Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

Regulamin ważny od 31 maja 2021.

SPIS TREŚCI

I.WSTĘP

II.DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE

III.POSTANOWIENIA OGÓLNE

IV.OGÓLNE ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

V.RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

VI.USŁUGA POLEGAJĄCA NA ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA PRZY POMOCY ELEKTRONICZNEGO FORMULARZA  KUP TERAZ

VII.USŁUGA POLEGAJĄCA NA ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA PRZY POMOCY ELEKTRONICZNEGO FORMULARZA ZAMÓWIENIA

VIII.USŁUGA POLEGAJĄCA NA ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA PRZY POMOCY ELEKTRONICZNEGO FORMULARZA ZAPYTANIA I ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ (E-MAIL) 

IX.USŁUGA ŚWIADCZONA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ POLEGAJĄCA NA PRZESYŁANIU INFORMACJI HANDLOWEJ

X.WARUNKI ZAWIERANIA ORAZ ROZWIĄZANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

XI.OFERTA

XII.ZASADY REALIZACJI USŁUG

XIII.MIEJSCE I CZAS REALIZACJI USŁUGI

XIV.ZASADY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

XV.ANULOWANIE ZAMÓWIENNIAI ZASADY ZWROTU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

XVI.ODPOWIEDZIALNOŚĆ

XVII.ODSTĄPIENIE OD UMOWY

XVIII.REKLAMACJE

XIX.POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

XX.POUFNOŚĆ

XXI.METODY I ŚRODKI TECHNICZNE SŁUŻĄCE WYKRYWANIU I KORYGOWANIU BŁĘDÓW WE WPROWADZANYCH DANYCH.

XXII.WYMAGANIA TECHNICZNE

XXIII.INFORMACJA O SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUGI ŚWIADCZONEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

XXIV.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

XXV.ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

XXVI.PRAWA AUTORSKIE

XXVII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. WSTĘP

1.Niniejszy regulamin odnosi się do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej działającej pod domeną www.impel24.pl, w rozumieniu przepisów art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2020 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm).

2.Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady i warunki świadczenia Usług zamówionych drogą elektroniczną, prezentowanych na stronie internetowej www.impel24.pl, przez administratora strony internetowej będącego jednocześnie usługodawcą tj. spółkę prowadzącą działalność  gospodarczą pod firmą:

Impel System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000127540, NIP: 8971613637, REGON: 93207538000000, dokumentacja spółki przechowywana jest  w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 2 769 000,00 zł.

Dane do korespondencji:

Impel System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 1. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

e-mail: sklep.internetowy@impel.pl

numer infolinii: +48 71 761161

3.Usługodawca nieodpłatnie udostępnia niniejszy Regulamin w Serwisie Internetowym każdorazowo przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Regulamin znajduje się i jest możliwy do pozyskania w odnośniku (linku) zlokalizowanym w stopce strony internetowej www.impel24.pl.

4.Na żądanie Klienta, Usługodawca udostępni niniejszy Regulamin w dodatkowy sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

5.Usługodawca świadczy zgodnie z Regulaminem za pośrednictwem Serwisu Internetowego usługi wyszczególnione, opisane oraz dostępne w Serwisie Internetowym w chwili skorzystania lub zamówienia Usługi. 

6.Usługi prezentowane w Serwisie Internetowym są świadczone przez Usługodawcę wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz na zasadach wskazanych w Regulaminie.

7.Usługodawca może porozumiewać się z Klientem pisemnie (listownie) lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość, tj. przy użyciu telefonu lub poczty elektronicznej (e-mail).

 1. DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE

1) „Regulamin” – niniejszy regulamin określający warunki i zasady korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną w ramach Serwisu Internetowego, a także warunki i zasady świadczenia Usług prezentowanych w Serwisie Internetowym, którego integralną część stanowią Szczegółowe warunki świadczenia Usług, zawierane z Klientem drogą elektroniczną.

2) „Usługodawca” – Impel System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000127540, NIP: 8971613637, REGON: 93207538000000.

3) „Klient” – użytkownik, który korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną, a także osoba fizyczna będąca Konsumentem lub będąca przedsiębiorcą osoba fizyczna (to jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną,  która złożyła zamówienie na realizację Usługi przy użyciu formularzy dostępnych w Serwisie Internetowym.

4) „Konsument” – osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, to jest osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

5) „Godziny robocze” – godziny w przedziale od 8:00 do 16:00 przypadające w Dni Robocze.

6) „Dni Robocze” – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

7) „Serwis Internetowy” – grupa powiązanych ze sobą, w celu zwiększenia funkcjonalności dokumentów HTML, udostępnianych w Internecie przez serwer WWW, zlokalizowany pod adresem internetowym www.impel24.pl prowadzonym przez Usługodawcę, w celu umożliwienia składania zapytań oraz zamówień na prezentowane w Serwisie Internetowym Usługi przy pomocy środków porozumiewania się na odległość.

8) „Formularz Kup Teraz” – zawarty w Serwisie Internetowym formularz umożliwiający złożenie zamówienia na wybraną, prezentowaną w tym Serwisie przez Usługodawcę Usługę, określający podstawowe informacje oraz parametry zamówienia, przy jednoczesnym dokonaniu przez Klienta zapłaty.

9) „Formularz zamówienia” – zawarty w Serwisie Internetowym formularz umożliwiający złożenie zamówienia na wybraną, prezentowaną w tym Serwisie przez Usługodawcę Usługę, określający podstawowe informacje oraz parametry zamówienia. 

10) „Formularz zapytania” – zawarty w Serwisie Internetowym formularz umożliwiający złożenie zapytania dotyczącego usług świadczonych drogą elektroniczną lub prezentowanych w tym Serwisie przez Usługodawcę, określający podstawowe parametry zapytania. 

11) „Potwierdzenie złożenia zamówienia” – dokument elektroniczny przesyłany automatycznie przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany przez Klienta, stanowiący potwierdzenie otrzymania zamówienia oraz informacji przekazanych przez Klienta za pośrednictwem Formularza Kup Teraz lub Formularza Zamówienia.

12) „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji” – dokument elektroniczny przesyłany przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany przez Klienta, stanowiący podsumowanie zamówienia; z chwilą otrzymania przez Klienta Potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji następuje zawarcie Umowy o świadczenie Usługi.

13) „Potwierdzenie zrealizowania zamówienia” – dokument elektroniczny przesyłany po wykonaniu Usługi przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany przez Klienta, zawierający informacje dotyczące zrealizowania Usługi.

14) „System teleinformatyczny” – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 ze zm.), np. komputer, telefon;

15) „SWU” –  zawarte w załączniku nr 1 do Regulaminu – Szczegółowe warunki świadczenia Usług,  stanowiące warunki i zasady zawartej przez Usługodawcę z Klientem drogą elektroniczną Umowy o świadczenie Usługi, będące integralną częścią Regulaminu.

16) „Umowa o świadczenie Usługi” – zawarta drogą elektroniczną umowa pomiędzy Usługodawcą, a Klientem w przedmiocie świadczenia Usługi zamówionej przez Klienta spośród Usług dostępnych w Serwisie Internetowym, na zasadach wskazanych w Regulaminie, w tym SWU.

17) „Usługa” –  usługa prezentowana do nabycia w Serwisie Internetowym i świadczona przez Usługodawcę na warunkach wskazanych w Regulaminie, w tym SWU.

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis Internetowy jest stworzony w celu prezentowania przez Usługodawcę usług opisanych w tym Serwisie oraz zapewnienia możliwości składania zamówień i zapytań przez Klientów na wybrane Usługi, a także zapewnienia możliwości zapłaty za te Usługi.
 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Usługodawcy.
 3. Korzystanie z Serwisu Internetowego oraz świadczenie usług przez Usługodawcę odbywa się na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 4. Zamówienie oraz zakup usług prezentowanych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu Internetowego wymaga uprzedniego zapoznania się Klienta z Regulaminem oraz uprzedniej akceptacji przez Klienta postanowień Regulaminu, w tym SWU.
 5. Klient po wejściu na stronę Serwisu Internetowego wybiera zakładkę dotyczącą wybranej Usługi, określa parametry świadczenia Usługi spośród dostępnych w zawartym na stronie formularzu i dokonuje płatności poprzez dostęp do systemu płatności lub w inny sposób określony w Regulaminie.
 6. Termin realizacji Usługi wynika z ustaleń telefonicznych pomiędzy Klientem a Usługodawcą, potwierdzonych w informacji elektronicznej przesłanej przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta w Potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji. Warunkiem przystąpienia do wykonania zamówionej Usługi jest jej opłacenie jednocześnie ze złożeniem zamówienia, chyba że Usługodawca powiadomił  Klienta  na adres skrzynki elektronicznej e-mail o innym dłuższym terminie płatności.
 7. Prezentowane w Serwisie Internetowym Usługi dezynfekcji są skierowane i dostępne wyłącznie dla przedsiębiorców, to jest osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, co oznacza, że nie są skierowane i nie są dostępne dla Konsumentów. Pozostałe oferowane w Serwisie Internetowym Usługi są skierowane i dostępne wyłącznie dla Konsumentów, co oznacza, że nie są skierowane i nie są dostępne dla przedsiębiorców.
 8. OGÓLNE ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG  DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 9. Usługodawca udostępnia Serwis Internetowy Klientom oraz świadczy określone w Regulaminie usługi drogą elektroniczną w celu: 1) promocji usług,  2) umożliwienia składania zapytań dotyczących Usług prezentowanych w tym Serwisie, 3) umożliwienia składania zamówień i zawierania Umów o świadczenie Usługi bezpośrednio przy użyciu funkcjonalności zawartych w Serwisie Internetowym, w tym wymiany informacji.
 10. Usługodawca zapewnia działanie Systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, umożliwiając nieodpłatnie korzystanie przez Klientów z usług świadczonych drogą elektroniczną, za wyjątkiem świadczenia Usług w oparciu o zawartą z Klientem drogą elektroniczną Umowę o świadczenie Usługi, której realizacja jest odpłatna.
 11. Usługodawca zapewnia Klientom nieodpłatnie korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi,
 12. Klient ponosi koszty własnego dostępu do Internetu oraz wyposażenia w sprzęt i oprogramowanie potrzebne do korzystania z Serwisu Internetowego.
 13. Usługodawca zapewnia jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz potwierdzenie faktu złożenia oświadczeń woli i ich treści, niezbędnych do zawarcia drogą elektroniczną Umowy o świadczenie Usługi, poprzez weryfikację Klienta za pośrednictwem odpowiednio: systemu płatności elektronicznej lub kontaktu telefonicznego i adresu poczty elektronicznej (e-mail). 
 14. Usługodawca umożliwia Klientowi zakończenie, w każdej chwili, korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, poprzez zaprzestanie korzystania z Serwisu Internetowego lub przesłanie informacji pocztą elektroniczną (e-mail) o woli zakończenia usługi (np. otrzymywanie informacji handlowej), (za wyjątkiem rozwiązania zawartej drogą elektroniczną Umowy o świadczenie Usługi, której zasady rozwiązywania zostały określone w dalszej części Regulaminu).
 15. Usługodawca podejmuje działania niezbędne do prawidłowego i w pełni poprawnego działania Serwisu Internetowego w zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej, w tym informatycznej, i zobowiązuje się usuwać nieprawidłowości. 
 16. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 17. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu Internetowego następuje z chwilą wyświetlenia Serwisu Internetowego w przeglądarce internetowej na ekranie urządzenia, z którego korzysta Klient, a zakończenie korzystania ze Serwisu Internetowego następuje z chwilą zamknięcia w przeglądarce internetowej okna Serwisu Internetowego.  
 18. Usługodawca w ramach prowadzonego Serwisu Internetowego świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na:

1) udostępnieniu Formularza Kup-Teraz;

2) udostępnieniu Formularza Zamówienia;

3) udostępnieniu Formularza Zapytania;

4) przekierowaniu do odrębnego serwisu płatności działającego jako aplikacja internetowa (webowa) pod adresem strony internetowej www.przelewy24.pl, prowadzonego przez PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, w celu zapłaty za Usługę;

5) pomocy w korzystaniu z Serwisu Internetowego;

6) zawieraniu Umów o świadczenie Usługi oferowanej w Serwisie Internetowym za pośrednictwem: Formularza Kup Teraz, Formularza Zamówienia i poczty elektronicznej (e-mail) oraz kontaktu telefonicznego.

7) subskrypcji informacji handlowej, polegającej na przesyłaniu pod wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail), biuletynu informacyjnego dotyczącego promocji usług lub informacji o nowych usługach Usługodawcy i podmiotów z grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Impel SA (których lista dostępna jest w Serwisie Internetowym) do której należy Usługodawca, w szczególności za pośrednictwem Serwisu Internetowego. 

8) przesyłania automatycznych informacji marketingowych o usługach i akcjach marketingowych, od  Impel System Sp. z o.o. oraz spółek należących do grupy kapitałowej Impel S.A przy użyciu podanego numeru telefonu oraz adresu e-mail oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.

9)udostępnienie usługi LiveChat, umożliwiającej Klientowi bezpośredni kontakt z Usługodawcą w czasie rzeczywistym oraz obsługę Klienta za pomocą wyświetlonego na stronie okna chatu. Klient inicjuje rozmowę poprzez rozwinięcie (klilknięcie) przycisku chatu, dostępnego u dołu stron Serwisu Internetowego.

10)udostępnienie usługi do przesłania oceny zadowolenia Klienta za pomocą klikniecia przycisku (widget) widocznego po prawej stronie podstron dotyczących usług i kategorii, zawartych w Serwisie Internetowym.

 1. USŁUGA POLEGAJĄCA NA ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA PRZY POMOCY ELEKTRONICZNEGO FORMULARZA KUP  TERAZ
 2. Klienci mogą zapoznać się z zakresem, rodzajami i zastosowaniem prezentowanych w Serwisie Internetowym Usług, poprzez zapoznanie się z informacjami zawartymi w ich opisie dostępnym w Serwisie Internetowym.
 3. Złożenie zamówienia przy pomocy zawartego w Serwisie Internetowym Formularza Kup Teraz rozpoczyna się w momencie wyboru przez Klienta jednego z rodzajów Usług oferowanych przez Usługodawcę i poprzez zaznaczenie (kliknięcie) wybranej Usługi przez Klienta.
 4. Po dokonaniu wyboru Usługi przez Klienta, Klient przechodzi do obligatoryjnego wypełnienia pól konfiguratora zamówienia Kup Teraz dotyczącego wybranej Usługi, to jest:

1) w przypadku wyboru zakładki Usługi dezynfekcji, Klient (będący przedsiębiorcą) wskazuje liczbę metrów kwadratowych, na których ma być zrealizowana Usługa oraz miejsce realizacji Usługi wypełniając pola: kod pocztowy (wymagane), miasto (wymagane), ulica (wymagane), nr budynku i nr lokalu (wymagane); 

2) w przypadku wyboru zakładki Usługi na cmentarzu (Usługa podstawowa sprzątanie, Usługa standardowa sprzątanie i mycie, Usługa kompleksowa, sprzątanie, czyszczenie)Klient (będący Konsumentem): wskazuje cmentarz poprzez wybór lokalizacji cmentarza na mapie, wybiera z rozwijanej listy rodzaj nagrobka: 

 1. a) urna /mały grób do 1 m2, 
 2. b) grób pojedynczy do 2 m2, 
 3. c) grób podwójny do 4 m2, 
 4. d) grobowiec większy niż (>) 4 m2, 

a także wybiera, czy usługa ma zostać wykonana jednorazowo, czy powtórzona wielokrotnie – do wyboru:

 1. a) dwukrotnie (2 x), 
 2. b) czterokrotnie (4 x),
 3. c) lub dwunastokrotnie (12 x).

3) w przypadku wyboru zakładki Usługi czyszczenie fotowoltaiki, Klient (będący Konsumentem): wybiera z rozwijanej listy województwo, wskazuje miejsce realizacji Usługi wypełniając pola: kod pocztowy (wymagane), miasto (wymagane), ulica (wymagane), nr lokalu (wymagane), wskazuje w polu do wpisania liczbę paneli do wyczyszczenia, wybiera, czy usługa ma zostać wykonana jednorazowo, czy powtórzona wielokrotnie – do wyboru:

 1. a) dwukrotnie (2 x),
 2. Po wykonaniu czynności opisanych w ust. 3 powyżej, system Serwisu Internetowego dokona automatycznej wyceny wybranej Usługi, w oparciu o wyżej wskazane, wprowadzone przez Klienta dane dotyczące wybranej Usługi oraz wyświetli informację o cenie wybranej Usługi, która zawiera podatek VAT oraz koszty dojazdu Usługodawcy do miejsca świadczenia Usługi.
 3. Po wykonaniu czynności, o których mowa powyżej, poprzez kliknięcie pola „Kup Teraz” następuje etap związany z rozpoczęciem złożenia zamówienia na wybraną Usługę za jednoczesną zapłatą ceny przez Klienta.
 4. KROK 1: Klient podaje w polach formularza następujące dane niezbędne do złożenia zamówienia, to jest:

1) w przypadku, gdy Klient jest przedsiębiorcą (tylko Usługa dezynfekcji) i zaznacza pole wyboru Firma, Klient wypełnia pola formularza i wskazuje:

– nazwa podmiotu/firmy (wymagane);

– adres siedziby podmiotu:

– kod pocztowy (wymagane);

– miasto (wymagane);

– ulica (wymagane);

– nr budynku i nr lokalu (wymagane);

– NIP (wymagane);

– imię i nazwisko zamawiającego (wymagane);

– telefon kontaktowy (wymagane);

– adres poczty elektronicznej (e-mail)  (wymagane);

– preferowany termin realizacji Usługi;

– ewentualne uwagi w polu do wpisania wiadomości; 

2) w przypadku, gdy Klient jest Konsumentem (Usługi inne niż Usługa dezynfekcji) i zaznacza pole wyboru Klient indywidualny, Klient wypełnia pola formularza i wskazuje:

– Imię i nazwisko Klienta (wymagane);

– adres zamieszkania:

– kod (wymagane);

– miasto (wymagane);

– ulica (wymagane);

– nr budynku i nr lokalu (wymagane);

– telefon kontaktowy (wymagane);

– adres poczty elektronicznej (e-mail) (wymagane);

– preferowany termin realizacji Usługi;

– ewentualne uwagi w polu do wpisania wiadomości;

3) Dodatkowo w przypadku Usługi na cmentarzu (Usługa podstawowa sprzątanie, Usługa standardowa sprzątanie i mycie, Usługa kompleksowa, sprzątanie, czyszczenie)Klient (tylko będący Konsumentem) wypełnia pola formularza:

– imię i nazwisko osoby zmarłej (wymagane);

– data urodzin osoby zmarłej (MM/DD/RRRR);

– data zgonu osoby zmarłej (DD/MM/RRRR) (wymagane);

– numer grobu;

 1. KROK 2: Klient przed złożeniem zamówienia ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem, w tym Szczególnymi warunkami świadczenia Usługi (SWU),  akceptację  Regulaminu Klient potwierdza poprzez kliknięcie checboxa stanowiącego oświadczenie Klienta o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i jego akceptacji.
 2. KROK 3:złożenie zamówienia finalizuje kliknięcie przycisku „Zapłać teraz wygodnie z Przelewy24” oraz zaznaczenie checkboxa z oświadczeniem o zapoznaniu i akceptacji Regulaminu.
 3. KROK 4: następnie Klient zostaje przekierowany do zewnętrznego systemu płatności, gdzie dokonuje wyboru metody płatności spośród dostępnych (bankowość on-line, BLIK, portfele elektroniczne) i dokonuje zapłaty za wybraną Usługę.
 4. KROK 5: Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Klient otrzymuje Potwierdzenie złożenia zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany na etapie składania zamówienia (KROK 1).
 5. KROK 6: Usługodawca, w przeciągu 24 Godzin Roboczych od momentu złożenia zamówienia przez Klienta, podejmie próby kontaktu telefonicznego lub przy użyciu poczty elektronicznej (e-mail) z Klientem, celem:

1) w przypadku zamówienia Usługi Dezynfekcji:

– potwierdzenie złożenia zamówienia przez Klienta;

– potwierdzenie poprawności danych wskazanych przez Klienta w konfiguratorze i formularzu;

– uzgodnienia daty i godziny wykonania Usługi;

– weryfikacji poprawności wybranej metody dezynfekcji dla potrzeb Klienta; 

– wskazanie rodzaju pomieszczeń, w jakich Usługa ma zostać przeprowadzona;

2) W przypadku zamówienia Usługi na Cmentarzu:

– potwierdzenie złożenia zamówienia przez Klienta;

– potwierdzenie poprawności danych wskazanych przez Klienta w konfiguratorze i formularzu;

– uzgodnienia daty wykonania Usługi;

– informacje o materiale (kruszcu), z jakiego wykonany jest nagrobek;

– stanie zabrudzeń nagrobka;

– rodzaj i ilość uszkodzeń;

3) w przypadku wyboru Usługi czyszczenie fotowoltaiki: 

– potwierdzenie złożenia zamówienia przez Klienta;

– potwierdzenie poprawności danych wskazanych przez Klienta w konfiguratorze i formularzu;

– uzgodnienia daty i godziny wykonania Usługi;

 1. KROK 7: Następnie na podany w elektronicznym formularzu zamówienia adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta zostaje przesłane przez Usługodawcę Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji ze wszystkimi jego składnikami i informacjami wskazanymi w Kroku 1 oraz Kroku 6, oraz informacją o prawie do odstąpienia od umowy.
 2. KROK 8: Z chwilą przesłania przez Usługodawcę Potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, następuje zawarcie pomiędzy Usługodawcą a Klientem Umowy o świadczenie Usługi wskazanej w złożonym przez Klienta zamówieniu, na warunkach określonych w Regulaminie, w tym SWU.
 3. W przypadku nieopłacenia zamówienia w terminie 12 Godzin Roboczych od chwili wysłania Formularza Zamówienia Kup Teraz, zamówienie zostaje anulowane i wygasa automatycznie.
 4. Warunki Umowy o świadczenie Usługi zamówionej przez Klienta są zawarte w Regulaminie, w tym SWU.

VII. USŁUGA POLEGAJĄCA NA ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA PRZY POMOCY ELEKTRONICZNEGO FORMULARZA ZAMÓWIENIA

 1. Klienci  mogą zapoznać się z zakresem, rodzajami i zastosowaniem prezentowanych w Serwisie Internetowym Usług, poprzez zapoznanie się z informacjami zawartymi w ich opisie dostępnym w Serwisie Internetowym.
 2. Złożenie zamówienia przy pomocy zawartego w Serwisie Internetowym Formularza zamówienia rozpoczyna się w momencie wyboru przez Klienta jednego z rodzajów/pakietów Usług oferowanych przez Usługodawcę i poprzez zaznaczenie (kliknięcie) wybranej Usługi przez Klienta.
 3. Po dokonaniu wyboru Usługi przez Klienta, Klient przechodzi do obligatoryjnego wypełnienia pól konfiguratora zamówienia dotyczącego wybranej Usługi, to jest:

1) w przypadku wyboru zakładki Usługi dezynfekcji, Klient (będący przedsiębiorcą) wskazuje liczbę metrów kwadratowych, na których ma być zrealizowana Usługa oraz miejsce realizacji Usługi wypełniając pola: kod pocztowy (wymagane), miasto (wymagane), ulica (wymagane), nr budynku i nr lokalu (wymagane).

2) w przypadku wyboru zakładki Usługi na cmentarzu (czyszczenie nagrobka) Klient (będący Konsumentem): wskazuje cmentarz poprzez wybór lokalizacji cmentarza na mapie, wybiera z rozwijanej listy rodzaj nagrobka:  

 1. a) urna/mały grób do 1 m2, 
 2. b) grób pojedynczy do 2 m2, 
 3. c) grób podwójny do 4 m2, 
 4. d) grobowiec większy niż (>) 4 m2, 

   a także wybiera, czy Usługa ma zostać wykonana jednorazowo, czy powtórzona wielokrotnie – do wyboru:

 1. a) dwukrotnie (2 x),
 2. b)  czterokrotnie (4 x),  
 3. c) lub dwunastokrotnie (12 x).

   w przypadku wyboru zakładki Usługi czyszczenie fotowoltaiki, Klient (będący Konsumentem): wybiera z rozwijanej listy województwo, wskazuje miejsce realizacji Usługi wypełniając pola: kod pocztowy (wymagane), miasto (wymagane), ulica (wymagane), nr budynku i nr lokalu (wymagane), wskazuje w polu do wpisania liczbę paneli do wyczyszczenia, wybiera czy usługa ma zostać wykonana jednorazowo, czy powtórzona wielokrotnie – do wyboru:

 1. a) dwukrotnie (2 x),  
 2. Po wykonaniu czynności opisanych w ust. 3 powyżej, system Serwisu Internetowego dokona automatycznej wyceny wybranej Usługi, w oparciu o wyżej wskazane, wprowadzone przez Klienta dane dotyczące wybranej Usługi oraz wyświetli informację o cenie wybranej Usługi, która zawiera podatek VAT oraz koszty dojazdu Usługodawcy do miejsca świadczenia Usługi.
 3. Po wykonaniu czynności, o których mowa powyżej, poprzez kliknięcie pola „Złóż zamówienie teraz” następuje etap związany z rozpoczęciem złożenia zamówienia na wybraną Usługę.
 4. KROK 1:Klient podaje w polach formularza następujące dane niezbędne do złożenia zamówienia, to jest:

1) w przypadku, gdy Klient jest przedsiębiorcą (tylko Usługa dezynfekcji) i zaznacza pole wyboru Firma, Klient wypełnia pola formularza i wskazuje:

– nazwa podmiotu/firmy (wymagane);

– adres siedziby podmiotu:

– kod pocztowy (wymagane);

– miasto (wymagane);

– ulica (wymagane);

– nr budynku i nr lokalu (wymagane);

– NIP (wymagane);

– imię i nazwisko zamawiającego (wymagane);

– telefon kontaktowy (wymagane);

– adres poczty elektronicznej (e-mail) (wymagane);

– preferowany termin realizacji usługi;

– ewentualne uwagi w polu do wpisania wiadomości;

2) w przypadku, gdy Klient jest Konsumentem (Usługi inne niż Usługi dezynfekcji) i zaznacza pole wyboru Klient indywidualny, Klient wypełnia pola formularza i wskazuje:

– Imię i nazwisko Klienta (wymagane); 

– adres zamieszkania:

– kod (wymagane);

– miasto (wymagane);

– ulica (wymagane);

– nr budynku i nr lokalu (wymagane);

– telefon kontaktowy (wymagane);

– adres poczty elektronicznej (e-mail) (wymagane);

– preferowany termin realizacji usługi;

– ewentualne uwagi w polu do wpisania wiadomości ;

3) Dodatkowo w przypadku Usługi na Cmentarzu (Usługa podstawowa sprzątanie, Usługa standardowa sprzątanie i mycie, Usługa kompleksowa, sprzątanie, czyszczenie) Klient wypełnia pola formularza:

– imię i nazwisko osoby zmarłej (wymagane);

– data urodzin osoby zmarłej (MM/DD/RRRR);

– data zgonu osoby zmarłej (DD/MM/RRRR) (wymagane);

– numer grobu;

 1. KROK 2: Klient przed złożeniem zamówienia ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem, w tym Szczególnymi warunkami świadczenia Usługi (SWU),  akceptację  Regulaminu Klient potwierdza poprzez kliknięcie checboxa stanowiącego oświadczenie Klienta o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i jego akceptacji.
 2. KROK 3: Złożenie zamówienia finalizuje kliknięcie przycisku „Wyślij zamówienie teraz” oraz odznaczenie checkboxa z oświadczeniem o zapoznaniu i akceptacji Regulaminu.
 3. KROK 4: Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Klient otrzymuje Potwierdzenie złożenia zamówienia na adres elektroniczny – adres skrzynki e-mail wskazany na etapie składania zamówienia (KROK 1) oraz w odrębnej wiadomości e-mail link umożliwiający dokonanie szybkiej płatności za złożone zamówienie. Klient ma 3 Dni Robocze na dokonanie płatności za Usługi objęte zamówieniem, liczone od chwili otrzymania wiadomości.
 4. KROK 5: Usługodawca, w przeciągu 24 Godzin Roboczych od momentu otrzymania płatności za zamówienie lub ewentualnie potwierdzenia jej dokonania przez Klienta,, podejmie próby kontakty telefonicznego lub przy pomocy poczty elektronicznje e-mail z Klientem, celem:

1) w przypadku zamówienia Usługi Dezynfekcji:

– potwierdzenie złożenia zamówienia przez Klienta;

– ustalenia terminu oraz sposobu płatności za Usługę;

– potwierdzenie poprawności danych wskazanych przez klienta w formularzu;

– uzgodnienia daty i godziny wykonania Usługi;

– weryfikacji poprawności wybranej metody dezynfekcji do potrzeb Klienta oraz rodzaju dezynfekowanego pomieszczenia;

– wskazanie rodzaju pomieszczeń w jakich Usługa ma zostać przeprowadzona;

2) W przypadku zamówienia Usługi na Cmentarzu (Usługa podstawowa sprzątanie, Usługa standardowa sprzątanie i mycie, Usługa kompleksowa, sprzątanie, czyszczenie):

– potwierdzenie złożenia zamówienia przez Klienta;

– ustalenia terminu oraz sposobu płatności za Usługę;

– potwierdzenie poprawności danych wskazanych przez Klienta w formularzu;

– uzgodnienia daty wykonania Usługi;

– informacje o materiale (kruszcu), z jakiego jest wykonany jest nagrobek;

– stanie zabrudzeń nagrobka;

– stan techniczny nagrobka (np. rodzaj i ilość uszkodzeń);

3) W przypadku wyboru Usługi czyszczenie Fotowoltaiki paneli fotowoltaicznych:

– potwierdzenie złożenia zamówienia przez Klienta;

– ustalenia terminu oraz sposobu płatności za Usługę;

– potwierdzenie poprawności danych wskazanych przez Klienta w formularzu;

– uzgodnienia daty wykonania Usługi;

 1. KROK 6: Następnie na podany w elektronicznym formularzu zamówienia adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta zostaje przesłane przez Usługodawcę Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji ze wszystkimi jego składnikami i informacjami wskazanymi w Kroku 1 oraz Kroku 6, oraz informacją o prawie do odstąpienia od umowy.
 2. KROK 7: po zapłacie ceny za zamówione Usługi, z chwilą przesłania przez Usługodawcę Potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, następuje zawarcie pomiędzy Usługodawcą a Klientem Umowy o świadczenie Usługi wskazanej w złożonym przez Klienta zamówieniu, na warunkach określonych w Regulaminie, w tym SWU.
 3. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest jego opłacenie przez Klienta, w przypadku nieopłacenia zamówienia na Usługę w terminie do 3 Dni Roboczych od dnia otrzymania wiadomości e-mail umożliwiającej dokonanie szybkiej płatności, zamówienie zostaje anulowane automatycznie.
 4. Warunki Umowy o świadczenie Usługi zamówionej przez Klienta są zawarte w Regulaminie, w tym SWU.

VIII. USŁUGA POLEGAJĄCA NA ZŁOŻENIU ZAPYTANIA PRZY POMOCY ELEKTRONICZNEGO FORMULARZA ZAPYTANIA LUB ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ (E MAIL) 

 1. Klient może przesłać za pośrednictwem Formularza zapytania do Usługodawcy dowolne pytanie dotyczące wszelkich usług prezentowanych lub świadczonych w Serwisie Internetowym. Formularz zapytania znajduje się dodatkowo na podstronie dotyczącej Usługi mycia farm fotowoltaicznych.
 2. KROK 1: W celu przesłania zapytania do Usługodawcy, Klient podaje w polach formularza następujące dane niezbędne do złożenia zapytania, to jest:

1) w przypadku, gdy zapytanie składa Klient będący osobą fizyczną, w imieniu własnym wskazuje:

– imię i nazwisko Klienta (wymagane);

– adres poczty elektronicznej (e-mail) (wymagane);

– numer telefonu (wymagane);

– województwo (wymagane);

– temat poprzez „Wybierz temat” (lista rozwijana trzech kategorii + inne);

– wpisuje treść pytania poprzez uzupełnienie odpowiednego pola tekstowego;

2) w przypadku, gdy Klient wypełnia Formularz w imieniu przedsiębiorcy (firmy), którego reprezentuje, wypełnia pola formularza i wskazuje:

– imię i nazwisko (wymagane);

– adres poczty elektronicznej (e-mail) (wymagane);

– numer telefonu (wymagane);

– pełna nazwa firmy zgodnie z wpisem do odpowiedniego rejestru;

– NIP przedsiębiorcy (firmy);

– województwo (wymagane);

– temat poprzez „Wybierz temat” (lista rozwijana trzech kategorii + inne);

– wpisuje treść pytania poprzez uzupełnienie odpowiedniego pola tekstowego;

 1. KROK 2: Klient przed wysłaniem zapytania, ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem, co potwierdza poprzez kliknięcia checkboxa stanowiącego oświadczenie Klienta o zapoznaniu się z treścią Regulaminu.
 2. KROK 3: Przesłanie zapytania do Usługodawcy finalizuje kliknięcie przycisku „Wyślij Zapytanie” oraz odznaczenie checkboxa z oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią aktualnie obowiązującego Regulaminu.
 3. Usługodawca skontaktuje się z Klientem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (e-mail).
 4. USŁUGA ŚWIADCZONA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ POLEGAJĄCA NA PRZESYŁANIU –INFORMACJI HANDLOWEJ 
 5. Subskrypcja informacji handlowej, jako informacji o produktach, promocjach, konkursach organizowanych przez Usługodawcę oraz spółki z grupy Impel, w której spółką dominującą jest spółka Impel SA (których lista dostępna jest w Serwisie Internetowym) może być świadczona na rzecz Klienta wyłącznie za jego zgodą.
 6. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej, poprzez kliknięcie odpowiedniego checkbox przy wypełnianiu Formularza Zapytania, Formularza Kup Teraz lub Formularza Zamówienia, odrębnie Klient może  także wyrazić zgodę na otrzymanie informacji handlowych w sposób automatyczny także przy użyciu telefonu (SMS).
 7. Na adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta zostaje przesłana wiadomość elektroniczna (e-mail) z potwierdzeniem wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej. 
 8. Odwołanie zgody na przetwarzanie adresu poczty elektronicznej (e-mail) Klienta oraz chęci otrzymywania informacji handlowej może nastąpić w każdej dostępnej formie (np. poprzez kontakt telefoniczny lub wiadomość elektroniczną (e-mail), co spowoduje zaprzestanie subskrypcji informacji handlowej.
 9. Polityka prywatności, stanowiący odrębny dokument, zawiera informację w zakresie przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
 10. WARUNKI ZAWIERANIA ORAZ ROZWIĄZANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 11. Zawarcie umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną polegających na korzystaniu przez Klienta z Serwisu Internetowego następuje z chwilą skorzystania z Serwisu Internetowego, to jest z chwilą wyświetlenia Serwisu Internetowego w przeglądarce internetowej na ekranie urządzenia, z którego korzysta Klient, a rozwiązanie takiej umowy następuje z chwilą zaniechania korzystania z Serwisu Internetowego przez Klienta, to jest z chwilą zamknięcia Serwisu Internetowego w przeglądarce internetowej na ekranie urządzenia, z którego korzysta Klient.
 12. Zawarcie Umowy o świadczenie Usługi i jej rozwiązanie następuje na zasadach wskazanych w Regulaminie w dziale (XVII) Odstąpienie od Umowy oraz Anulowanie zamówienia i zasady zwrotu środków pieniężnych (XV).
 13. OFERTA
 14. Wszelkie cenniki i materiały informacyjne dotyczące Usług, do momentu przesłania przez Usługodawcę Potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, mają charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 11 Kodeksu cywilnego, a jedynie za zaproszenie do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego.
 15. Brak odpowiedzi Usługodawcy na zapytania Klienta oraz zastrzeżenia do zamówienia na daną Usługę nie stanowi oświadczenia o przyjęciu oferty w wersji zaproponowanej przez Klienta.

XII. ZASADY REALIZACJI USŁUG

 1. W przypadku złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronie Serwisu Internetowego pod domeną www.impel24.pl na wybraną Usługę, w momencie otrzymania przez Klienta Potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji na wskazany przez Klienta w formularzu adres poczty elektronicznej (e-mail), dochodzi do zawarcia pomiędzy Usługodawcą, a Klientem Umowy o świadczenie Usługi, na zasadach wskazanych w Regulaminie, w  tym SWU.
 2. Umowa o świadczenie Usługi jest zawarta na czas wykonania usługi.
 3. Z chwilą otrzymania Potwierdzenia przyjęcia zamówienia  do realizacji, Klient zleca, a Usługodawca jest zobowiązany do realizacji zamówionej Usługi na zasadach zawartych w potwierdzeniu, które zawiera dane wskazane przez Klienta w formularzu oraz uzgodnione przez Strony w formie telefonicznej.
 4. Klient jest zobowiązany również do zapoznania się oraz realizacji obowiązków wynikających z Szczegółowych warunków realizacji Usługi, które są niezbędne do prawidłowej realizacji usługi oraz zawierają zasady i warunki realizacji danego rodzaju usługi przez Usługodawcę.
 5. Treść Szczegółowych warunków realizacji Usługi, które stanowią integralną część Regulaminu, jest zawarta w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 6. Klient jest zobowiązany do wykonywania swoich zobowiązań do momentu wykonania Usługi lub anulowania zamówienia i rozwiązania Umowy o świadczenie Usługi.

XIII. MIEJSCE I CZAS REALIZACJI USŁUGI 

 1. Usługodawca jest zobowiązany zrealizować zamówioną przez Klienta Usługę w miejscu wskazanym przez Klienta w Formularzu Kup Teraz lub Formularzu Zamówienia i potwierdzonym przez Usługodawcę w Potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.
 2. Termin realizacji Usługi zostanie ustalony przez Strony telefonicznie oraz zostanie wskazany w treści Potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przesłanego przez Usługodawcę do Klienta na wskazany w Formularzu adres poczty  elektronicznej (e-mail).
 3. Strony w czasie do 48h przed ustalonym terminem realizacji Usługi, mogą dokonać zmiany uzgodnionego terminu realizacji Usługi kontaktując się w tym celu z drugą Stroną i ustalając nowy termin realizacji Usługi, który zostanie potwierdzony w przesłanym przez Usługodawcę potwierdzeniu zmiany terminu realizacji Usługi.
 4. W przypadku braku porozumienia Stron co do nowego terminu zrealizowania Usługi, zamówienie zostaje anulowane, a Umowa o świadczenie Usługi ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym. 
 5. W przypadku, anulowania zamówienia, gdy Klient dokonał już płatności za Usługę, Usługodawca jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Klienta uiszczonej uprzednio przez Klienta opłaty za realizację usługi na zasadach wskazanych w dziale XV.

XIV. ZASADY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Za świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Klienta wybranej Usługi należna jest opłata, którą Klient zobowiązany jest zapłacić w wysokości zgodnej ze złożonym zamówieniem na Usługę i potwierdzonej w Potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.
 2. Wysokość opłaty za Usługę jest zależna od wprowadzonych przez Klienta  parametrów dotyczących Usługi i jest generowana automatycznie po wprowadzeniu przez Klienta do Formularza Kup Teraz lub Formularza Zamówienia danych dotyczących wybranej usługi.
 3. Cena za Usługę zawiera podatek VAT. 
 4. Płatność za Usługę następuje w wybranej przez Usługodawcę formie:

1) płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Usługodawcy, 

2) płatność on-line za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl;

 1. Informacja o otrzymaniu płatności wysyłana jest automatycznie (w przypadku płatności przez serwis przelewy24.pl) lub przez Usługodawcę w momencie zaksięgowania wpłaty na konto techniczne Usługodawcy w serwisie przelewy24.pl. 
 2. Warunkiem przyjęcia do realizacji Usługi zamówionej za pośrednictwem Formularza Kup Teraz jest dokonanie przez Klienta zapłaty w terminie 12 Godzin Roboczych od momentu  złożenia zamówienia na wybraną usługę.
 3. Warunkiem realizacji Usługi zamówionej za pośrednictwem Formularza Zamówienia jest dokonanie przez Klienta zapłaty w terminie 3 Dni Roboczych od dnia otrzymania wiadomości e-mail zawierającej link do szybkiej płatności, przesłanym na adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta.. 
 4. Datą płatności za Usługę jest data zaksięgowania (wpływu) środków na rachunku bankowym Usługodawcy.
 5. W przypadku niedokonania zapłaty za wybraną Usługę, w terminach oraz w sposób wskazany w Regulaminie, zamówienie zostaje anulowane automatycznie.
 6. Usługodawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
 7. ANULOWANIE ZAMÓWIENIA  I ZASADY ZWROT ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
 8. Złożone przez Klienta zamówienie na Usługę zostaje anulowane lub Umowa o świadczenie Usługi zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy:

1) Klient nie dokona płatności za zamówioną Usługę w terminie 12 Godzin Roboczych  od  momentu przesłania zamówienia za pośrednictwem Formularza Kup Teraz.

2) Klient nie dokona płatności za Usługę zamówioną za pośrednictwem Formularza zamówienia w terminie 3 Dni Roboczych od dnia otrzymania wiadomości e-mail zawierającej link do szybkiej płatności.

3) Termin realizacji usługi został zmieniony przez którąkolwiek ze Stron zgodnie z ust. 3 dział XIII Regulaminu, a jednocześnie Strony nie ustaliły nowego terminu realizacji Usługi.

4) Usługodawca nie może zrealizować Usługi z przyczyn leżących po stronie Klienta, które są wskazane w Szczegółowych warunkach świadczenia Usługi (SWU).

5) Klient złoży wniosek o anulowanie Usługi, a Usługodawca wyrazi zgodę na jej anulowanie (rozwiązanie za porozumieniem Stron).

6) Klient wypowiedział Umowę o świadczenie usługi na zasadach Kodeksu Cywilnego, przesyłając do Usługodawcy oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie Usługi w formie pisemnej lub za pośrednictwem skrzynki elektronicznej email pod rygorem nieważności.

7) Klient odstąpił od Umowy o świadczenie usługi na podstawie postanowień działu XVII.

 1. Wszelkie zwroty płatności za niezrealizowane Usługi wykonywane są przez Usługodawcę przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
 2. Zwrot dokonanych płatności na rzecz Klienta nastąpi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie do 14 dni, począwszy od dnia wystąpienia przyczyny uzasadniającej zwrot środków.
 3. Anulowanie zamówienia jest potwierdzone przesłanym przez Usługodawcę Potwierdzeniem anulowania zamówienia, na adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta wskazany w formularzu.

5.W przypadku wypowiedzenia Umowy o świadczenie usługi na zasadach Kodeksu Cywilnego  i po upływie terminu na odstąpienie od umowy zgodnie z działem XVII Regulaminu, Usługodawca jest uprawniony do  zatrzymania kwoty stanowiącej wysokość wydatków poczynionych w celu wykonania Usługi, oraz część wynagrodzenia odpowiadającą wykonanym czynnościom, z zastrzeżeniem ust.  6 i 7 poniżej.

 1. Jeżeli wypowiedzenie o którym mowa w ust. 5 powyżej nastąpiło bez ważnego powodu, Klient jest zobowiązany także do naprawienia szkody wynikłej z wypowiedzenia Umowy o świadczenie usługi, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej.
 2. W odniesieniu do Klienta nie będącego Konsumentem lub osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, o której mowa w art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta, przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy o świadczenie usługi przez Klienta w okresie 48h Godzin Roboczych poprzedzających termin realizacji Usługi lub w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji Usługi z przyczyn leżących po stronie Klienta, Usługodawca jest uprawniony do zatrzymania kwoty stanowiącej 100% ceny za zamówioną Usługę, która nie została zrealizowana z powyższych przyczyn.
 3. Usługodawca oświadcza, że zakup Usług wielokrotnych (2x, 4x, 12x)  jest objęty rabatem. Łączna obniżona cena za Usługi  (a co za tym idzie cena jednostkowa) za usługi świadczone wielokrotnie (2x, 4x, 12x) i opłacone z góry, obowiązuje wyłącznie w przypadku wykonania przez Usługodawcę wszystkich zamówionych przez Klienta usług wielokrotnych. 
  9. W przypadku zamówienia przez Klienta Usługi wielokrotnej (2x) czyszczenia fotowoltaiki  w sytuacji odstąpienia od umowy  lub rezygnacji przez Klienta co do części niewykonanych Usług po upływie ustawowego 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy (zgodnie z działem XVII Regulaminu), Klientowi zostanie zwrócona cena za niewykonane Usługi stanowiąca różnicę pomiędzy zapłaconą przez Klienta z góry ceną łączną za Usługę wielokrotną (2x), a ceną jednostkową za zrealizowane Usługi/ę przy uwzględnieniu cen jednostkowych właściwych dla zakupu pojedynczej Usługi bez rabatu, w wysokości wskazanej w Potwierdzeniu złożenia zamówienia. 
 4. W przypadku zamówienia przez Klienta Usługi na cmentarzu, która ma zostać zrealizowana wielokrotnie (2x, 4x, 12x), w przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta co do części niewykonanych Usług i po upływie ustawowego 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy (zgodnie z działem XVII Regulaminu) lub rezygnacji, Klientowi zostanie zwrócona cena za niewykonane Usługi stanowiąca różnicę pomiędzy zapłaconą przez Klienta z góry ceną łączną za Usługę wielokrotną (2x, 4x, 12x), a ceną jednostkową za Usługę (wskazaną w odpowiedniej tabeli poniżej) pomnożona przez liczbę wykonanych Usług do chwili odstąpienia,  tj. przy uwzględnieniu cen jednostkowych właściwych dla zakupu pojedynczej Usługi wg poniższego cennika. 

Cennik cen jednostkowych za Usługę na cmentarzu z podziałem na Miasta (miejsce) realizacji Usługi – dostępny w pdf Cennik_Porządki_na_cmentarzu_ważny od_06082021.

XVI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca jest zobowiązany do świadczenia usług z zachowaniem należytej staranności.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z nie zastosowaniem lub nie przestrzeganiem przez Klienta lub jego pracowników, współpracowników i innych osób trzecich zasad oraz warunków realizacji Usługi  wskazanych w Szczegółowych warunkach świadczenia usługi (SWU).
 3. W przypadku Klienta innego niż Konsument, odpowiedzialność Usługodawcy za wszelkie szkody powstałe w związku ze świadczeniem Usług jest ograniczona wyłącznie do wysokości wskazanej w zamówieniu Usługi opłaty za zamówioną Usługę, z której wykonaniem jest związane powstanie szkody, przy czym odpowiedzialność Usługodawcy nie obejmuje utraconych korzyści, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
 4. Ograniczenie odpowiedzialności Usługodawcy nie dotyczy szkód powstałych w winy umyślnej Usługodawcy.
 5. Usługodawca posiada polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej oraz posiadanego mienia z tytułu prowadzonej działalności związanej z świadczeniem usług porządkowo-czystościowych.

XVII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem lub osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, o której mowa w art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (podstawa prawna: art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).
 2. Termin na odstąpienie od umowy jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia otrzymania przez Klienta Potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, który jest terminem zawarcia umowy. 
 3. Klient w celu odstąpienia od umowy może (ale nie musi) skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia, który stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 4. Do zachowania tego terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.
 5. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności za usługę, której dotyczy odstąpienie   przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Strony porozumieją się co do innego sposobu zwrotu.  
 6. Zwrot płatności nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. Prawo odstąpienia od Umowy o świadczenie Usługi zawartej na odległość poza lokalem przedsiębiorstwa nie przysługuje Klientowi, po wykonaniu usługi (spełnieniu świadczenia) przez Usługodawcę w odniesieniu do tej wykonanej usługi, jeżeli usługa została zrealizowana w terminie na odstąpienie na wyraźną zgodą Klienta.
 8. W przypadku zamówienia przez Klienta Usługi, która ma zostać zrealizowana wielokrotnie (2x, 4x, 12x) przy płatności z góry, w przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta w okresie przysługującego ustawowego 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy, Klient otrzyma zwrot zapłaconej ceny w wysokości proporcjonalnej do zakresu niewykonanych usług.

XVIII. REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu Internetowego oraz świadczeniem zamówionych Usług, Klient może składać w dowolny sposób zapewniający dojście oświadczenia woli w sprawie reklamacji, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej (e-mail) Usługodawcy: Sklep.internetowy@impel.pl lub w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy tj.  Impel System Sp. z o.o. ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław.
 2. Klient w kierowanej do Usługodawcy wiadomości zawierającej reklamację powinien podać następujące informacje:

1) określenie przedmiotu reklamacji, numer zamówienia, data zamówienia,

2) datę złożenia reklamacji,

3) datę zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, 

4) uzasadnienie reklamacji lub okoliczności, jakich reklamacja dotyczy;

5) dane Klienta;

 1. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Klienta przez Usługodawcę na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail) lub w takim sam sposób w jaki reklamacja została złożona przez użyty Klienta nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Usługodawcę.

XIX. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Usługodawca jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii Europejskiej zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożliwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

 1. POUFNOŚĆ
 2. Każda ze Stron zobowiązuje się do poufnego traktowania wszystkich tajemnic handlowych i informacji poufnych, które zostały przekazane przez drugą stronę, a w szczególności wszelkich danych o relacjach z klientami i ich szczegółów, innych ważnych informacji takich jak plany, opisy realizacji usługi, specyfikacje produktów, informacje o procesach produkcyjnych i wszelkie inne informacje poufne udostępniane lub ujawniane przez strony w formie pisemnej lub w innej formie, w szczególności do niewykorzystywania powyższych informacji w sposób pośredni lub bezpośredni w kontaktach biznesowych lub w celach konkurencyjnych lub nieprzekazywania w kontaktach biznesowych lub w celach konkurencyjnych na rzecz osób trzecich lub bezpośrednio lub pośrednio w inny sposób samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich. 
 3. Umowa o zachowaniu poufności nie ma zastosowania w przypadku, gdy informacje są dostępne publicznie, bądź których ujawnienie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa lub na mocy nakazu sądowego, w szczególności orzeczeń. Jeżeli strona chce powołać się na którykolwiek z w/w wyjątków, wówczas spoczywa na niej obowiązek udowodnienia w tym zakresie.
 4. Strony nałożą obowiązek zachowania poufności zgodnie z powyższymi zasadami na wszystkie osoby zaangażowane do świadczenia usług bądź które w inny sposób otrzymują informacje poufne zgodnie z ich przeznaczeniem.

XXI. METODY I ŚRODKI TECHNICZNE SŁUŻĄCE WYKRYWANIU I KORYGOWANIU BŁĘDÓW WE WPROWADZANYCH DANYCH

 1. W procesie składania zamówienia, przy pomocy elektronicznego Formularza zamówienia lub Formularza Kup Teraz, istnieje możliwość dogodnej edycji wprowadzanych danych oraz zmiany zakresu zamówienia do momentu kliknięcia przycisku „Zapłać teraz wygodnie z przelewy24” lub „Wyślij zamówienie teraz” lub „Wyślij zapytanie”.
 2. Po złożeniu zamówienia i przyjęciu go do realizacji (wysłanie przez Usługodawcę wiadomości elektronicznej [e-mail] „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji” na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej [e-mail]) można dokonać korekty we wprowadzonych danych, ich weryfikacji, usunięcia błędu poprzez: wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej (e-mail) Usługodawcy: sklep.internetowy@impel.pl.
 3. Po dokonaniu korekty zamówienia Usługodawca przesyła wiadomość pocztą elektroniczna (e-mail) na adres poczty elektronicznej Klienta lub Klienta z potwierdzeniem wykonania zakresu zmian wynikających z żądania, o który mowa w pkt. 2 powyżej.

XXII. WYMAGANIA TECHNICZNE 

 1. Korzystanie przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną jest możliwe wyłącznie po spełnieniu poniżej wskazanych, niezbędnych wymagań technicznych do współpracy z Systemem teleinformatycznym:

1) komputer lub urządzenie mobilne z procesorem o taktowaniu min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800×600 i 256 kolorów

2) dostęp do sprzętu elektronicznego podłączonego do sieci publicznej (Internet), w tym także za pomocą analogowej telefonii komórkowej,

3) posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail),

4) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera lub urządzenia mobilnego dokumentów w formacie HTML powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www: Internet Explorer wersja ≥ 6.0, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Google Chrome w wersjach nie niższych niż obsługujące Serwis Internetowy,

5) klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

XXIII. INFORMACJA O SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUGI ŚWIADCZONEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługodawca informuje o następujących potencjalnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną: 

1) złośliwe oprogramowanie (ang. Malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany;

2) programy szpiegujące (ang. Spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które

gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je – zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody – autorowi programu;

3) spam – niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorów, często zawierające treści o charakterze reklamowym;

4) wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. Phishing);

5) włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem narzędzi hackerskich;

6) kryptoanaliza – możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego w celu umożliwienia jego złamania lub obejścia.

 1. Klient, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer, urządzenia mobilne i inne urządzenia, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i zaporę sieciową (firewall). Program taki powinien być stale aktualizowany.
 2. W związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przy pomocy strony internetowej, Usługodawca korzysta z oprogramowania oraz technologii kodowania zapewniającej bezpieczeństwo, poufność, prywatność i nienaruszalność przekazywanych danych i informacji.

XXIV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klientów korzystają z Serwisu Internetowego  (za wyjątkiem usług świadczonych przez Usługodawcę dla celów marketingowych po wyrażeniu przez Klienta zgody, dotyczących przesyłania informacji handlowej, w zakresie, których Impel System jest współadministratorem danych osobowych) jest:

Impel System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000127540, o NIP: 8971613637, REGON: 93207538000000, dokumentacja spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 2 769 000,00 zł, 

 1. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania przez Usługodawcę danych, w tym danych osobowych Klientów, reguluje odrębna Polityka prywatności oraz Polityka Cookies, dostępne za pośrednictwem linku dostępnego w stopce Serwisu Internetowego.
 2. W związku z zawarciem umowy drogą elektroniczną, jej realizacją oraz ewentualną zmianą lub rozwiązaniem, a także w zakresie udzielania informacji o świadczonych usługach, Usługodawca przetwarza dane osobowe niezbędne do wykonania takiej umowy lub udzielenia informacji, w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegającej na zawarciu umowy o świadczenie Usługi lub złożeniu zapytania jest podanie przez Klienta lub Klienta następujących danych osobowych:

1) nazwisko i imię (imiona) 

2) adres zamieszkania;

3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt. 2);

4) numer telefonu (nie wymagany przy Formularzu zapytania – usługa określona w dziale VIII Regulaminu) 

5) NIP (dotyczy wyłącznie przedsiębiorców), 

6) numer rachunku bankowego (w zależności od wybranego sposobu płatności). 

 1. Podanie niezbędnych danych przez Klienta lub Klienta jest dobrowolne, jednak ich brak spowoduje odmowę świadczenia usługi drogą elektroniczną.
 2. Dla celów marketingowych oraz otrzymywania informacji handlowej możliwe jest przetwarzanie danych osobowych Klienta jedynie po wyrażeniu przez niego zgody na otrzymywanie takich informacji. 
 3. W przypadkach, określonych w pkt. 5, Usługodawca udostępnia odpowiednie pole checkbox.
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie usługi  określonej w dziale IX dotyczyącej otrzymywania informacji handlowej  oraz na potrzeby  prowadzenia marketingu jest dobrowolna i może zostać w każdej chwili odwołana, jednakże odwołanie zgody spowoduje zaprzestanie świadczenia usługi drogą elektroniczną polegającej na otrzymywaniu informacji handlowych.
 5. W związku z realizacją płatności, dane osobowe Klienta takie jak: imię (imiona) i nazwisko, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej (e-mail) przekazywane są (w zależności od wybranej metody płatności) do podmiotów (, które trudnią się zlecaniem płatności elektronicznych, w tym do PayPro SA z siedzibą w Poznaniu prowadzącej serwis płatności działający jako aplikacja internetowa (webowa) pod adresem strony internetowej www.przelewy24.pl.
 6. Usługodawca może przetwarzać, za zgodą Klientów dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę, inne dane dotyczące Klientów, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną, to jest: lokalizacja (województwo), metoda dezynfekcji, kliknięcie formularza Kup Teraz, treść wysłanego zamówienia, treść wysłanego zapytania.
 7. Usługodawca może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

1) oznaczenia identyfikujące Klienta nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 4;

2) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient 

3) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;

4) informacje o skorzystaniu przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną.

XXV. ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

 1. Klient obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. 
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz ingerowanie w sposób sprzeczny z prawem w technologię Serwisu Internetowego.

XXVI. PRAWA AUTORSKIE

 1. Serwis Internetowy wraz z jego zwartością jest chroniony prawem autorskim.
 2. Wszelkie prawa nieprzyznane wyraźnie Klientowi na podstawie niniejszego Regulaminu pozostają zastrzeżone na rzecz Usługodawcy lub podmiotów udzielających Usługodawcy praw, w szczególności licencji, do korzystania z poszczególnych utworów i rozwiązań prezentowanych w postaci zawartości Serwisu Internetowego.
 3. Regulamin, Politykę Prywatności oraz Politykę Cookies Klient może utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez ich wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub zapisanie go w pamięci komputera z Serwisu Internetowego.
 4. Wszelkie pozostałe materiały graficzne, treść oraz opisy usług dostępne w Serwisie Internetowym podlegają ochronie prawno-autorskiej i nie mogą być modyfikowane, kopiowane oraz rozpowszechniane bez pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Usługodawcy.

XXVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną, o których mowa w Regulaminie, są świadczone wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w języku polskim oraz  zgodnie z  przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jednakże w przypadku gdy Klient jest Konsumentem, jeśli przepisy, które obowiązują w państwie takiego Klienta są dla niego korzystniejsze i przepisów tych nie można wyłączyć w drodze umowy, to znajdą one zastosowanie do świadczenia usług oraz do Umowy o świadczenie Usługi zawartej za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 2. Wszelkie spory mogące powstać pomiędzy Usługodawcą, a Klientem zostaną poddane sądom właściwym dla siedziby Usługodawcy, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
 3. W przypadku, gdy Klient jest Konsumentem lub osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w art. 38a ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o prawach konsumenta,  wszelkie spory mogące powstać pomiędzy Usługodawcą a takim Klientem zostaną poddane sądom właściwym  według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, jednakże w przypadku, jeśli przepisów dotyczących jurysdykcji, które obowiązują w państwie takiego Klienta nie można wyłączyć w drodze umowy, to znajdą one zastosowanie do ustalenia właściwości miejscowej sądu w sprawach związanych z usługami oraz umową zawartą za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie z zastrzeżeniem ust. 1 zdanie ostatnie, zastosowanie mają w szczególności przepisy:

1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny,

3) ustawy z dnia  10 maja 2018 roku o  ochronie danych osobowych,

4) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 sierpnia 2010 roku w sprawie utworzenia punktu kontaktowego dla administracji oraz punktu kontaktowego dla usługodawców i usługobiorców.

 1. Usługodawca dopuszcza prawo dokonania zmian Regulaminu z przyczyn takich jak:

1) zmiany szaty graficznej strony internetowej, mającej wpływ m.in. na sposób i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,

2) zmian w zakresie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności odnoszących się do usług świadczonych drogą elektroniczną,

3) względy techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zmiany mające na celu dostosowanie postanowień Regulaminu do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa,

4) wprowadzenia nowych usług, zmiana lub zaprzestanie świadczenia dotychczasowych usług, w szczególności wskutek zmiany polityki handlowej Usługodawcy, zmian otoczenia rynkowego Usługodawcy wskutek postępu technicznego, technologicznego, informatycznego, zmiany przepisów prawa,

5) zmiany lub pojawienia się nowych interpretacji przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów, albo decyzji organów administracji publicznej wpływających na działalność Usługodawcy. 

 1. W przypadku Klientów korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, w ramach zawartych Umów o świadczenie Usługi, tekst jednolity zmienionego Regulaminu zostanie przesłany na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej (e-mail). W braku akceptacji zmienionego Regulaminu Klient może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym w terminie 14 dni od dnia otrzymania zmienionego Regulaminu.
 2. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, do zamówień na Usługi złożonych przed taką zmianą stosuję się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia.
 3. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść czynności prawnych dokonanych przez Klienta lub Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu Internetowego do dnia wejścia w życie nowego Regulaminu, do których to czynności stosuje się treść Regulaminu obowiązującą w momencie dokonania czynności prawnej.
 4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od momentu publikacji ich w Serwisie Internetowym z jednoczesnym wskazaniem przez Usługodawcę daty opublikowania i obowiązywania zmian.
 5. Usługodawca powiadomi Klienta, o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Usługodawcy, o ile Klient taki adres wskazał Usługodawcy. 
 6. Wszelkie odmienne, sprzeczne lub uzupełniające warunki Umowy o świadczenie Usługi, mają moc obowiązującą tylko w przypadku ich jednoznacznej i pisemnej akceptacji przez Usługodawcę.

12.Data publikacji Regulaminu:[…].

 1. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje po upływie 14 dni od dnia jego publikacji w Serwisie Internetowym tj. począwszy od dnia […] 2021 roku.

 Załącznik nr 1  do REGULAMINU O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE INTERNETOWYM POD DOMENĄ IMPEL24.PL

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

Usługodawca świadczy Usługi prezentowane w Serwisie Internetowym www.impel24.pl na zasadach wskazanych w niniejszych Szczegółowych warunkach świadczenia Usług oraz pod warunkiem przestrzegania przez Klienta zobowiązań w nich określonych i niezbędnych celem prawidłowej realizacji usług. 

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI USŁUG DEZYNFEKCJI 

 1. Klient zleca Usługodawcy realizację Usługi polegającej na przeprowadzeniu wybranej spośród prezentowanych w Serwisie Internetowym Usługi dezynfekcji pomieszczeń wskazanych przez Klienta.
 2. Klient oświadcza, że posiada tytuł prawny uprawniający do dysponowania pomieszczeniami w zakresie niezbędnym do złożenia zamówienia oraz przeprowadzenia usługi dezynfekcji.
 3. Klient zobowiązuje się zapewnić pracownikom Usługodawcy dostęp do pomieszczeń, w których ma zostać przeprowadzona usługa dezynfekcji w terminie uzgodnionym przez Strony jako termin realizacji Usługi.
 4. Klient jest zobowiązany do wyznaczenia osoby uprawnionej ze strony Klienta do podpisania protokołu zrealizowania Usługi dezynfekcji, w tym wpisania ewentualnych zastrzeżeń; w przypadku niewyznaczenia takiej osoby, Usługodawca jest uprawniony do jednostronnego podpisania protokołu odbioru Usługi, który stanowić będzie potwierdzenie zrealizowania Usługi dezynfekcji.
 5. Klient zobowiązuje się do stosowania i przestrzegania poniższych zasad dotyczących wybranej w zamówieniu metody dezynfekcji:

1) Dezynfekcja manualna – polega na wykonaniu czynność dezynfekcji chemicznej, wykonywanej metodą przecierania powierzchni, zgodnie z instrukcją konkretnego użytego przez Usługodawcę preparatu. Dezynfekcja manualna z użyciem środków na bazie alkoholi wykonywana jest jedynie na małych powierzchniach (klamki, balustrady itd.). Użyte środki są preparatami biobójczymi wpisanymi do Wykazu Produktów Biobójczych http://www.urpl.gov.pl/pl/produkty-biob%C3%B3jcze/wykaz-produkt%C3%B3w-biob%C3%B3jczych. 

 1. Dopuszcza się obecność osób w trakcie wykonywanej usługi dezynfekcji manualnej oraz w pomieszczeniu, gdzie usługa jest wykonywana, pod warunkiem zapewnienia osobom realizującym usługę po stronie Usługodawcy niezakłóconego dostępu do wszystkich powierzchni podlegających usłudze dezynfekcji, przez cały okres jej wykonywania.
 2. Klient jest zobowiązany do wcześniejszego zabezpieczenia wszystkich powierzchni (np. elementy wyposażenia) nieodpornych na użyte środki lub zastosowaną metodę, przed zamoczeniem albo jednoznacznie wskazać Usługodawcy w formie pisemnej i przed realizacją usługi obszary i elementy wyłączone z usługi dezynfekcji.
 3. W trakcie wykonywania czynności dezynfekcji manualnej niedopuszczalne jest spożywanie posiłków, palenie papierosów oraz spożywanie napojów, w pomieszczeniu, w którym usługa dezynfekcji manualnej jest wykonywana.
 4. Powierzchnie (w tym elementy wyposażenia) podlegające dezynfekcji manualnej są wyłączone z użytkowania do czasu ich całkowitego wyschnięcia.
 5. Powierzchnie posadzki podlegające dezynfekcji manualnej będą wyłączone przez Klienta z ruchu i użytkowania do czasu ich całkowitego wyschnięcia.
 6. Klient przyjmuje do wiadomości, że wszystkie preparaty chemiczne używane do dezynfekcji manualnej mogą powodować uczulenie u osób wrażliwych, wobec czego zobowiązuje się do poinformowania takich osób o obowiązku opuszczenia dezynfekowanego pomieszczenia i nie przebywania  w dezynfekowanym pomieszczeniu do czasu całkowitego wyschnięcia powierzchni (w tym elementów wyposażenia) podlegających usłudze dezynfekcji.

2) Dezynfekcja metodą ozonowania. Czynność dezynfekcji fizycznej wykonywana zdalnie, z użyciem specjalistycznego urządzenia generującego ozon.

 1. Ozonowanie wymaga całkowitego uszczelnienia pomieszczenia (zasłonięcie klimatyzacji, wentylacji itd.), uszczelnienia drzwi wejściowych i przejściowych, zamknięcia okien przez Klienta. 
 2. Drzwi schowków lub dużych szaf, które nie są szczelne Klient powinien otworzyć na czas dezynfekcji.
 3. Pomieszczenie ozonowane zostanie opróżnione przez Klienta z żywych roślin i zwierząt.
 4. Osobom innym niż personel Klienta nie wolno wchodzić do pomieszczenia w trakcie całego procesu (elementem procesu jest wietrzenie), nie wolno otwierać drzwi.
 5. Klient powinien wynieść z pomieszczenia lub specjalnie zabezpieczyć antyki, dzieła sztuki itd., ponieważ ozon może powodować szybsze starzenie się przedmiotów.

3) Dezynfekcja metodą zamgławiania. Czynność dezynfekcji polegająca na rozpyleniu w pomieszczeniu substancji chemicznej o własnościach biobójczych. Użyty preparat jest wpisany do Wykazu Produktów Biobójczych oraz jest dopuszczony do dezynfekcji metodą zamgławiania.

 1. Zamgławianie wymaga uszczelnienia przez Klienta pomieszczenia oraz usunięcia roślin i zwierząt z pomieszczenia.
 2. W czasie wykonywania czynności zamgławiania w pomieszczeniu mogą przebywać jedynie osoby uprawnione (personel Usługodawcy). 
 3. Nie wolno wchodzić do pomieszczenia w trakcie całego procesu (zamgławiania, wietrzenia) osobom postronnym.
 4. Klient jest zobowiązany do wyniesienia lub zabezpieczenia, wszelkich przedmiotów i wyposażenia nieodpornego na wilgoć generowaną przez urządzenie do zamgławiania.

4) Dezynfekcja metodą spryskiwania. Czynność dezynfekcji chemicznej wykonywana z użyciem preparatu chemicznego o własnościach biobójczych. Użyty preparat jest wpisany do Wykazu Produktów Biobójczych oraz jest dopuszczony do dezynfekcji metodą spryskiwania.

 1. Osobom postronnym (inne niż personel Usługodawcy) nie wolno wchodzić w obszar zaznaczony taśmami lub innymi elementami, w trakcie trwania procesu dezynfekcji.
 2. Powierzchnie zdezynfekowane można użytkować dopiero po całkowitym wyschnięciu środka dezynfekcyjnego.
 3. Elementy wrażliwe na wilgoć Klient powinien zabezpieczyć lub usunąć z dezynfekowanego obszaru na czas procesu dezynfekcji.
 4. Usługodawca jest uprawniony do wstrzymania lub odmowy realizacji Usługi dezynfekcji, w przypadku gdy:

1) w chwili przystąpienia do realizacji usługi dezynfekcji, Klient nie zastosował wskazanych w dziale 4 powyżej zasad lub nie dokonał wskazanych w tym dziale czynności dotyczących wybranej usługi dezynfekcji,

2) wprowadzone do Formularz Kup Teraz lub Formularza Zamówienia przez Klienta parametry dotyczące wielkości powierzchni, na których usługa dezynfekcji ma zostać wykonana, nie są zgodne z rzeczywistością.  

 1. W przypadku wstrzymania lub odmowy realizacji Usługi dezynfekcji przez Usługodawcę z przyczyn wskazanych w ust. 6 powyżej, Strony ustalą inny termin realizacji Usługi lub Usługodawca może anulować zamówienie.
 2. W przypadku określonym w ust. 6 pkt. 2) Usługodawca może także:

1) przystąpić do wykonania usługi dezynfekcji za dodatkową i ustaloną  z Klientem opłatą.

2) wykonania usługi dezynfekcji wyłącznie w zakresie powierzchni metrów kwadratowych, która została wskazane przez Klienta w Formularzu Zamówienia lub Formularzu Kup-Teraz.

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI USŁUG NA CMENTARZU

 1. Klient zleca Usługodawcy realizację Usługi polegającą na przeprowadzeniu przez Usługodawcę w imieniu Klienta na cmentarzu prac porządkowo-czystościowych nagrobka, w zakresie wybranego przez Klienta i opisanego w Serwisie Internetowym zestawu Usług do wyboru: 1) Usługa podstawowa sprzątanie, 2) Usługa standardowa sprzątanie i mycie, 3) Usługa kompleksowa, sprzątanie, czyszczenie).
 2. Świadczone Usługi czystościowe nagrobka obejmują wyłącznie usuwanie zanieczyszczeń powierzchniowych ( kurz, piasek, resztki parafin), przy użyciu metod czyszczenia powierzchniowego z użyciem uniwersalnych środków czyszczących.
 3. Usługi czystościowe nie obejmują usuwania uszkodzeń chemicznych lub odbarwień powstałych przed Usługą,  których skutkiem są oddziaływania warunków atmosferycznych oraz parafiny lub rdzy na płytę nagrobka oraz wniknięcia w strukturę kamienia  lub lastryko.
 4. Usługodawca świadczy wyłącznie usługi, których realizacja jest zgodna z postanowieniami Regulaminu porządkowego cmentarza, na którym usługa ma zostać zrealizowana.
 5. Klient oświadcza, że jest upoważniony do dysponowania nagrobkiem lub posiada upoważnienie osoby uprawnionej do dysponowania nagrobkiem, w zakresie niezbędnym do zlecenia i realizacji usługi przez Usługodawcę. 
 6. Odpady  powstałe w wyniku świadczenia usługi, są opadami Klienta (wytwórca odpadów), Klient zabezpiecza (utylizuje) we własnym zakresie odpady (zeschłe wieńce, wypalone znicze itp.) powstałe w wyniku wykonywania Usługi, zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2012 r. o odpadach i upoważnia Usługodawcę do ich wyrzucenia w jego imieniu.
 7. Po wykonaniu usługi Usługodawca prześle do Klienta fotografie ze stanu nagrobka przed wykonaniem usługi oraz po jej wykonaniu na wskazany przez Klienta w formularzu adres poczty elektronicznej (e-mail).
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji usługi w przypadku:

1) braku możliwości lub istotnych trudności związanych z ustaleniem lokalizacji nagrobka z powodu podania błędnych danych dotyczących nagrobka w formularzu, 

2) stwierdzenia rozbieżności pomiędzy treścią informacji podanych przez Klienta przy zamówieniu, a stwierdzonym na miejscu stanem faktycznym nagrobka (m. in.: rodzajem materiału, z jakiego zrobiony jest nagrobek, jego wielkością, stanem technicznym, czy poziomem zabrudzenia).

 1. Informacje o zaistniałej sytuacji określonej w ust. 6 powyżej Klient otrzyma w możliwie jak najkrótszym czasie wraz z propozycją rozwiązania problemu. Usługodawca może anulować zamówienie lub zaproponować Klientowi zmianę opcji pakietu, która wiązać się może z dopłatą (w przypadku zmiany pakietu na wyższy).


ZASADY I WARUNKI REALIZACJI USŁUG – CZYSZCZENIE PANELI FOTOWOLTAICZNYCH

 1. Klient oświadcza, że posiada tytuł prawny uprawniający do dysponowania nieruchomością na której zlokalizowane są panele fotowoltaiczne, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Usługi czyszczenia paneli fotowoltaicznych.
  2. Klient zobowiązuje się: 

1) zapewnić pracownikom Usługodawcy swobodny dostęp do miejsca instalacji paneli fotowoltaicznych, w  miejscu oraz terminie uzgodnionym przez Strony jako termin realizacji Usługi.

2)  zapewnić miejsce umożliwiające zaparkowanie pojazdu pracowników Usługodawcy w okolicach nieruchomości.

3) zapewnić pracownikom Usługodawcy dostęp do paneli z ziemi pod odpowiednim kątem w odległości w linii prostej nie większej niż 18 metrów

4) zamknąć psa na czas realizacji Usługi.

 1. Po wykonaniu usługi Usługodawca prześle do Klienta fotografie ze stanu przed wykonaniem usługi oraz po jej wykonaniu na wskazany przez Klienta w formularzu adres poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji usługi w przypadku, gdy Klient nie wykonał zobowiązań o których mowa w ust. 2 powyżej, które są niezbędne do zrealizowania Usługi. 

Załącznik nr 2  do REGULAMINU O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE INTERNETOWYM POD DOMENĄ IMPEL24.PL

(WZÓR)

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat (Usługodawca): Impel System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000127540, o numerze NIP: 8971613637, o numerze REGON: 93207538000000, dokumentacja spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,.

Oświadczam, że dokonałem zamówienia na usługę jako: (zaznacz właściwe)

ð Osoba fizyczna będąca konsumentem, tj. dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

ALBO

ð Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, w celu związanym bezpośrednio z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiada ona dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Informuję o odstąpieniu od umowy dot. usługi polegającej na:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Numer zamówienia: …………………………………………………………………………………………………………….

Data zawarcia umowy/otrzymania Potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………………………….

Firma przedsiębiorcy:……………………………………………………………………………………………………………………..

Dane/adres:……………………………………………………………………………………………………………………………

Proszę o zwrot zapłaconej ceny na rachunek bankowy nr: …………………………………………………                  

Data i podpis: …………………………

Cennik_Porządki_na_cmentarzu_ważny od_06082021

Wyślij zapytanie