagane), czy też nie (dobrowolne).

2.Poza danymi eksploatacyjnymi oraz danymi, które niezbędne dla świadczenia usług, o których mowa w dziale „Rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną”, Usługodawca może przetwarzać, za zgodą Klienta, dodatkowe dane dla celów reklamy, marketingu bezpośredniego, telemarketingu, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klienta.

2.Zbieranie przez Usługodawcę danych:

1)eksploatacyjnych nie może być wyłączone przez Klienta;

w celu świadczenia usług drogą elektroniczną wskazanych w Rozdziale 0 pkt 0 Regulaminu nie jest niezbędne dla korzystana z treści zamieszczonych w Serwisie, ale jest niezbędne dla potrzeb skorzystania ze ww. usług, w zakresie tam wskazanym;

2)dla celów reklamy, marketingu bezpośredniego, telemarketingu, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klienta jest całkowicie dobrowolne i niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie nie blokuje możliwości korzystania z  treści Serwisu oraz usług wskazanych w Rozdziale V pkt 2

3.Szczegółowe informacje, w tym te wymagane w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, na temat przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Klientów w Serwisie Internetowym, reguluje odrębna Polityka prywatności oraz Polityka Cookies, dostępne za pośrednictwem linku ze stopki Serwisu Internetowego.

ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

Klient obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz ingerowanie w sposób sprzeczny z prawem w technologię Serwisu Internetowego.

PRAWA AUTORSKIE

1.Serwis Internetowy wraz z jego zwartością jest chroniony prawem autorskim.

2.Wszelkie prawa nieprzyznane wyraźnie Klientowi na podstawie niniejszego Regulaminu pozostają zastrzeżone na rzecz Usługodawcy lub podmiotów udzielających Usługodawcy praw, w szczególności licencji, do korzystania z poszczególnych utworów i rozwiązań prezentowanych w postaci zawartości Serwisu Internetowego.

3.Regulamin, Politykę Prywatności oraz Politykę Cookies Klient może utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez ich wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub zapisanie go w pamięci komputera z Serwisu Internetowego.

4.Wszelkie pozostałe materiały graficzne, treść oraz opisy usług dostępne w Serwisie Internetowym podlegają ochronie prawno-autorskiej i nie mogą być modyfikowane, kopiowane oraz rozpowszechniane bez pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Usługodawcy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Usługi świadczone drogą elektroniczną, o których mowa w Regulaminie, są świadczone wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w języku polskim oraz  zgodnie z  przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jednakże w przypadku gdy Klient jest Konsumentem, jeśli przepisy, które obowiązują w państwie takiego Klienta są dla niego korzystniejsze i przepisów tych nie można wyłączyć w drodze umowy, to znajdą one zastosowanie do świadczenia usług oraz do Umowy o świadczenie Usługi zawartej za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

2.Wszelkie spory mogące powstać pomiędzy Usługodawcą, a Klientem zostaną poddane sądom właściwym dla siedziby Usługodawcy, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.

3.W przypadku, gdy Klient jest Konsumentem lub osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w art. 38a ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o prawach konsumenta,  wszelkie spory mogące powstać pomiędzy Usługodawcą a takim Klientem zostaną poddane sądom właściwym  według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, jednakże w przypadku, jeśli przepisów dotyczących jurysdykcji, które obowiązują w państwie takiego Klienta nie można wyłączyć w drodze umowy, to znajdą one zastosowanie do ustalenia właściwości miejscowej sądu w sprawach związanych z usługami oraz umową zawartą za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

4.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie z zastrzeżeniem ust. 1 zdanie ostatnie, zastosowanie mają w szczególności przepisy:

1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny,

3) ustawy z dnia  10 maja 2018 roku o  ochronie danych osobowych,

4) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 sierpnia 2010 roku w sprawie utworzenia punktu kontaktowego dla administracji oraz punktu kontaktowego dla usługodawców i usługobiorców.

Usługodawca dopuszcza prawo dokonania zmian Regulaminu z przyczyn takich jak:

1) zmiany szaty graficznej strony internetowej, mającej wpływ m.in. na sposób i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,

2) zmian w zakresie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności odnoszących się do usług świadczonych drogą elektroniczną,

3) względy techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zmiany mające na celu dostosowanie postanowień Regulaminu do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa,

4) wprowadzenia nowych usług, zmiana lub zaprzestanie świadczenia dotychczasowych usług, w szczególności wskutek zmiany polityki handlowej Usługodawcy, zmian otoczenia rynkowego Usługodawcy wskutek postępu technicznego, technologicznego, informatycznego, zmiany przepisów prawa,

5) zmiany lub pojawienia się nowych interpretacji przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów, albo decyzji organów administracji publicznej wpływających na działalność Usługodawcy. 

5.W przypadku Klientów korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, w ramach zawartych Umów o świadczenie Usługi, tekst jednolity zmienionego Regulaminu zostanie przesłany na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej (e-mail). W braku akceptacji zmienionego Regulaminu Klient może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym w terminie 14 dni od dnia otrzymania zmienionego Regulaminu.

6.W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, do zamówień na Usługi złożonych przed taką zmianą stosuję się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia.

7.Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść czynności prawnych dokonanych przez Klienta lub Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu Internetowego do dnia wejścia w życie nowego Regulaminu, do których to czynności stosuje się treść Regulaminu obowiązującą w momencie dokonania czynności prawnej.

8.Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od momentu publikacji ich w Serwisie Internetowym z jednoczesnym wskazaniem przez Usługodawcę daty opublikowania i obowiązywania zmian.

9.Usługodawca powiadomi Klienta, o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Usługodawcy, o ile Klient taki adres wskazał Usługodawcy. 

10.Wszelkie odmienne, sprzeczne lub uzupełniające warunki Umowy o świadczenie Usługi, mają moc obowiązującą tylko w przypadku ich jednoznacznej i pisemnej akceptacji przez Usługodawcę.

12.Data publikacji Regulaminu:[…].

Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje po upływie 14 dni od dnia jego publikacji w Serwisie Internetowym tj. począwszy od dnia […] 2021 roku.

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG- Załącznik nr 1  do REGULAMINU O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE INTERNETOWYM POD DOMENĄ IMPEL24.PL

Usługodawca świadczy Usługi prezentowane w Serwisie Internetowym www.impel24.pl na zasadach wskazanych w niniejszych Szczegółowych warunkach świadczenia Usług oraz pod warunkiem przestrzegania przez Klienta zobowiązań w nich określonych i niezbędnych celem prawidłowej realizacji usług. 

 

 

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI USŁUG DEZYNFEKCJI

1.Klient zleca Usługodawcy realizację Usługi polegającej na przeprowadzeniu wybranej spośród prezentowanych w Serwisie Internetowym Usługi dezynfekcji pomieszczeń wskazanych przez Klienta.

2.Klient oświadcza, że posiada tytuł prawny uprawniający do dysponowania pomieszczeniami w zakresie niezbędnym do złożenia zamówienia oraz przeprowadzenia usługi dezynfekcji.

3.Klient zobowiązuje się zapewnić pracownikom Usługodawcy dostęp do pomieszczeń, w których ma zostać przeprowadzona usługa dezynfekcji w terminie uzgodnionym przez Strony jako termin realizacji Usługi.

4.Klient jest zobowiązany do wyznaczenia osoby uprawnionej ze strony Klienta do podpisania protokołu zrealizowania Usługi dezynfekcji, w tym wpisania ewentualnych zastrzeżeń; w przypadku niewyznaczenia takiej osoby, Usługodawca jest uprawniony do jednostronnego podpisania protokołu odbioru Usługi, który stanowić będzie potwierdzenie zrealizowania Usługi dezynfekcji.

5.Klient zobowiązuje się do stosowania i przestrzegania poniższych zasad dotyczących wybranej w zamówieniu metody dezynfekcji:

1)Dezynfekcja manualna – polega na wykonaniu czynność dezynfekcji chemicznej, wykonywanej metodą przecierania powierzchni, zgodnie z instrukcją konkretnego użytego przez Usługodawcę preparatu. Dezynfekcja manualna z użyciem środków na bazie alkoholi wykonywana jest jedynie na małych powierzchniach (klamki, balustrady itd.). Użyte środki są preparatami biobójczymi wpisanymi do Wykazu Produktów Biobójczych http://www.urpl.gov.p

l/pl/produkty-biob%C3%B3jcze/wykaz-produkt%C3%B3w-biob%C3%B3jczych.

Dopuszcza się obecność osób w trakcie wykonywanej usługi dezynfekcji manualnej oraz w pomieszczeniu, gdzie usługa jest wykonywana, pod warunkiem zapewnienia osobom realizującym usługę po stronie Usługodawcy niezakłóconego dostępu do wszystkich powierzchni podlegających usłudze dezynfekcji, przez cały okres jej wykonywania.

Klient jest zobowiązany do wcześniejszego zabezpieczenia wszystkich powierzchni (np. elementy wyposażenia) nieodpornych na użyte środki lub zastosowaną metodę, przed zamoczeniem albo jednoznacznie wskazać Usługodawcy w formie pisemnej i przed realizacją usługi obszary i elementy wyłączone z usługi dezynfekcji.

W trakcie wykonywania czynności dezynfekcji manualnej niedopuszczalne jest spożywanie posiłków, palenie papierosów oraz spożywanie napojów, w pomieszczeniu, w którym usługa dezynfekcji manualnej jest wykonywana.

Powierzchnie (w tym elementy wyposażenia) podlegające dezynfekcji manualnej są wyłączone z użytkowania do czasu ich całkowitego wyschnięcia.

Powierzchnie posadzki podlegające dezynfekcji manualnej będą wyłączone przez Klienta z ruchu i użytkowania do czasu ich całkowitego wyschnięcia.

Klient przyjmuje do wiadomości, że wszystkie preparaty chemiczne używane do dezynfekcji manualnej mogą powodować uczulenie u osób wrażliwych, wobec czego zobowiązuje się do poinformowania takich osób o obowiązku opuszczenia dezynfekowanego pomieszczenia i nie przebywania  w dezynfekowanym pomieszczeniu do czasu całkowitego wyschnięcia powierzchni (w tym elementów wyposażenia) podlegających usłudze dezynfekcji.

2)Dezynfekcja metodą ozonowania: Czynność dezynfekcji fizycznej wykonywana zdalnie, z użyciem specjalistycznego urządzenia generującego ozon.

Ozonowanie wymaga całkowitego uszczelnienia pomieszczenia (zasłonięcie klimatyzacji, wentylacji itd.), uszczelnienia drzwi wejściowych i przejściowych, zamknięcia okien przez Klienta. 

Drzwi schowków lub dużych szaf, które nie są szczelne Klient powinien otworzyć na czas dezynfekcji.

Pomieszczenie ozonowane zostanie opróżnione przez Klienta z żywych roślin i zwierząt.

Osobom innym niż personel Klienta nie wolno wchodzić do pomieszczenia w trakcie całego procesu (elementem procesu jest wietrzenie), nie wolno otwierać drzwi.

Klient powinien wynieść z pomieszczenia lub specjalnie zabezpieczyć antyki, dzieła sztuki itd., ponieważ ozon może powodować szybsze starzenie się przedmiotów.

3)Dezynfekcja metodą zamgławiania. Czynność dezynfekcji polegająca na rozpyleniu w pomieszczeniu substancji chemicznej o własnościach biobójczych. Użyty preparat jest wpisany do Wykazu Produktów Biobójczych oraz jest dopuszczony do dezynfekcji metodą zamgławiania.

Zamgławianie wymaga uszczelnienia przez Klienta pomieszczenia oraz usunięcia roślin i zwierząt z pomieszczenia.

W czasie wykonywania czynności zamgławiania w pomieszczeniu mogą przebywać jedynie osoby uprawnione (personel Usługodawcy). 

Nie wolno wchodzić do pomieszczenia w trakcie całego procesu (zamgławiania, wietrzenia) osobom postronnym.

Klient jest zobowiązany do wyniesienia lub zabezpieczenia, wszelkich przedmiotów i wyposażenia nieodpornego na wilgoć generowaną przez urządzenie do zamgławiania.

4) Dezynfekcja metodą spryskiwania. Czynność dezynfekcji chemicznej wykonywana z użyciem preparatu chemicznego o własnościach biobójczych. Użyty preparat jest wpisany do Wykazu Produktów Biobójczych oraz jest dopuszczony do dezynfekcji metodą spryskiwania.

Osobom postronnym (inne niż personel Usługodawcy) nie wolno wchodzić w obszar zaznaczony taśmami lub innymi elementami, w trakcie trwania procesu dezynfekcji.

Powierzchnie zdezynfekowane można użytkować dopiero po całkowitym wyschnięciu środka dezynfekcyjnego.

Elementy wrażliwe na wilgoć Klient powinien zabezpieczyć lub usunąć z dezynfekowanego obszaru na czas procesu dezynfekcji.

6.Usługodawca jest uprawniony do wstrzymania lub odmowy realizacji Usługi dezynfekcji, w przypadku, gdy w chwili przystąpienia do realizacji usługi dezynfekcji, Klient nie zastosował wskazanych w dziale 4 powyżej zasad lub nie dokonał wskazanych w tym dziale czynności dotyczących wybranej usługi dezynfekcji, lub wprowadzone do Formularz Kup Teraz lub Formularza Zamówienia przez Klienta parametry dotyczące wielkości powierzchni, na usługa dezynfekcji ma zostać wykonana, nie są zgodne z rzeczywistością.  

7.W przypadku wstrzymania lub odmowy realizacji Usługi dezynfekcji przez Usługodawcę z przyczyn wskazanych w ust.6 powyżej, Strony ustalą inny termin realizacji Usługi pod warunkiem zrealizowania obowiązków przez Klienta lub Usługodawca może anulować zamówienie.

8.W przypadku określonym w ust. 6 zdanie drugie Usługodawca może także przystąpić do wykonania usługi dezynfekcji za dodatkową i ustaloną  z Klientem opłatą lub wykonać usługę dezynfekcji wyłącznie w zakresie powierzchni metrów kwadratowych, która została wskazane przez Klienta w Formularzu Zamówienia lub Formularzu Kup-Teraz.

 

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI USŁUG NA CMENTARZU

1. Klient zleca Usługodawcy realizację Usługi polegającą na przeprowadzeniu przez Usługodawcę w imieniu Klienta na cmentarzu prac porządkowo-czystościowych nagrobka, w zakresie wybranego przez Klienta i opisanego w Serwisie Internetowym zestawu Usług do wyboru: 1) Usługa podstawowa sprzątanie, 2) Usługa standardowa sprzątanie i mycie, 3) Usługa kompleksowa, sprzątanie, czyszczenie).

2.Świadczone Usługi czystościowe nagrobka obejmują wyłącznie usuwanie zanieczyszczeń powierzchniowych ( kurz, piasek, resztki parafin), przy użyciu metod czyszczenia powierzchniowego z użyciem uniwersalnych środków czyszczących.

3.Usługi czystościowe nie obejmują usuwania uszkodzeń chemicznych lub odbarwień powstałych przed Usługą,  których skutkiem są oddziaływania warunków atmosferycznych oraz parafiny lub rdzy na płytę nagrobka oraz wniknięcia w strukturę kamienia  lub lastryko.

4.Usługodawca świadczy wyłącznie usługi, których realizacja jest zgodna z postanowieniami Regulaminu porządkowego cmentarza, na którym usługa ma zostać zrealizowana.

5.Klient oświadcza, że jest upoważniony do dysponowania nagrobkiem lub posiada upoważnienie osoby uprawnionej do dysponowania nagrobkiem, w zakresie niezbędnym do zlecenia i realizacji usługi przez Usługodawcę. 

6.Odpady  powstałe w wyniku świadczenia usługi, są opadami Klienta (wytwórca odpadów), Klient zabezpiecza (utylizuje) we własnym zakresie odpady (zeschłe wieńce, wypalone znicze itp.) powstałe w wyniku wykonywania Usługi, zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2012 r. o odpadach i upoważnia Usługodawcę do ich wyrzucenia w jego imieniu.

7.Po wykonaniu usługi Usługodawca prześle do Klienta fotografie ze stanu nagrobka przed wykonaniem usługi oraz po jej wykonaniu na wskazany przez Klienta w formularzu adres poczty elektronicznej (e-mail).

8.Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji usługi w przypadku:

1) braku możliwości lub istotnych trudności związanych z ustaleniem lokalizacji nagrobka z powodu podania błędnych danych dotyczących nagrobka w formularzu, 

2) stwierdzenia rozbieżności pomiędzy treścią informacji podanych przez Klienta przy zamówieniu, a stwierdzonym na miejscu stanem faktycznym nagrobka (m. in.: rodzajem materiału, z jakiego zrobiony jest nagrobek, jego wielkością, stanem technicznym, czy poziomem zabrudzenia).

9.Informacje o zaistniałej sytuacji określonej w ust. 8 powyżej Klient otrzyma w możliwie jak najkrótszym czasie wraz z propozycją rozwiązania problemu. Usługodawca może anulować zamówienie lub zaproponować Klientowi zmianę opcji pakietu, która wiązać się może z dopłatą (w przypadku zmiany pakietu na wyższy).


ZASADY I WARUNKI REALIZACJI USŁUG – CZYSZCZENIE PANELI PV

1.Klient oświadcza, że posiada tytuł prawny uprawniający do dysponowania nieruchomością na której zlokalizowane są panele fotowoltaiczne, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Usługi czyszczenia paneli fotowoltaicznych oraz że jest właścicielem paneli fotowoltaicznych lub posiada zgodę właściciel na przeprowadzenie Usługi..

2.Klient zobowiązuje się: 

1) zapewnić pracownikom Usługodawcy swobodny dostęp do miejsca instalacji paneli fotowoltaicznych, w  miejscu oraz terminie uzgodnionym przez Strony jako termin realizacji Usługi.

2)  zapewnić miejsce umożliwiające zaparkowanie pojazdu pracowników Usługodawcy w okolicach nieruchomości.

3) zapewnić pracownikom Usługodawcy dostęp do paneli z ziemi pod odpowiednim kątem w odległości w linii prostej nie większej niż 18 metrów

4) zamknąć psa na czas realizacji Usługi.

3.Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji usługi w przypadku, gdy Klient nie wykonał zobowiązań o których mowa w ust. 2 powyżej, które są niezbędne do zrealizowania Usługi. 

4.Usługa może zostać zrealizowana wyłącznie przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, tj. przy temperaturze dodatniej wynoszącej min. +3*C. W przypadku niższej temperatury Strony mogą ustalić inny termin realizacji Usługi lub anulować zamówienie.

 

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI USŁUG – MYCIE  FARM FOTOWOLTAICZNYCH

1.Klient oświadcza, że posiada tytuł prawny uprawniający do dysponowania nieruchomością na której zlokalizowane są panele fotowoltaiczne, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Usługi mycia paneli fotowoltaicznych. oraz że jest właścicielem paneli fotowoltaicznych lub posiada zgodę właściciel na przeprowadzenie Usługi.

2.Klient zobowiązuje się: 

1) zapewnić pracownikom Usługodawcy swobodny dostęp do miejsca instalacji paneli fotowoltaicznych, w  miejscu oraz terminie uzgodnionym przez Strony jako termin realizacji Usługi.

2)  zapewnić miejsce umożliwiające zaparkowanie pojazdu pracowników Usługodawcy w okolicach nieruchomości.

4) zamknąć psa na czas realizacji Usługi.

3.Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji usługi w przypadku, gdy Klient nie wykonał zobowiązań o których mowa w ust. 2 powyżej, które są niezbędne do zrealizowania Usługi. 

4.Po wykonaniu Usługi Strony są zobowiązane do podpisania protokołu odbioru Usługi, w przypadku nieuzasadnionej odmowy podpisania protokołu odbioru przez Klienta (innego niż Konsument) , Usługodawca jest uprawniony do jednostronnego podpisania protokołu.

5.Usługa może zostać zrealizowana wyłącznie przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, tj. przy temperaturze dodatniej wynoszącej min. +3*C. W przypadku niższej temperatury Strony mogą ustalić inny termin realizacji Usługi lub anulować zamówienie.

 

 

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI USŁUGI PRANIE WYKŁADZIN I TAPICERKI

1.Klient oświadcza, że posiada tytuł prawny uprawniający do dysponowania nieruchomością na której zlokalizowane są wykładziny lub meble podlegające Usłudze w celu umożliwienia Usługodawcy dostępu do miejsca  realizacji usługi.

2.Klient oświadcza, że jest właścicielem wykładzin/y lub mebli podlegających Usłudze lub posiada zgodę właściciela na wykonanie usługi  prania lub impregnacji.

3.Klient  zobowiązuje się zapewnić pracownikom Usługodawcy swobodny dostęp do miejsca  świadczenia Usługi w terminie uzgodnionym przez Strony jako termin realizacji Usługi.

4.Klient jest zobowiązany zapewnić Usługodawcy dostęp do prądu i bieżącej wody, a także dostęp do pomieszczeń oraz wykładzin i mebli podlegających usłudze, na czas realizacji w pomieszczeniu mogą znajdować się wyłącznie pracownicy Usługodawcy.

5.Klient  jest zobowiązany przed przystąpieniem przez Usługodawcę do realizacji usługi przekazać Usługodawcy specyfikację wykładziny lub mebla podlegającego Usłudze.

6.Klient jest zobowiązany do usytuowania wykładziny lub mebla podlegających Usłudze na czas realizacji usługi na powierzchni odpornej na zamoczenia roztworami wodnymi (powierzchnia odporna na wodę), celem uniknięcia ewentualnych uszkodzeń powierzchni pod wykładziną/meblem wskutek realizacji Usługi. 

7.W przypadku gdy Klient nie przygotuje powierzchni na której Usługa ma zostać zrealizowana zgodnie z ust. 6 powyżej, Klient ma świadomość, że powierzchnia może ulec uszkodzeniu wskutek oddziaływania roztworów wodnych na jej powierzchnię lub strukturę, w szczególności na parkiet lub panele drewniane.

8.Usługodawca świadczy Usługę prania wykładzin lub mebli wyłącznie w zakresie odświeżenia tapicerki lub wykładziny oraz usunięcia zabrudzeń powierzchniowych rozpuszczalnych w wodzie, w szczególności  takich, które nie wniknęły w strukturę mebla lub wykładziny.

9.Usługodawca nie świadczy usługi przywrócenia tapicerki lub wykładziny do pierwotnej estetyki tj. takiej jak w przypadku tej samej nowej powierzchni.

10.W wyniku realizacji Usługi mogą ujawnić się plamy lub zabrudzenia, które wniknęły uprzednio w strukturę tapicerki lub wykładziny i nie były widoczne przed realizacją Usługi. Nie są to plamy i zabrudzenia zależne od Usługodawcy i powstałe w na skutek nieprawidłowej realizacji Usługi i Usługodawca nie gwarantuje ich usunięcia.

11.Usługodawca nie gwarantuje usunięcia plam i zabrudzeń widocznych przed praniem, w szczególności wyniku przeprowadzenia Usługi nie zostaną usunięte, uszkodzenia mechaniczne zabrudzenia lub przebarwienia powstałe w związku z następującymi substancjami: wosk, klej, barwniki, w tym farby, substancje spożywcze (kawa, herbata, tłuszcz itp., substancje odzwierzęce lub ludzkie).

12.Pranie wykładzin lub mebli nie stanowi usługi usuwania zapachów.

13Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji usługi w przypadku, gdy Klient nie wykonał zobowiązań o których mowa powyżej.  

14.Po wykonaniu Usługi Strony są zobowiązane do podpisania protokołu odbioru Usługi, w przypadku nieuzasadnionej odmowy podpisania protokołu odbioru przez Klienta (innego niż Konsument), Usługodawca jest uprawniony do jednostronnego podpisania protokołu.

 

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI USŁUGI SPRZĄTANIE GABINETÓW LEKARSKICH

1.Klient oświadcza, że posiada tytuł prawny uprawniający do dysponowania nieruchomością na której ma zostać przeprowadzona Usługa sprzątania gabinetów lekarskich lub posiada zgodę osoby posiadającej odpowiedni tytuł prawny na wykonanie usługi sprzątania gabinetów lekarskich.

2.Klient zobowiązuje się zapewnić pracownikom Usługodawcy swobodny dostęp do miejsca  świadczenia Usługi w terminie uzgodnionym przez Strony, jako termin realizacji Usługi, oraz dostęp do energii elektrycznej (instalacja elektryczna prądu przemiennego 230V, 50Hz, zabezpieczona bezpiecznikiem) i bieżącej wody.

3.W czasie realizacji usługi, w pomieszczeniu podlegającym Usłudze mogą przebywać wyłącznie pracownicy Usługodawcy.

4.W przypadku gdy w ramach zamówionej Usługi zawarta jest dezynfekcja, Klient zobowiązany jest do przestrzegania zasad i warunków wskazanych powyżej w dziale – Zasady i warunki realizacji usługi dezynfekcji, zawartych w niniejszych Szczegółowych warunkach świadczenia usług

5.Klient jest zobowiązany do wskazania Usługodawcy miejsca pozostawienia ścieków powstałych w wyniku świadczenia Usługi sprzątania gabinetów lekarskich, które  ze względu na ich specyfikę nie mogą zostać wylane do kanalizacji komunalnej.

6.W ramach Usługi sprzątania gabinetów lekarskich Usługodawca nie utylizuje, ani nie zabezpiecza odpadów medycznych, odpady te nie podlegają świadczonej Usłudze.

7.Odpady  powstałe w wyniku świadczenia usługi, są opadami Klienta (wytwórca odpadów), Klient zabezpiecza (utylizuje) we własnym zakresie odpady powstałe w wyniku wykonywania Usługi, zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

8.Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji usługi w przypadku, gdy Klient nie wykonał zobowiązań o których mowa powyżej w ust. 1-6, a które są niezbędne do prawidłowego zrealizowania Usługi.

9. Po wykonaniu Usługi Strony są zobowiązane do podpisania protokołu odbioru Usługi, w przypadku nieuzasadnionej odmowy podpisania protokołu odbioru przez Klienta (innego niż Konsument), Usługodawca jest uprawniony do jednostronnego podpisania protokołu odbioru.

10. Zakres czynności w ramach Usługi sprzątania gabinetów lekarskich został określony w tabeli:

 

L.P.

Usługa:

Częstotliwość

Gabinety:

1.

Mycie i dezynfekcja powierzchni podłóg

Zgodnie z wariantem cenowym

2.

Mycie i dezynfekcja poziomych powierzchni mebli

Zgodnie z wariantem cenowym

3.

Wymiana worków w pojemnikach na odpady

Zgodnie z wariantem cenowym

4.

Przecieranie na wilgotno parapetów, grzejników, nóg od stołów i krzeseł

1 x tydzień

5.

Przecieranie na wilgotno i odtłuszczanie słuchawek telefonicznych

1 x miesiąc

6.

Mycie przeszkleń wewnętrznych

1 x tydzień

7.

Mycie urządzeń sanitarno – higienicznych

Zgodnie z wariantem cenowym

8.

Mycie i polerowanie klamek, uchwytów drzwiowych

Zgodnie z wariantem cenowym

Recepcja, ciągi komunikacyjne:

1.

Zmywanie twardych powierzchni podłóg

Zgodnie z wariantem cenowym

2.

Wymiana worków w pojemnikach na odpady

Zgodnie z wariantem cenowym

3.

Przecieranie na wilgotno parapetów, kaloryferów

1 x tydzień

4.

Mycie przeszkleń wewnętrznych

1 x tydzień

Sanitariaty, pomieszczenia socjalne:

1.

Mycie i dezynfekcja powierzchni podłóg

Zgodnie z wariantem cenowym

2.

Mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych

Zgodnie z wariantem cenowym

3.

Mycie i dezynfekcja ścian pokrytych glazurą

1 x tydzień

4.

Wymiana worków w pojemnikach na odpady

Zgodnie z wariantem cenowym

5.

Mycie i polerowanie luster

Zgodnie z wariantem cenowym

6.

Przecieranie na wilgotno parapetów, kaloryferów

1 x tydzień

7.

Dezynfekcja klamek w drzwiach

Zgodnie z wariantem cenowym

Pomieszczenia gospodarcze/magazyn:

1.

Zmywanie twardych powierzchni podłóg

1 x tydzień

2.

Mycie poziomych powierzchni mebli

1 x tydzień

Prace okresowe:

1.

Mycie okien otwieralnych, dostępnych z podłogi (tylko w wariantach cenowych 3, 4 oraz 5 x w tygodniu)

2 x rok

2.

Zamgławianie pomieszczeń (tylko w wariancie cenowym 5 x w tygodniu)

1 x w miesiącu

 

ZASADY I WARUNKI AKCJI PROMOCYJNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ USŁGODAWCĘ W RAMACH SERWISU IMPEL24.PL

1.Usługodawca może organizować akcje promocyjne dotyczące Usług prezentowanych w Serwisie Internetowym impel24.pl, których jest organizatorem.

2. Usługi, których dotyczą akcje promocyjne są świadczone na warunkach i zasadach wskazanych w Regulaminie Serwisu Impel24.pl z uwzględnieniem poniższych dodatkowych zasad.

3. Udział w akcji promocyjnej przez Usługobiorcę jest dobrowolny.

4. Akcje promocyjne dotyczą wyłącznie Usług na które zamówienie złożono za pośrednictwem Serwisu Internetowego impel24.pl.

5.Usługodawca prowadzi następujące akcje promocyjne:

1) Akcja promocyjna na zakup jednorazowej Usługi sprzątania gabinetów lekarskich po promocyjnej cenie 378,00 zł brutto.:

a) akcja jest prowadzona w terminie od […] do dnia […]r. W ramach akcji promocyjnej Usługobiorca może skorzystać ze specjalnego kodu promocyjnego otrzymanego drogą telefoniczną od konsultanta Serwisu internetowego impel24.pl, umożliwiającego Usługobiorcy nabycie jednorazowej Usługi sprzątania gabinetów lekarskich za cenę 378,00 zł brutto przy użyciu Formularza zamówienia.

b ) warunkiem skorzystania z akcji promocyjnej i użycia kodu promocyjnego przez Usługobiorcę jest wpisanie przez Usługobiorcę  w polu „UWAGI” otrzymanego od konsultanta kodu promocyjnego  dostępnego po kliknięciu przycisku „złóż zamówienie” w Formularzu Zamówienia dotyczącego zamówienia usługi sprzątania gabinetów lekarskich.

c) po złożeniu zamówienia i kliknięciu przycisku „Wyślij zamówienie”, Usługodawca prześle do Usługobiorcy na adres e-mail wskazany w Formularzu zamówienia Potwierdzenie złożenia zamówienia do realizacji,  dodatkowo Usługodawca prześle do Usługobiorcy informacje o cenie Usługi  wynoszącą 378,00 zł wraz z linkiem  do szybkiej płatności.

d) kod promocyjny może być wykorzystany i wpisany przez Usługobiorcę wyłącznie w terminie obowiązywania akcji promocyjnej.

UWAGA:

e) z akcji promocyjnej wyłączona jest możliwość nabycia przez Usługobiorcę Usługi sprzątania gabinetów lekarskich za pośrednictwem Formularza Kup-Teraz.

f) Usługobiorca może wziąć udział w akcji promocyjnej i skorzystać z kodu promocyjnego tylko raz w całym okresie obowiązywania akcji promocyjnej.

g) niedozwolone jest również aby Usługa sprzątania gabinetów lekarskich była świadczona w tym samym miejscu (gabinecie lekarskim), ale na podstawie zamówień złożonych przez różnych Usługobiorców. W takim przypadku zamówienie złożone jako ostatnie, zostanie automatycznie anulowane, a środki pieniężne zwrócone zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

e)w ramach akcji promocyjnej można nabyć wyłącznie jednorazową Usługę sprzątania  gabinetów lekarskich, wyłączona jest zatem możliwość zamówienia Usług, które mają być realizowane wielokrotnie tj. więcej niż raz.

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY (WZÓR)  –Załącznik nr 2  do REGULAMINU O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE INTERNETOWYM POD DOMENĄ IMPEL24.PL

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat (Usługodawca): Impel System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000127540, o numerze NIP: 8971613637, o numerze REGON: 93207538000000, dokumentacja spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,.

Oświadczam, że dokonałem zamówienia na usługę jako: (zaznacz właściwe)

ð Osoba fizyczna będąca konsumentem, tj. dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

ALBO

ð Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, w celu związanym bezpośrednio z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiada ona dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Informuję o odstąpieniu od umowy dot. usługi polegającej na:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Numer zamówienia: …………………………………………………………………………………………………………….

Data zawarcia umowy/otrzymania Potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………………………….

Firma przedsiębiorcy:……………………………………………………………………………………………………………………..

Dane/adres:……………………………………………………………………………………………………………………………

Proszę o zwrot zapłaconej ceny na rachunek bankowy nr: …………………………………………………                  

Data i podpis: …………………………

 

 

Wyślij zapytanie