klauzula informacyjna

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu jest Impel System Sp. z o.o., KRS 0000127540, NIP 8971613637, REGON 932075380 mająca swoją siedzibę przy ulicy Antoniego Słonimskiego 1, 50-304 Wrocław tel. 717261161,  e-mail: sklep.internetowy@impel.pl

Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych

Kontakt z Administratorem możliwy jest przy wykorzystaniu danych korespondencyjnych Administratora, bądź mailowo na powyżej wskazany adres e-mail. Administrator informuje, iż w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e- mail: : iod.iap@impel.pl. Prosimy, aby w przypadku wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych, w pierwszej kolejności zwracali się Państwo z pytaniami do Administratora lub do Inspektora Ochrony Danych.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe, będą/mogą być przetwarzane w następujących celach:

1. organizacji spotkania biznesowego on-line przez Administratora, za pośrednictwem platformy MeetSales – m.in. rezerwacji terminu przez osobę zainteresowaną, wysyłki wiadomości e-mail do osoby z potwierdzeniem terminu spotkania oraz linkiem do spotkania (ew. informacji o przełożeniu terminu), realizacji spotkania. W tym przypadku podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej: RODO, polegający na poprawnej organizacji spotkania biznesowego. Dane osobowe będą przetwarzane do czas realizacji  spotkania, a następnie nastąpi ich trwałe przetwarzanie dla powyższego celu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, by umówić spotkanie biznesowe on-line;

2. podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, oraz przetwarzania danych niezbędnego do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane przetwarzane będą przez okres działań zmierzających do podpisania, a następnie  realizacji umowy. Podanie danych w tym celu jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia działań przed realizacją umowy oraz w celu jej realizacji;


3. w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, w szczególności prawa podatkowego, sprawozdawczości finansowej w związku z realizacją powyższego celu przetwarzania, związanego z podpisaniem i realizacją umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), i przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie których dokonywane jest przetwarzanie;


4. dla ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami oraz dla wykazania rozliczalności działań Administratora, o której mowa w art. 5 ust. 2 RODO (dla realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora w postaci zabezpieczenia roszczeń i zapewnienia rozliczalności, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, do czasu przedawnienia roszczeń wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów.

Na potrzeby realizacji powyższych celów Państwa dane osobowe nie będą podlegały decyzjom w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie.

Odbiorcy danych – komu Administrator może przekazać dane osobowe

Państwa dane osobowe będą przekazane spółce Meetsales GmbH z siedzibą w Niemczech, jako dostawcy rozwiązania informatycznego z którego korzysta Administrator. Ponadto dane osobowe mogą być przekazane do innych podmiotów przetwarzających dane osobowe na zlecenie Administratora tj. podmiotom zewnętrznym dostarczające i wspierające wykorzystywane systemy informatyczne, a także inne podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Dane osobowe mogą również być udostępnione podmiotom uprawnionym do dostępu do tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Prawa, które Państwu przysługują

Przysługują̨ Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora:
a) prawo dostępu do danych osobowych
b) Mają Państwo prawo w każdej chwili zażądać informacji o tym, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe. Aby uzyskać taką informację prosimy o kontakt za pomocą wskazanych w niniejszej klauzuli środków komunikacji. 
c) prawo sprostowania danych osobowych
d) Mają Państwo prawo w każdej chwili zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych. Dane osobowe mogą Państwo aktualizować zgłaszając taką potrzebą do nas, za pomocą wskazanych w niniejszej klauzuli środków komunikacji.
e) prawo do usunięcia danych osobowych (bycia zapomnianym)
Mają Państwo prawo w każdej chwili usunąć przetwarzane przez nas dane osobowe, które Państwa dotyczą. Prosimy brać pod uwagę, że prawo to nie jest bezwzględne i jako Administrator możemy odmówić usunięcia tych danych, co do których mamy podstawę do ich dalszego przetwarzania.
f) prawo żądania ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo w każdej chwili zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą, uwzględniając następujące warunki:


a) jeżeli wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po weryfikacji uzasadnionego interesu i dokonaniu każdorazowej oceny.
b) jeżeli zgłoszą nam Państwo, że przetwarzane dane osobowe są niepoprawne, nieaktualne lub niekompletne, ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie tych danych do momentu zweryfikowania ich poprawności.
c) jeżeli przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, a Państwo sprzeciwili się ich usunięciu.
d) jeżeli cel przetwarzania danych został osiągnięty przez Administratora, ale dane te wymagane są przez Państwa do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Mają Państwo prawo w każdej chwili wnieść sprzeciw co do przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą, w zakresie, w jakim te dane przetwarzamy w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora. Zaprzestaniemy wówczas przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba, że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie dla tego procesu, które wykaże wyższość Państwa interesu lub prawa. Zostaniecie państwo poinformowani o tym fakcie.
f) prawo do przenoszenia danych, 

Mają Państwo prawo przenoszenia danych, w tym otrzymania od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych, które dostarczyli Państwo Administratorowi, jeśli podstawą do przetwarzania była zgoda osoby której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), bądź przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Prawo przysługuje również, gdyż przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

a) Prawo niepodlegania decyzji, opierającej się wyłącznie o zautomatyzowane przetwarzanie w tym profilowanie
Mają Państwo prawo by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, i które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.
b) prawo cofnięcia wyrażonej zgody
Maja Państwo prawo w dowolnym momencie cofnąć wyrażoną dobrowolnie zgodę, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
c) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uznają̨ Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące prawa skargi, dostępne są na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.

KLAUZULA INFORMACYJNA – DZIAŁANIA MARKETINGOWE SPÓŁEK GRUPY IMPEL 

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej: RODO), poniżej przekazujemy informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych.

Administrator oraz dane kontaktowe: 

Współadministratorami Państwa danych osobowych są Organizatorzy Pokazu, dalej „Administrator”.  Wykaz

Punktem kontaktowym dla Państwa, w sprawach dotyczących ochrony Twoich danych jest Impel SA, ul. Słonimskiego 1, 50-304 Wrocław, adres e-mail: isa.iod@impel.pl – prosimy i dodanie w treści tematu/wiadomości dopisku: Zgoda Impel System. 

Inspektor Ochrony Danych i dane kontaktowe:

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących Państwu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, mogą Państwo skontaktować się z powołanym Inspektorem Ochrony Danych iod.isa@impel.pl. 

Cele, ich podstawy prawne przetwarzania oraz okres przetwarzania danych osobowych: 

Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach oraz w okresach niezbędnych do ich realizacji:

a) otrzymywania informacji o aktualnych promocjach lub produktach Grupy Impel– wysyłania ofert, odpowiedzi na zapytania i treści marketingowych za pomocą wybranego przez Ciebie kanału komunikacji (SMS, telefon, poczta e-mail) – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci promocji własnej i marketingu własnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne –  okres przetwarzania danych osobowych do momentu odwołania ww. zgód. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania informacji od Administratora. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby realizacji powyższych celów przetwarzania, nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.

b) zakres danych osobowych: 
Przetwarzamy następujący zakres Państwa danych:
adres e-mail,
numer telefonu,
imię i nazwisko,

Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora tj. podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy informatyczne, a także inne podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora i wyłącznie na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i  organizacyjnych zapewniających ochronę danych.  Dane osobowe mogą również być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (kraje trzecie i organizacje międzynarodowe):

Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

Przysługujące uprawnienia: 

Mają Państwo prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego również prawo do żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć wyrażoną dobrowolnie zgodę, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Jeżeli wybrałeś kanał komunikacji do przesyłania treści marketingowych przez Grupę Impel – wyraziłeś zgodę,   możesz ją cofnąć w dowolnym momencie.  Sugerujemy w tym celu przesłać nam wiadomość z tego samego adresu e-mail, na który otrzymujesz treści marketingowe, względnie wypisania się z subskrypcji w polu ANULUJ SUBSKRYPCJĘ (link generowany automatycznie w treści wysłanej wiadomości e-mail). Wyłączną konsekwencją cofnięcia zgody będzie fakt, że nie będziesz otrzymywać dłużej od nas treści marketingowej. Zawiadamiamy również, że cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania przez nas danych, które dokonało się przed tym cofnięciem. 

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza prawo, mają Państwo prawo wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące prawa skargi, dostępne są na stronie internetowej:  https://uodo.gov.pl/pl/83/155

Wyślij zapytanie